Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Ob-2381/20, Stran 1384
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016 z dne 23. junij 2020 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči,
objavlja
1. javni razpis za podukrep 6.4 
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. 
Od tega: 
– 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter 
– 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge 
in gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU, 
– 3.750.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Cilji podukrepa:
– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti 
na podeželju; 
– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju; 
– krepitev podjetništva na podeželju. 
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo
in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/580-77-92, fax.: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (priloga razpisne dokumentacije).
2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Namen podpore in vrste naložb so določeni v prvem in drugem odstavku 90.a člena Uredbe.
2. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v tretjem odstavku 90.a člena Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. V skladu z drugo alinejo 3. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen v 90.b členu Uredbe.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena uredbe, razen pogojev iz 2., 6., 17. in 19. točke prvega odstavka, ter pogojev iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe v skladu s 101. členom Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti naložbe;
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod (četrti odstavek 101. člena Uredbe);
b) šteje se, da se objekt, pripadajoča ali druga oprema v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe uporabljajo za drug namen, če se uporabljajo za namen dejavnosti, ki jih upravičenec v skladu z drugim odstavkom 90.c člena Uredbe ni opredelil v vlogi na javni razpis. Če gre za pripadajočo ali drugo opremo, se višina upravičenih stroškov določi glede na bruto površino ali prostornino objekta ali zmogljivost opreme. Višina upravičenih stroškov se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«;
c) šteje se, da se naložba v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe uporablja za drug namen, če se ne uporablja za namen, ki ga je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, morata vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in vrednosti z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 90.d in 94. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, se izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 90.d člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo vlogi na javni razpis:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status dijaka ali študenta;
b) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz 8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe, izkazuje s kopijo »Bilance stanja« na dan 31. 12. 2019 in kopijo »Bilance uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis;
c) primeren prihodek iz 8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe znaša 10.639,56 eurov na 1 PDM;
č) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe se izkazuje s fotografijami zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija predmeta naložbe iz vsaj štirih zornih kotov. Če gre za novogradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se izpolnjevanje pogoja izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M1:50 ali M1:100;
d) izpolnjevanje pogoja iz 19. točke prvega odstavka 90.d člena in 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis« in prilogo »Izjava upravičenca o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
e) izpolnjevanje pogoja iz 23. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, iz vsaj štirih zornih kotov, ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo oprema nameščena.
3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril v skladu z 90.e, 93. in 93.a členom Uredbe.
2. V skladu s prvim odstavkom 90.e. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog
Merila
Število točk – 
enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki je razvidna iz poslovnega načrta: 
30
15
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %; 
30
15
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
25
13
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
20
11
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
15
10
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
9
9
2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk: 
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega načrta. 
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Maksimalno število točk (15 točk) se dodeli, če je količnik večji ali enak 
od 15.
/
15
II.
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
11
1.
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 
Upravičenec je nosilec dopolnilne dejavnosti in je končal najmanj:
10
11
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
10
11
– visoko ali višjo izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja);
8
9
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
6
6
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
4
4
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven).
2
2
2.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA – maksimalno število točk:
10
11
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje, ali zaposlitveni center. 
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij v skladu 
z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo. 
Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center sta vpisana v register invalidskih podjetij ali razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
10
11
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
10
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe iz drugega odstavka 90.a člena uredbe (v nadaljnjem besedilu: predmet naložbe):
5
5
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
5
5
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
3
3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
5
5
Predmet naložbe je na problemskih območjih
5
5
IV.
ZAPOSLITVENI VIDIK – maksimalno število točk:
20
21
1.
NOVO USTANOVLJENA DELOVNA MESTA – maksimalno število točk:
15
16
Upravičenec bo za namen dejavnosti, ki je predmet podpore, zaposlil eno osebo za polni delovni čas, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se kot novoustanovljeno delovno mesto šteje tudi vključitev člana kmetije, katere član je upravičenec, v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. 
Merilo postane obveznost upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev v skladu 3. točko prvega odstavka 90.g člena Uredbe.
15
16
2.
LOKACIJA NALOŽBE GLEDE NA STOPNJO REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI – maksimalno število točk: 
Stopnja registrirane brezposelnosti se upošteva na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada Republike Slovenije. Pri razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane brezposelnosti 
iz Priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je:
– najmanj 14,1 % 
5
5
– od 12,1 % do vključno 14,0 % 
4
4
– od 10,1 % do vključno 12,0 % 
3
3
– do vključno 10,0 %
2
2
V.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
30
28
1.
VAROVANJE OKOLJA – maksimalno število točk: 
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
15
15
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
 
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje; 
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo. 
2
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti« ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %. 
6
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10 Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
5
5
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletišču: 
https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine/.
Točke iz naslova merila »Varovanje okolja« se seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 točk.
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15
13
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, pri čemer mora delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe. 
5
4
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme, vzdrževanje ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«. 
b) naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje:
– naložbe v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, pri čemer se mora električna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce. 
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi soglasja za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.
5
6
– naložbe v pridobivanje toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, pri čemer se mora toplotna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce. 
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi soglasja lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.
5
6
c) ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen ali sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov;
5
5
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen ali sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
3
3
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži izris tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene, kovinske, betonske in druge konstrukcijske elemente. 
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 90.c, 98. in 99. členu Uredbe.
2. Kot tržno primerljiva ponudba iz tretjega odstavka 90.c člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
3. V skladu s petim odstavkom 90.c člena Uredbe vrednost prispevka v naravi v obliki porabljenega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.
4. Neupravičeni stroški so določeni v 90.č in 96. členu Uredbe. Delovni stroj iz 1. točke 90.č člena Uredbe je delovni stroj v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila.
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so določene v 90.h členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 90.h člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na vrsto naložbe, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter
– sklop B, ki je namenjen za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 25 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 15 %;
– geografski vidik naložbe: 20 %;
– zaposlitveni vidik: 30 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 10 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 102. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe Zakona o javnem naročanju – ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz 11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni, da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
d) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoje iz 90.f člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2).
5. V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2023.
6. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 90.g, 103. in 106. členu Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, izpolnjevanje obveznosti iz 1. točke 90.g člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status dijaka ali študenta;
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 90.e člena te uredbe, mora poročilu o izpolnjevanju obveznosti priložiti pogodbo o zaposlitvi, razen če gre za novo ustanovljeno delovno mesto iz naslova pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
– Priloga 1: Koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021
– Priloga 2: Stopnja registrirane brezposelnosti

AAA Zlata odličnost