Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Št. 322-7/2020-1 Ob-2351/20, Stran 1424
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) ter na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi vsebinami:
– promocijsko-turistična dejavnost;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov;
– trženje turistične ponudbe;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom;
– organizacija in izvajanje prireditev;
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
– akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja …);
– programi in projekti Turistične zveze Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne občine Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti razvidno, da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove dejavnosti in naloge morajo biti pretežno s področja turizma;
– prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alineje najmanj eno leto pred dnevom vložitve prijave na javni razpis;
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene zakonske in pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če je na njem sodeloval;
Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži pisni zahtevek za izplačilo z dokazili iz VII. poglavja tega razpisa. Rok za predložitev zahtevka s potrebnimi dokazili je 30. 11. 2020.
III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov in projektov upoštevala naslednja merila:
(1) Promocijsko-turistična dejavnost (do 25 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter prireditvah (15 točk)
b) izdaja promocijskega materiala ter vzdrževanje in ažuriranje spletnih strani (10 točk).
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (do 35 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel (5 točk)
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel (5 točk)
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in pešpoti (15 točk)
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infrastrukture (10 točk).
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih proizvodov (do 10 točk)
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (10 točk).
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do 80 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk)
b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk)
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obiskovalcev (12 točk)
d) program prireditve (do 50 točk)
e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk)
f) tradicionalna prireditev (3 točke)
g) promocija prireditve (do 5 točk).
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne dediščine in pospešujejo turistično dogajanje v kraju (do 10 točk).
(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10 točk).
(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev iz drugih virov: lokalni, državni viri, EU sredstva (do 10 točk)
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami (10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža zadnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na proračunski postavki 09.035 – Sredstva za programe-Turistična društva, znaša 36.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave Mestne občine Nova Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ), ki izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Pri pripravi predloga razdelitve razpisanih sredstev se upošteva višino razpoložljivih proračunskih sredstev, skupno število vseh doseženih točk vseh prijaviteljev na javni razpis in doseženo število točk posameznega prijavitelja na razpis.
Sredstva se izplačajo na podlagi pisnega zahtevka za izplačilo, h kateremu je potrebno predložiti dokazila iz VII. poglavja tega razpisa. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana z dokazili iz VII. poglavja tega razpisa, vendar največ v višini, določeni z odločbo. Upoštevana bodo izključno tista dokazila, ki jih bo pristojni organ prejel do 30. 11. 2020.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Obdobje za porabo sredstev je od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.
Sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži pristojnemu organu najkasneje do 30. 11. 2020 zahtevek za izplačilo z naslednjimi dokazili:
– fotokopije računov ali pogodb za vsako posamezno prijavljeno vsebino v okviru programa oziroma projekta, ki izkazujejo namensko porabo sredstev,
– fotokopije dokazil o plačilu računov ali pogodb iz prejšnje alinee,
– poročilo in dokazila o realizaciji vsake posamezne prijavljene vsebine v okviru programa oziroma projekta – lahko tudi delno (izvod promocijskega prospekta, brošure, letaka, prispevki iz medijev o izvedeni prireditvi, fotografije ipd.).
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je do ponedeljka, dne 20. 7. 2020, do 14. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki najkasneje do ponedeljka, dne 20. 7. 2020, do 14. ure prispe na naslov naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 12/pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo v sredo, dne 22. 7. 2020, ob 17. uri. Vloge, ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.
XII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sobi št. 12/pritličje. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis TD 2020«, na hrbtni strani pa z navedbo prijavitelja in njegovega naslova. Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v vložišču – soba 12/pritličje. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-136 ali pošljete vprašanje na mestna.obcina@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost