Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Ob-2340/20, Stran 1426
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 53/17, 31/18 – ZAO-A, 46/19, 28/19), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 26/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 32. in 33. člena Statuta DSO Grosuplje in sklepa 9. redne seje Sveta Doma starejših občanov Grosuplje z dne 18. 6. 2020, Svet zavoda objavlja prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma starejših občanov Grosuplje 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Delovno mesto, kraj opravljanja dela in mandatna doba: javni razpis se objavi za imenovanje direktorja javnega zavoda Dom starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje. Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek mandata je 30. 12. 2020.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo) in 5 let delovnih izkušenj,
– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (v kolikor ga nima, ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti k prijavi:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda,
– program dela in vizijo razvoja zavoda v mandatnem obdobju,
– življenjepis,
– izjavo o:
– državljanstvu, 
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper katerega se storilec preganja po urani dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
– da so vse priložene kopije enake originalu. 
5. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati poslati priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje, z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne odpiraj« najkasneje v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
6. Svet bo obravnaval le popolne vloge z vsemi dokazili.
7. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Dom starejših občanov Grosuplje 

AAA Zlata odličnost