Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 3629.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 11. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih članov ter o povračilih stroškov z vsemi spremembami in dopolnitvami (Naš časopis, št. 336/2007, Uradni list RS, št. 101/10, 102/12) se na novo doda 13. člen, ki se glasi:
»Poveljnik, namestnik poveljnika in člani štaba civilne zaščite imajo pravico do nagrade za opravljeno delo v obliki plačila sejnine za udeležbo na seji civilne zaščite.
Upravičenost do izplačila sejnine se ugotavlja na podlagi dejanske prisotnosti na rednih in izrednih sejah štaba civilne zaščite. Izplačilo se izvede na podlagi predložene liste prisotnosti.
Sejnina za poveljnika CZ znaša 80 EUR neto.
Sejnina za namestnika poveljnika in ostale člane CZ znaša 80 EUR neto.
Evidenco o prisotnosti na seji vodi predsednik CZ.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0001/2007-4
Horjul, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost