Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1688. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2020, stran 3680.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2020 
I. 
Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren - Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev. Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2020 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica zagotovila:
– za sofinanciranje športnih programov proračunska sredstva (p. p. 18009010) v višini 48.000,00 EUR.
– za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva (p. p. 18009030) v višini 3.400,00 EUR.
– za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi proračunska sredstva (p. p. 18009040) v višini 33.903,90 EUR.
II. 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz Občinskega proračuna v letu 2020 sofinancirajo naslednji športni programi in področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok: »Mali sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke, z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Od teh prvih, strokovno vodenih programov športa, je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti.
1.1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Mali sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi« za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Program je namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti. Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti, usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.
1.1.3 Javnoveljavni programi, ki jih izvajajo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Gibalni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v razvoj in krepitev osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, prilagojeni izvajanju posameznikov s posebnimi potrebami.
1.3 OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST
Predstavljajo različne organizirane oblike športnih dejavnosti v kraju študija in v domačem kraju bivanja študenta.
1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Programi, v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat le eno od meril uspešnega dela s športniki.
1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
1.6 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije (mednarodni, svetovni in/ali perspektivni razred).
1.7 ŠPORT INVALIDOV
Programi povezovanja športnih in invalidskih društev, katerih cilj je spodbujanje gibanja in športnega udejstvovanja invalidov.
1.8 ŠPORTNA REKREACIJA
Programi, namenjeni aktivnemu, koristnemu in prijetnemu izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče.
1.9 ŠPORT STAREJŠIH
Gibalni programi za starejše, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
S sredstvi za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi se sofinancira načrtovanje, gradnja, obnova in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
3.2 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM
3.3 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
3.4 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
3.5 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA NA PODROČJU ŠPORTA
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj. Poleg tega se sofinancira javno obveščanje o športu in športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Programi vzpodbujanja športnega obnašanja ter programi, namenjeni ozaveščanju o pomenu varstva okolja pri izvajanju športnih aktivnosti.
III. 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– sredstva za sofinanciranje športnih programov proračunska sredstva (p. p. 18009010) in sredstva za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva (p.p. 18009030) se izvajalcem zagotovijo na osnovi izvedbe javnega razpisa
– sredstva za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi proračunska sredstva (p. p. 18009040) se izvajalcu zagotovijo na podlagi potrjenega proračuna.
IV. 
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
V. 
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 007-0007/2020-3
Miren, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost