Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1676. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje, stran 3647.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena v povezavi z 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15), skladno s 3. in 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje 
1. člen 
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/17) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«
2. člen 
Četrti odstavek 10. člena se spremni tako, da se glasi:
»Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina z nakupom parkirnega listka. Zavezanec za plačilo parkirnine je voznik, ki uporablja javno parkirno površino. Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.«
3. člen 
V 10.a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičencu do posebne dovolilnice iz tega člena, lahko strokovna služba OU na podlagi vloge izda dovoljenje za parkiranje, le to pa velja do pravnomočnosti odločbe sodišča v zvezi s postopkom ugotovitve pripadajočega zemljišča.«
4. člen 
Doda se nov četrti odstavek v 10.a členu, ki se glasi:
»Upravičenec do posebne dovolilnice iz tega člena je strokovno službo OU dolžan obvestiti o končanem postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča, v roku treh delovnih dni od dneva vročitve pravnomočne odločbe sodišča.«
5. člen 
Četrti odstavek 10.a člena postane njegov peti odstavek.
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0011/2020-4
Kočevje, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost