Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1673. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2019, stran 3637.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. junija 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kočevje za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2019.
2. člen 
Proračun Občine Kočevje za leto 2019 je realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.357.766,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.928.445,85
70
DAVČNI PRIHODKI
11.204.419,52
700 Davki na dohodek in dobiček
9.946.829,00
703 Davki na premoženje
951.342,92
704 Domači davki na blago in storitve 
320.874,67
706 Drugi davki
–14.627,07
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.724.026,33
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.135.064,00
711 Takse in pristojbine
12.213,82
712 Globe in druge denarne kazni
43.623,20
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.895,33
714 Drugi nedavčni prihodki
499.229,98
72
KAPITALSKI PRIHODKI
882.672,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.229,88
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
858.442,32
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.290.394,70
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.903.402,09
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.386.992,61
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
256.253,79
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
256.253,79
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.933.400,97
40
TEKOČI ODHODKI
4.620.395,61
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
1.172.996,84
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
191.018,71
402 Izdatki za blago in storitve
3.161.438,18
403 Plačila domačih obresti
84.941,88
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.804.802,84
410 Subvencije
427.112,84
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.701.578,36
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
433.680,68
413 Drugi tekoči domači transferi
3.242.430,96
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.221.468,30
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.221.468,30
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
286.734,22
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
204.593,85
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
82.140,37
III.
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II)
–575.634,43
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.198.234,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.198.234,00
500 Domače zadolževanje
1.198.234,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.230.987,01
55
ODPLAČILA DOLGA
1.230.987,01
550 Odplačilo domačega dolga
1.230.987,01
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–608.387,44
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–32.753,01
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
575.634,43
XII.
STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
756.938,11
3. člen 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2019 je 148.550,67 EUR, od tega namenska sredstva v višini 65.004,13 EUR in nenamenska sredstva v višini 83.546,54 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2019 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2020.
4. člen 
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2.
OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2019
0,0
I.
Oblikovanje sredstev rezerv 
10.000,00
II.
Poraba sredstev rezerv
4.675,27
III.
Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2019
5.324,73
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2019.
Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2019 se objavi na spletni strani www.kocevje.si.
Št. 450-12/2019/3(615)
Kočevje, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost