Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Ob-2372/20, Stran 1439
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv 
COVID19 za nakup zaščitne opreme 
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 Proračun Republike Slovenije za leto 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-21/2020/1 z dne 23. 4. 2020 (v nadaljevanju: Program COVID 19), Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020, v nadaljevanju: shema de mininis), Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020, ki ga je Vlada RS sprejela dne 17. 12. 2019, sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu COVID19 za nakup zaščitne opreme (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Slovenski podjetniški sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oziroma po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
Javni poziv prispeva k specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) 3.1.2. »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih – za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature – brezstičnih) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
4. Ciljne skupine: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, določene v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člena ZPIZ-2). Pri številu zaposlenih ne upoštevamo zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
10. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Prijavitelj istih upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni uveljavljal oziroma ni prejel sofinanciranja iz drugih nepovratnih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv sedež ali poslovno enoto. Sedež ali poslovna enota mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do izplačila ni dovoljena.
V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične številke.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Pri izboru dobavitelja mora prijavitelj ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni.
3. Prijavitelj mora kupiti zaščitno opremo ustrezne kvalitete, ki mora biti namenjena zaposlenim v podjetju, tako da je zagotovljena ustrezna varnost zaposlenih in omogočeno varno poslovanje oziroma delovanje podjetja v času epidemije COVID19 in po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
4. V okviru projekta se lahko sofinancirajo le že nastali stroški oziroma izdatki (od 12. 3. 2020) do datuma oddaje vloge.
5. Nedovoljeno je uveljavljati sofinanciranje za zaščitno opremo, v kolikor je:
– dobavitelj povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik prijavitelja ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik dobavitelja, 
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu dobavitelja. 
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o sofinanciranju, izplačilo se izvede, ko Slovenski podjetniški sklad prejme s strani prijavitelja podpisano pogodbo in bodo v informacijskem sistemu pravilno vnešeni vsi potrebni podatki.
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni mogoča. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelju sofinanciranje ne odobri ter se ga o tem pisno obvesti. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem, možnost oddaje nove vloge na javni poziv.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za leto 2020, znaša 10.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi, pri čemer je največ do 4.481.000,00 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 5.519.000,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, in sicer:
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – EU – COVID-19 v višini 3.360.750,00 EUR
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – V – SLO – COVID-19 v višini 1.120.250,00 EUR
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – EU – COVID-19 v višini 3.863.300,00 EUR
– PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva – Z – SLO – COVID-19 v višini 1.655.700,00 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projekta je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe ali preklica javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za podjetja, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, v primerih sprememb iz zgornjega odstavka ne bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
8. Shema in skladnost s pravili pomoči de minimis
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12. 3. 2020 in traja do 31. 10. 2020.
Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge.
Podrobnejše obveznosti prijavitelja so opredeljene v obrazcu »Vzorec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem pozivu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (dostopnimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostihobracunavanja-stroskov.pdf).
Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki se v skladu s členom 67. Uredbe 1303/2013/EUR določi za vsak projekt posebej na podlagi predloga proračuna prijavitelja. Podlaga za pripravo predloga proračuna so računi, ki izkazujejo nakup zaščitne opreme s strani prijavitelja. Pavšalni znesek se določi ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v nadaljevanju.
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.
Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
– zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
– zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
– zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
– razkužila – največ do 20 EUR na liter
– termometri za merjenje telesne temperature – brezstični – največ do 50 EUR na posamezni kos.
Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.
DDV ni upravičen strošek.
Skladno s točko 6.4.3. Smernic o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov bodo prijavitelji upravičeni do izplačila pavšalnega zneska, za nakup zaščitne opreme za zaposlene v podjetju (najvišje možno število zaposlenih, za katere je upravičen do financiranja zaščitne opreme določene v obliki pavšalnega zneska je število zaposlenih na dan oddaje vloge), s čimer bodo prijavitelji zagotovili varnost zaposlenih in varno poslovanje oziroma delovanje podjetja.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 10. 2020.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika.
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Potrebno je opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev je podjetje dolžno neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa podjetje Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanilo z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad od podjetja zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov zascitna@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Za brezplačne informacije so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost