Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1665. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019, stran 3630.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2019 
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2019 je naslednja:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
23.657.496
70
DAVČNI PRIHODKI
19.682.631
700 Davki na dohodek in dobiček
16.661.192
703 Davki na premoženje
2.598.599
704 Domači davki na blago in storitve
416.115
706 Drugi davki in prispevki
6.725
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.547.690
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.789.296
711 Takse in pristojbine
24.639
712 Globe in druge denarne kazni
116.755
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
82.272
714 Drugi nedavčni prihodki
534.728
72
KAPITALSKI PRIHODKI
54.734
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
24.026
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
30.708
73
PREJETE DONACIJE
1.385
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.385
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.371.056
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
910.634
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
460.423
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.627.030
40
TEKOČI ODHODKI
7.276.684
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.626.419
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
262.313
402 Izdatki za blago in storitve
4.043.824
403 Plačila domačih obresti
12.028
409 Rezerve
1.332.100
41
TEKOČI TRANSFERI
11.377.188
410 Subvencije
147.132
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.005.464
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.000.107
413 Drugi tekoči domači transferi
4.224.485
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.145.736
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.145.736
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
827.421
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
291.190
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
536.231
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.969.534
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
88.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
88.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
88.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–88.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.037
55
ODPLAČILA DOLGA
387.037
550 Odplačila domačega dolga
387.037
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.444.571
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2019
3.529.180
2. člen 
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2019 v višini 1.084.609,44 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2020, in sicer:
– Občina Kamnik 739.533,29 € (namenska sredstva 526.947,15 € in nenamenska sredstva 212.586,14 €),
– krajevne skupnosti 345.076,15 €.
3. člen 
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2019 se za iste namene prenesejo v leto 2020, in sicer:
v €
proračunska rezerva
50.620,22
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta
2.213.752,05
rezervni sklad za stanovanjsko področje
50.314,98
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik 
84.875,96
sklad za pokriti bazen
199.593,24
sklad za športne objekte
231.990,39
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2019.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0025/2020
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost