Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1691. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gasilski dom Slavina, stran 3683.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 24. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gasilski dom Slavina 
1. člen 
(predmet sklepa in potrditev izhodišč) 
(1) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (april 2020) in se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gasilski dom Slavina (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Občina Postojna.
2. člen 
(razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Obstoječ gasilski dom je potreben obnove. Obstoječi prostori ne omogočajo izvajanje gasilske dejavnosti skladno s sodobnimi zahtevami. Prav tako so v kraju nujno potrebni prostori za aktivnosti krajanov – prostori vaške skupnosti z večnamenskim prostorom.
(2) Območje gasilskega doma Slavina je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN Poček, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19 – v nadaljevanju: OPN) zajeto v enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako SV 003, kjer je opredeljen način urejanja s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (v nadaljevanju: PIP) in kjer je določena namenska raba prostora kot SK – v (površine podeželskega naselja – površine kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in stanovanja).
(3) S podrobnejšimi PIP-i so določena merila in pogoji predvsem za potrebe gradnje stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov podeželskega tipa naselja. Zaradi drugačne dejavnosti, ki se načrtuje s predmetnim OPPN, se je izpostavila potreba po opredelitvi meril in pogojev, ki bodo izhajali iz obstoječega stanja in za konkretne ureditve.
(4) OPPN se izdela na podlagi izkazane potrebe občine. V postopku OPPN se smiselno uskladijo interesi deležnikov v prostoru (zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci), predvsem pa privaten interes ter javna korist.
(5) V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo – robni pogoji (površina za razvoj stavb), smiselno povzeto po PIP iz OPN upoštevajoč izhodišča, značilnosti konkretne situacije, dejavnosti in uskladitev interesov.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v južnem delu Občine Postojna, na severnem robu naselja Slavina, kjer se že nahaja gasilski dom z naslovom Slavina 27, ob lokalni cesti LC 321281 Prestranek–Koče–Slavina.
(2) Območje OPPN se nahaja na zemljišču obstoječega gasilskega doma Slavina na parcelnih številkah 3256/2, 3256/1 in 3262/6, vse k.o. Slavina v skupni velikosti 2.087,1 m2.
(3) Območje OPPN se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni oziroma razširi z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
4. člen 
(predmet načrtovanja) 
(1) V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo iz prvega odstavka 2. člena tega odloka – robni pogoji (površina za razvoj stavb), smiselno povzeto po PIP iz OPN upoštevajoč izhodišča, značilnosti konkretne situacije, dejavnosti in uskladitev interesov.
(2) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Variantne rešitve so bile izdelane v fazi priprave idejne zasnove.
(2) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, investicijske namere na območju OPPN, upoštevajoč podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in ostala strokovna gradiva.
(3) Seznam podatkov:
– Geodetski načrt območja
– iObčina – https://www.iobcina.si/,
– Naravovarstveni atlas – http://www.naravovarstveni- atlas.si/ISN2KJ/,
– Atlas okolja – http://gis.arso.gov.si/atlasokolja,
– Register kulturne dediščine – http://giskds.situla.org/giskd/,
– Geodetska uprava – https://www.e-prostor.gov.si/.
(4) Strokovne podlage:
– Projekt za gradbeno dovoljenje – PGD, novogradnja- dozidava in nadzidava, Atelje Aleksandra, Aleksandra Leban- Meze s.p., AA-P5/15, Postojna, oktober 2015.
(5) Pripravo OPPN in morebiti potrebnih dodatnih strokovnih podlag financira Občina Postojna. Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se izdela elaborat ekonomike.
 6. člen
(vrsta postopka in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
Faza
Čas izdelave
Nosilec
1.
priprava izhodišč za pripravo OPPN
April 2020
Občina, izdelovalec
2.
sprejem sklepa o začetku priprave OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
April 2020
Občina, MOP
3.
Pridobitev konkretnih smernic in mnenja NUP o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
30 dni po objavi gradiv – maj, junij 2020
Občina, MOP, NUP
4.
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
Junij 2020
MOP
7.
izdelava OSNUTKA OPPN
Junij 2020
izdelovalec
8.
Pridobitev 1. mnenj NUP
Avgust 2020
Občina, MOP, NUP
10.
izdelava DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 
September 2020
izdelovalec
11.
objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP v PIS (spletna stran občine), obveščanje javnosti
7 dni
Občina
12.
javna razgrnitev in javna obravnava, seznanitev javnosti z morebitnim nasprotjem interesov
Oktober 2020
Občina, izdelovalec
13.
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave, uskladitev z investitorjem priprave OPPN
November 2020
Občina, izdelovalec
14.
objava stališč v PIS (spletna stran občine) in na krajevno običajen način
7 dni 
Občina
15.
izdelava PREDLOGA OPPN
December 2020
izdelovalec
16.
objava predloga OPPN in poziv NUP za izdajo mnenj 
Februar 2021
Občina, NUP
19.
uskladitev in izdelava USKLAJENEGA OPPN
Marec 2021
izdelovalec
19.
sprejem OPPN na občinskem svetu 
Marec 2021
Občina, OS
20.
objava OPPN v Uradnem listu
Marec 2021
Občina
21.
izdelava končnega dokumenta
10 dni po objavi v Uradnem listu 
izdelovalec
22.
objava v PIS (spletna stran MOP)
Občina, MOP
(3) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 13 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
(4) V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik zagotovil izdelavo Okoljskega poročila, postopek CPVO pa bo v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo roki izdelave OPPN iz drugega odstavka tega člena.
(5) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN sodelujejo in se vključujejo naslednji nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica (varstvo narave);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana (električna energija);
6. Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna (področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod);
7. Publicus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana (področje ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
8. Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna (področje lokalnega cestnega omrežja, razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
ter ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:
9. Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva;
10. Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper (telekomunikacije).
(2) Pristojni državni NUP podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
14. Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
15. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge NUP, ki niso našteti v tem členu, se le-te vključi v postopek.
(4) Če NUP aktov in podatkov ne dajo v rokih, ki jih določa zakon, se šteje, da jih nimajo. Skladno z 39. členom ZUreP-2 v nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Občina je pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN skladno s 108. členom Zakona o urejanju prostora zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. Izhodišča in sklep sta objavljena na spletni strani občine. O pripravi OPPN je bila obveščena tudi KS.
(2) Nadalje se v postopku priprave OPPN vključuje javnost v obsegu in v fazah, v katerih to kot obveznost določa 112. člen Zakona o urejanju prostora, in sicer z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, če bo le-to izdelano, in z obveščanjem o postopku priprave OPPN na spletnih straneh občine.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-6/2019
Postojna, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost