Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Št. 0143-5/2020-3 Ob-2339/20, Stran 1433
Na podlagi zlasti:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami;
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 z vsemi spremembami;
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1);
– Odločitve o podpori št. 4-1/37//MZ/0 za program »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – program ZERO500« z dne 8. 4. 2020;
– Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13);
– Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenim s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020 ter
– Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, pt. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv ZERO500 
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
1. Predmet in cilji javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije skladno s tem javnim pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).
Cilji javnega poziva so:
– zmanjševanje energetske revščine v gospodinjstvih socialno šibkih občanov,
– povečati energijsko učinkovitost stavb,
– izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh članov gospodinjstva,
– prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
– ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za investicije v ukrepe, ki se bodo začele izvajati po podpisu pogodbe, katera se na podlagi izdane odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, j.s. (v nadaljnjem besedilu: odločba) sklene med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. (v nadaljnjem besedilu: tripartitna pogodba).
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v naslednje ukrepe:
A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
B. toplotna izolacija zunanjih sten,
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Po tem javnem pozivu predstavlja investicija v posamezni ukrep ali kombinacijo ukrepov v gospodinjstvu, ki izpolnjuje pogoje po tem javnem pozivu, projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt).
2. Vir in razpoložljiva sredstva, višina nepovratne finančne spodbude, upravičeni stroški
a) vir in razpoložljiva sredstva
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike za leto 2020, 2021 in 2022, in sicer:
– PP160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU (85 %) in
– PP160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba (15 %).
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 960.000,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije ter proračunskih zmogljivosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo.
Javni poziv se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« in specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.
b) višina in način delitve nepovratne finančne spodbude med ukrepe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620,00 EUR z DDV.
Točna višina nepovratne finančne spodbude se določi s tripartitnimi pogodbami, in sicer na podlagi predračuna/ov za izbrani ukrep ali kombinacijo ukrepov, ki ga/jih vlagatelj, po izdani odločbi skladno s tem javnim pozivom predloži Eko skladu, j.s.
Usmeritve izvajalcem in ostalim udeležencem pri izvajanju programa ZERO500 pri opredelitvi posameznih del v ponudbenem predračunu/popis del so podrobneje opredeljene v Smernicah za pripravo ponudbenega predračuna (Priloga 1 tega javnega poziva).
Skupna vrednost predračunov za izvedbo izbranih ukrepov ne sme presegati 9.620,00 EUR z DDV.
V primeru več predvidenih ukrepov, se celotni znesek nepovratne finančne spodbude deli med posamezne ukrepe po vrstnem redu ukrepov, ki je določen v odločbi (npr. če je skupni upravičeni strošek ukrepa, ki je naveden kot prvi v odločbi skladno s predloženim predračunom 5.000,00 EUR z DDV, skupni upravičeni strošek ukrepa, ki je naveden v odločbi kot drugi, ne sme presegati 4.620,00 EUR z DDV. Če je v predračunu ocenjeni strošek za drugi ukrep nižji, se lahko preostali znesek porabi za naslednji ukrep, skladno s prednostnim vrstnim redom določenem v odločbi).
Če je cena za posamezni ukrep navedena v predračunu neobičajno nizka ali neobičajno visoka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izvedbe ukrepa, si Eko sklad, j.s. pridržuje pravice, da tak predračun zavrne in pozove vlagatelja k pridobitvi novega predračuna.
V primeru, da bo do zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo meja za dodelitev nepovratne finančne spodbude določena glede na datum, uro in minuto prejema popolne vloge, s katero se porabijo vsa razpoložljiva sredstva. V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev na javnem pozivu ne zadostuje za odobritev celotne vloge (za izvedbo vseh predvidenih ukrepov), se vlagatelju ponudi višina sredstev, ki so preostala na javnem pozivu, in sicer za izvedbo ukrepa/ov po prednostnem vrstnem redu, določenem v odločbi, upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev. V kolikor vlagatelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
c) upravičeni stroški
Financiranje upravičenih stroškov bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter pogoji določenimi v tem javnem pozivu.
Stroški spadajo med upravičene le, če se nanašajo na energetsko prenovo, in sicer na ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva, o čemer presoja Eko sklad, j.s.
Obdobje upravičenosti stroškov za izvedbo projekta se šteje od datuma podpisa tripartitne pogodbe do najkasneje 30. 6. 2022. Stroški, ki so nastali pred ali po tem obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
Upravičeni stroški po tem javnem pozivu so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacijo opreme (GOI dela), ki so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa, npr. stroški:
– nakupa in vgradnje toplotne izolacije za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten, strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru toplotne,
– nakupa in vgradnje oken in vhodnih vrat,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s sprejemniki sončne energije za pripravo tople vode,
– nakupa in vgradnje grelnika vode s toplotno črpalko za pripravo tople vode (sanitarne toplotna črpalke),
– nakupa in vgradnje lokalnih stanovanjskih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– ki so drugače smiselno povezani z izvedbo posameznega ukrepa
ter pripadajoči DDV.
Stroški so upravičeni samo, če:
– so s projektom/izvedbo projekta neposredno povezani, so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa skladno s tem javnim pozivom;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena oziroma za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listin in
– so izkazani in dokumentirani v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.
Stroški so neupravičeni zlasti, če gre za:
– stroške za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme in gradbenih proizvodov;
– ostale stroške, ki niso posebej navedeni oziroma jih ni možno smiselno umestiti pod upravičene stroške;
– notarske in odvetniške stroške idr.
Nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v predloženem predračunu, so praviloma neupravičeni stroški in niso predmet nepovratne finančne spodbude, razen v izrednih primerih, ko gre za okoliščine ali dogodke, ki jih izvajalec v svoji ponudbi ni mogel ali moral predvideti kljub temu, da je ravnal z vso dolžno skrbnostjo. V takih primerih velja, da so stroški upravičeni, če:
– se ukrep izvede le delno do višine nepovratne finančne spodbude določene s tripartitno pogodbo, ali
– se ukrep ne izvede, temveč se vzpostavi prvotno stanje; v tem primeru se dopušča, da se povrnejo stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
Stroški iz prejšnjega odstavka se štejejo za upravičene, če je bil o nastalem izrednem primeru Eko sklad, j.s. predhodno obveščen s strani izvajalca in je delno izvedbo ukrepa ali vzpostavitev prvotnega stanja odobril.
V zgoraj navedenih primerih se znesek priznanih upravičenih stroškov za posamezni ukrep prilagodi dejansko nastalim stroškom, ki pa ne smejo presegati pogodbeno dogovorjene višine nepovratne finančne spodbude za posamezni ukrep. Morebitna neporabljena sredstva nepovratne finančne spodbude, predvidena za posamezni ukrep, ki se ni izvedel v celoti, se razporedijo k naslednjim ukrepom, po prednostnem vrstnem redu, določenem v odločbi.
3. Upravičene osebe in pogoji ter zahteve za kandidiranje
a) upravičene osebe
Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
2. ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
3. je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
4. je vlagatelj sam ali skupaj z enim oziroma več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oziroma dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.
V primeru, da vlagatelj ni lastnik ali solastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oziroma skupaj več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oziroma dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.
b) pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba, kjer se bo projekt izvajal
Predmet nepovratne finančne spodbude je eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967 (v nadaljnjem besedilu: predmetna stavba):
– ki je upoštevana v priloženi odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ter
– je legalna in se lahko uporablja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za predmetne stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave oziroma nadzidave in je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za dele predmetne stavbe, katerih namembnost je stanovanjska.
Zgoraj navedene pogoje za upravičenost do nepovratne finančne spodbude vlagatelj izkazuje z obveznimi prilogami k vlogi, ki so navedeni v 5. točki tega poziva. Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da izpolnjevanje določenega pogoja ni izkazano.
V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad, j.s. pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.
4. Tehnični pogoji ukrepov
Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli nepovratna finančna spodbuda:
A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,20 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,20 W/m2K:
Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja.
Zamenjava strešne kritine je upravičen strošek samo v primeru, če je ta potrebna zaradi dotrajanosti in povezana s smiselnostjo izvedbe ukrepa.
B. toplotna izolacija zunanjih sten
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo toplotne izolacije zunanjih sten (tudi sten proti neogrevanim prostorom), če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Če je predmet ukrepa izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko toplotna izolacija izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,280 W/m2K:
Slika 2
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni in vhodnimi vrati s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,2 W/m2K.
Okna in vhodna vrata morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena in tesnjena v treh ravneh.
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, in sicer za nakup in vgradnjo solarnega sistema za pripravo tople vode s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka) razreda energijske učinkovitosti A ali več.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), in sicer za stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje razred energijske učinkovitosti A ali več.
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
5. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva, kot je opredeljeno v 8. točki tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj priloži v celoti izpolnjeno osnovno vlogo s prilogami:
– v primeru, da bo vlagatelja zastopal pooblaščenec, pooblastilo;
– izjava vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje in zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba;
– kopijo(e) Odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka (če iz zadnje odločbe Centra za socialno delo ni razvidno obdobje 9 mesecev prejemanja denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, je potrebno predložiti več odločb, na podlagi katerih je možno preveriti izpolnjevanje pogoja);
– kopijo upravne odločbe, ki izkazuje legalnost gradnje (kopijo gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma uporabnega dovoljenja ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ)
oziroma
pisno izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba legalna, da je zgrajena pred 31. 12. 1967 ter da je namembnost stavbe stanovanjska.
Postopek obravnave vloge je natančno naveden v 9. točki javnega poziva.
b) izvedba projekta skladno z veljavno zakonodajo, vključno z upoštevanjem obravnave kulturne dediščine
Projekt, za katerega bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Če je predmetna stavba, kjer se bo posamezen ukrep izvajal, kulturnovarstveno zaščitena ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, se morajo pri izvedbi ukrepov upoštevati pogoji zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23.2.2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.
V primeru, da je predmetna stavba kulturnovarstveno zaščitena ali pa se nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je potrebno pred izvedbo projekta Eko skladu, j.s. predložiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
c) omejitve pri kandidiranju na javnem pozivu
Vlagatelj lahko v trajanju javnega poziva kandidira zgolj z eno vlogo in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za enega ali kombinacijo ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti stanovanjski stavbi v vrednosti do največ 9.620 EUR z DDV.
Za enostanovanjsko stavbo je možno dodeliti le eno nepovratno finančno spodbudo, za dvostanovanjsko, kjer je urejena etažna lastnina, pa največ dve nepovratni finančni spodbudi. V primeru prispetja več vlog za isto predmetno stavbo, se pravica do nepovratne finančne spodbode dodeli po vrstnem redu glede na datum prispetja popolne vloge.
Vlagatelj mora pred izvedbo projekta, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, ter za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, Eko skladu, j.s predložiti vsa potrebna soglasja.
d) izvedba ukrepov s strani izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet projekta, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Kot pomoč vlagatelju pri izbiri izvajalcev bo na spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si objavljen Informativni (neobvezujoči) seznam izvajalcev. Vlagatelj lahko izbere tudi izvajalce, ki niso navedeni na tem seznamu.
e) prepoved dvojnega financiranja ter možnost pridobitve spodbude za druge ukrepe, ki niso predmet tega javnega poziva
Za iste upravičene stroške vlagatelj ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). V kolikor se ugotovi dvojno financiranje, bo vlagatelj dolžan vrniti neupravičeno izplačana sredstva, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalcu do dneva vračila Eko skladu, j.s.
Vlagatelji, ki bodo po tem pozivu pridobili pravico do nepovratne finančne spodbude, lahko vseeno kandidirajo tudi na ostalih javnih pozivih Eko sklada, j.s., vendar le za investicije, ki niso predmet tega javnega poziva (npr. spodbude, ki se dodeljujejo socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah).
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so dostopni na spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in prijavni obrazec lahko vlagatelj brezplačno pridobi:
– osebno na naslovu Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro) ali
– osebno na vseh območnih enotah Centrov za socialno delo (CSD) v času uradnih ur ali
– na podlagi poslanega zaprosila za obrazce na e-naslov zero500@ekosklad.si (dokumentacijo vlagatelj prejme po pošti ali e-pošti).
Vprašanja v zvezi s pripravo vlog in pojasnila o javnem pozivu se lahko pošljejo na e-naslov: zero500@ekosklad.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada, j.s. www.ekosklad.si.
7. Energetski svetovalci mreže ENSVET
V izvajanje javnega poziva bodo vključeni tudi neodvisni energetski svetovalci, ki delujejo v okviru energetske svetovalne mreže ENSVET (energetski svetovalci).
Vključenost energetskih svetovalcev je predvidena zlasti preko naslednjih aktivnosti:
– informiranje potencialnih vlagateljev o možnostih prijave na javni poziv,
– svetovanje potencialnim vlagateljem pri izboru ukrepov učinkovite rabe energije,
– pomoč vlagateljem pri prijavi na javni poziv,
– v času izvajanja projektov izvedba predhodnih, vmesnih, končnih in po potrebi kontrolnih ogledov, z namenom zagotovitve namenske rabe sredstev oziroma preveritve, da se projekti izvajajo skladno z zahtevami, ki so določene v javnem pozivu.
Eko sklad, j.s. bo v sodelovanju s Centri za socialno delo organiziral informativne dneve oziroma pomoč zainteresiranim vlagateljem, kjer bodo na voljo energetski svetovalci za podajo dodatnih informacij ter pomoč pri podaji vloge na javni poziv. Datumi informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani Eko sklada, j.s.
8. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2020. V primeru razdelitve oziroma prerazporeditve razpisanih sredstev pred zadnjim dnem za oddajo vloge bo zaključek javnega poziva objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada, j.s.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi prilogami po pošti osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, mora biti iz ovojnice razviden datum, ura in minuta oddaje. V tem primeru se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad, j.s. prejme vlogo.
Eko sklad, j.s. bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane na pošto oziroma oddane v vložišče Eko sklada, j.s. najpozneje na dan 31. 12. 2020. Vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo s sklepom zavržene.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, ki je določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače oziroma postopek, ki je natančneje naveden v tem pozivu.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja vlog. V prvi fazi Eko sklad, j.s. preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog.
V primeru izpolnjevanja pogojev ter predložitve zahtevane dokumentacije iz 5. točke tega poziva bo Eko sklad, j.s. napotil energetskega svetovalca na predhodni ogled predmetne stavbe.
Na podlagi ogleda energetskega svetovalca Eko sklad, j.s. vlagatelju pošlje Poročilo o ugotovitvah, ali je stavba primerna za izvedbo ukrepov po tem pozivu ter kateri so prednostni upravičeni ukrepi v posameznem primeru. Vlagatelj ima pravico ugovarjati prejetemu Poročilu o ugotovitvah v postavljenem roku. V primeru ugovora na prejeto poročilo Eko sklad, j.s. prouči utemeljenost ugovora in po potrebi pridobi mnenje zunanjega izvajalca, ki kot neodvisni strokovnjak presodi, ali je stavba primerna za izvedbo kateregakoli od upravičenih ukrepov ter ali je prednostna lista upravičenih ukrepov utemeljena.
Če bo ugotovljeno, da je predmetna stavba primerna za izvedbo ukrepov iz tega poziva, bo vlagatelju izdana odločba s prednostnim vrstnim redom upravičenih ukrepov.
Vlagatelj na podlagi ter skladno z izdano pozitivno odločbo pridobi predračune izvajalca/cev upravičenih ukrepov skladno s Prilogo 1.
Če vlagatelj predloži ustrezne predračune skladno z izdano pozitivno odločbo, vlagatelj, izvajalec in Eko sklad, j.s. sklenejo tripartitno pogodbo za izvedbo vsakega od upravičenih ukrepov, s katero se določijo pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude po tem pozivu.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev tripartitne pogodbe
Z izdano pozitivno odločbo pridobi vlagatelj pravico do sklenitve tripartitne pogodbe med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s., skladno z izdano dokončno odločbo.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana izvajalcu/cem upravičenih ukrepov na podlagi sklenjenih/e tripartitnih/e pogodb/e.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek projekta je šest mesecev od datuma sklenitve tripartitne pogodbe. Kot datum zaključka izvedbe projekta se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe projekta upošteva datum računa.
Računi morajo biti izdani v okviru obdobja upravičenih stroškov javnega poziva, in sicer od datuma sklenitve tripartitne pogodbe do najkasneje 30. 6. 2022.
V primeru objektivnih in utemeljenih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek izvedbe ukrepa, se rok za zaključek posameznega ukrepa lahko podaljša, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2022. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj in izvajalec nista mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njuni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek posameznega ukrepa, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
c) predložitev dokumentacije o zaključku izvedbe projekta
Podlaga za predložitev zaključene dokumentacije je končno poročilo o izvedbi projekta s strani energetskega svetovalca. Na podlagi končnega poročila Eko sklad, j.s. pozove vlagatelja k predložitvi dokumentacije o zaključku izvedbe posameznega ukrepa.
Dokumentacijo o zaključku izvedbe posameznega ukrepa mora vlagatelj predložiti skladno s pozivom Eko sklada, j.s. po zaključku izvedbe posameznega ukrepa, ki vsebuje:
– izjavo o zaključku izvedbe posameznega ukrepa, podpisano s strani vlagatelja in izvajalca posameznega ukrepa;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo vrste, debeline, toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne izolacije;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja projekta, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije izvedenega ukrepa.
B. toplotna izolacija zunanjih sten:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten oziroma za fasadni sistem, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo vrste, debeline, toplotne prevodnosti (λ) in površine vgrajene toplotne izolacije oziroma fasadnega sistema;
– dobavnica in garancijski list;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– izjava o lastnostih za fasadni sistem, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1;
– fotografija, posneta v času izvajanja ukrepa, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije toplotno izoliranih zunanjih sten oziroma v primeru izvedbe fasade fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne izolacije.
C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat:
– račun, izdan na vlagatelja, za nakup in vgradnjo učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo števila, površine, tipa okna in profila, vrsto zasteklitve, tipa distančnika in toplotno prehodnost celotnega okna;
– dobavnica in garancijski list;
– fotografije vseh zamenjanih oken in/ali vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu;
– izjava o lastnostih oken in/ali vhodnih vrat, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna in/ali vhodnih vrat (U).
D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije:
– račun za nakup in vgradnjo grelnika vode s sprejemniki sončne energije, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo vrste in točne oznake (naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije, izdan na vlagatelja;
– dobavnica in garancijski list;
– podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka), ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo energijskega razreda, vrsto in točenega tipa ter proizvajalca grelnika vode s toplotne črpalke;
– dobavnica in garancijski list;
– fotografijo vgrajenega grelnika vode s toplotne črpalke;
– energijska nalepka ali podatkovni list grelnika vode s toplotno črpalko, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka:
– račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo števila, vrste in točne oznake ter proizvajalca lokalne prezračevalne naprave;
– fotografija vgrajenih lokalnih prezračevalnih naprav;
– energijska nalepka ali podatkovni list lokalne prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu popolne dokumentacije o zaključku izvedbe ukrepa z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili ter v roku 3 dni po prejemu sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo.
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
11. Nadzor in spremljanje projekta po zaključku
a) nadzor in odvzem pravice do spodbude
Eko sklad, j.s. ima pravico kadarkoli v obdobju od oddaje vloge do 5 let po izplačilu spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti pravilnost in skladnost projekta, dokumentacije in izvedbe posameznega ukrepa z določili tega javnega poziva in veljavno zakonodajo, namensko porabo nepovratnih sredstev ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene kršitve, je prejemnik do pravice nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu, j.s. vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila Eko skladu, j.s.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti