Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1712. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, stran 3727.

  
Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice 
1. člen 
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 62/13 in 92/14) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vodovarstveno območje, notranja območja in območje zajetja ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1:5 000 v državnem koordinatnem sistemu in vključujejo zlasti naslednje podatke, ki so del vodnega katastra:
– identifikacijsko številko vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja,
– šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja ter oznako in ime notranjega območja in območja zajetja,
– površino vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja,
– datum določitve oziroma uveljavitve vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja ter
– opombe.«.
Drugi in peti odstavek se črtata.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen 
V 6. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na širšem vodovarstvenem območju zajetja Predor Karavanke dovoljeno izvajanje vzdrževanja objekta ter vzdrževalnih del v javno korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.«.
3. člen 
Za 9. členom se dodata nova, 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen 
(1) Ne glede na 6. člen te uredbe je na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Predor Karavanke dovoljena gradnja železniškega predora s pripadajočo prometno signalizacijo in opremo ter inštalacijami in se izda vodno soglasje oziroma mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, če:
– je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje, ki se izdela za vse načrtovane objekte, razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim ter stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo,
– občini Jesenice in Kranjska Gora podata izjavo, iz katere je razvidno, da sta seznanjeni z gradnjo predora, ter
– so izpolnjeni pogoji iz 9.b člena te uredbe.
(2) Z analizo tveganja ter zaščitnimi in omilitvenimi ukrepi iz prejšnjega odstavka se seznanijo upravljavec zajetja Predor Karavanke, izvajalci obvezne občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo v občinah Jesenice in Kranjska Gora ter občini Jesenice in Kranjska Gora.
9.b člen 
(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena in 9.a člen te uredbe je pri gradnji in obratovanju železniškega predora treba izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. zagotoviti je treba učinkovito dreniranje zaledne kamninske (hribinske) podzemne vode,
2. zagotoviti je treba ukrepe za čim manjše zmanjšanje prepustnosti kamnine v vodonosniku, pri čemer je treba izvesti dodatne (globinske) drenažne ukrepe, če se zaradi gradnje ta prepustnost manjša,
3. med gradnjo so na območju gradbišča prepovedani parkiranje, vzdrževanje naprav in opreme ter pretakanje goriva na neutrjenih površinah ali utrjenih površinah, ki nimajo zagotovljenega zbiranja in odvajanja odpadnih voda,
4. uporaba gradbenih odpadkov za zapolnjevanje kavern je prepovedana,
5. za izvedbo tesnilnih sistemov (npr. tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporablja beton z nealkalnimi pospeševalci vezanja. Uporaba injekcijskih mas, ki bi spreminjale kemično stanje podzemne vode v vodonosniku, ni dovoljena. Pri gradnji se za beton lahko uporabljajo le tisti dodatki, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za tla, vodno okolje in zdravje ljudi,
6. odpadne vode se ne smejo mešati z zajetimi izviri ali zalednimi vodami,
7. odpadne vode iz predora je treba zajeti in odvajati zunaj vodovarstvenega območja. Cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda, mora biti izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. Če se odpadna voda odvaja po odvodnih jarkih, so ti utrjeni in zatesnjeni,
8. o morebitni nesreči, vdoru vode ali mulja in kakršnem koli izlitju je treba nemudoma obvestiti upravljavca zajetja Predor Karavanke ter izvajalce obvezne občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo v občinah Jesenice in Kranjska Gora, ter
9. zagotoviti je treba monitoring podzemne vode, s katerim se spremlja vpliv gradnje in obratovanja predora na kakovost in količino podzemne vode.
(2) Ne glede na 6. točko prejšnjega odstavka se za rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta in vzdrževalna dela v javno korist obstoječega železniškega predora lahko dopusti odvajanje odpadnih voda v vodotesnem mešanem sistemu, če ta dosega enako ali manjšo stopnjo tveganja kot pri ločenem sistemu in je iz analize tveganja za onesnaženje razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim ter stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2020
Ljubljana, dne 2. julija 2020
EVA 2019-2550-0036
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost