Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1645. Pravilnik o tehničnih specifikacijah za vozila, stran 3605.

  
Za izvrševanje drugega odstavka 10. člena, drugega odstavka 46. člena in drugega odstavka 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o tehničnih specifikacijah za vozila 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa vsebino seznama, označevanje in dostopnost tehničnih specifikacij za vozila (v nadaljnjem besedilu: TSV), izdanih v okviru predpisov s področja:
– ugotavljanja skladnosti motornih vozil in njihovih priklopnikov;
– ugotavljanja skladnosti dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov;
– ugotavljanja skladnosti kmetijskih ali gozdarskih vozil;
– opreme vozil in
– drugih postopkov v zvezi z vozili.
(2) TSV iz prejšnjega odstavka vsebujejo tehnične zahteve za dele in opremo vozil ter postopke ugotavljanja njihove skladnosti s temi zahtevami. Vsebujejo lahko tudi postopke ugotavljanja skladnosti vozil kot celote, postopke ugotavljanja tehnične brezhibnosti vozil, postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil, vzorce predpisanih dokumentov, način označevanja ter obliko znakov skladnosti. TSV se lahko tudi samo sklicujejo na mednarodni tehnični predpis ali standard, ki ureja posamezno tematiko.
(3) S tem pravilnikom se določa tudi način razvrstitve TSV v področja.
2. člen 
(vsebina seznama TSV) 
(1) Seznam TSV vsebuje oznako in naslov TSV, kategorije vozil, za katere velja, oziroma področje veljavnosti, datum veljavnosti, datum začetka uporabe, če se ta razlikuje od datuma veljavnosti, in datum prenehanja veljavnosti.
(2) Spremembe ali dopolnitve TSV se izdajo kot prečiščeno besedilo v obliki nove izdaje TSV.
3. člen 
(označevanje TSV) 
(1) TSV se označujejo z oznako
»TSV XXX/YY«,
kjer pomeni:
– TSV: tehnična specifikacija za vozila;
– XXX: številka TSV;
– YY: številka izdaje TSV.
(2) Številka TSV je trimestno število, pri čemer:
1. prvo mesto označuje področje, v katerega spada TSV, in sicer:
– 1.. in 2.. – motorna vozila in njihovi priklopniki;
– 3.. – dvo- ali trikolesna vozila in štirikolesniki;
– 4.. – kmetijska ali gozdarska vozila;
– 5.. – oprema vozil;
– 6.. – postopki v zvezi z vozili.
2. ostali dve mesti označujeta zaporedno številko TSV.
(3) Številka izdaje TSV je dvomestno število, ki označuje zaporedno številko spremembe posamezne TSV. Prva izdaja ima številko »00«, nato se ob vsaki spremembi ali dopolnitvi vpiše naslednja višja številka.
4. člen 
(dostopnost TSV) 
TSV in seznami TSV so dostopni na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila (Uradni list RS, št. 1/12 in 75/17 – ZMV-1).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-411/2018
Ljubljana, dne 9. junija 2020
EVA 2019-2430-0012
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost