Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1700. Odlok o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o., stran 3696.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 666. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), ter skladno z 20. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), 19. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in statuti občin Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, št. 24/14, š t. 9/15, št. 55/17 in št. 4/19), Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) ter Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Divača na seji dne 10. 6. 2020, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 17. 6. 2020, Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 5. 2020 in Občinski svet Občine Komen na seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. 
1. člen 
Ta odlok se nanaša na besedilo Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 124/04 z dne 19. 11. 2004, kot je bilo spremenjeno in dopolnjeno z besedilom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33/16 z dne 9. 5. 2016 (v nadaljevanju tako dopolnjeno oziroma spremenjeno besedilo poimenovano kot »odlok«).
2. člen 
Ob ugotovitvi, da je svet zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov dne 14. 5. 2020 sprejel Sklep o preoblikovanju zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo, s katerim je sklenil, da se zavod preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, ta odlok predstavlja akt o preoblikovanju zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo in soglasje ustanoviteljev zavoda k sklepu sveta zavoda o preoblikovanju v smislu četrtega odstavka 648. člena ZGD-1, ter istočasno akt o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi zavoda tako, da ta predstavlja sprejetje družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, vse skladno z vsebino sklepa sveta zavoda.
3. člen 
Na podlagi določil 666. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ob smiselni uporabi 648. do 651. člena istega zakona, se zavod Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov z matično številko 2047861000, preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, s firmo OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA Krasa in Brkinov d.o.o.
4. člen 
Družba je ustanovljena z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanje podjetništva in turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja, pospeševanja kulturno-umetniške ustvarjalnosti in omogočanja dostopnosti do kulturnih programov, ter skrbi za kulturno dediščino na celotnem območju Krasa in Brkinov, kar sodi v javni interes in bo za izvajanje dejavnosti lahko podeljeno javno pooblastilo.
ORA deluje tudi kot vodilna destinacija oziroma regionalna destinacijska organizacija (RDO) Krasa in Brkinov, s ciljem večje prepoznavnosti in tržne učinkovitosti destinacije, in kot taka opravlja skupne naloge izvajanja poslovnih funkcij na področjih promocije, distribucije, operative in razvoja enotne regionalne destinacijske organizacije za vse ustanoviteljice.
5. člen 
Preoblikovanje zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov d.o.o. pomeni zgolj spremembo pravnoorganizacijske oblike, zaradi česar se po zakonu šteje, da je bil osnovni kapital družbe vplačan iz premoženja zavoda, kot stvarni vložek. Celotno premoženje zavoda, kot tudi njegove obveznosti, postanejo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register premoženje in obveznosti družbe Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov d.o.o.
6. člen 
Preoblikovanje zavoda v družbo Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov d.o.o. se izvede po stanju premoženja in obveznosti zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov na dan 31. 12. 2019.
Predmet osnovnega kapitala družbe je del čistega premoženja zavoda v vrednosti 8.000,00 EUR in predstavlja stvarne vložke družbenikov ter je glede na način nastanka družbe (preoblikovanje iz zavoda) v celoti vplačan iz premoženja zavoda ORA Krasa in Brkinov.
Presežek vrednosti stvarnih vložkov nad nominalno vrednostjo vseh osnovnih vložkov in osnovnega kapitala se v znesku 112.805,22 EUR evidentira med kapitalskimi rezervami družbe kot vplačani presežek kapitala družbenikov po enakih deležih.
Podrobnejši opis premoženja, ki je predmet stvarnih vložkov, in premoženja, ki predstavlja vplačani presežek kapitala, je v Prilogi št. 1 k temu odloku, vključno z računovodskimi prilogami in popisi.
7. člen 
Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo, ki se preoblikuje iz zavoda, so dosedanji ustanovitelji zavoda, tj. Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Sežana in Občina Komen.
Osnovni kapital družbe znaša 8.000,00 EUR in ga predstavljajo osnovni vložki štirih družbenikov, ki imajo na tej podlagi vsak po en poslovni delež, in sicer:
– Občina Divača, davčna številka 48502502, Kolodvorska ulica 3/a, Divača, prevzame osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, in s tem pridobi poslovni delež 25 % v družbi;
– Občina Hrpelje - Kozina, davčna številka 96355557, Reška cesta 14, Hrpelje, prevzame osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, in s tem pridobi poslovni delež 25 % v družbi;
– Občina Sežana, davčna številka 66378443, Partizanska cesta 4, Sežana, prevzame osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, in s tem pridobi poslovni delež 25 % v družbi; in
– Občina Komen, davčna številka 98324390, Komen 86, Komen, prevzame osnovni vložek v višini 2.000,00 EUR, in s tem pridobi poslovni delež 25 % v družbi.
Za podpis poročila o stvarnih vložkih in podajo ustreznih izjav volje v zvezi z izročitvijo stvarnega vložka občine pooblaščajo župane.
8. člen 
Družba je univerzalni pravni naslednik zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov z vsemi pravicami in obveznostmi.
9. člen 
Pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij delavcev zavoda preidejo na družbo kot univerzalnega pravnega naslednika.
10. člen 
Zaradi preoblikovanja zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo se akt o ustanovitvi zavoda spremeni tako, da se vsa njegova določila črtajo in se sprejme družbena pogodba, ki se nahaja v Prilogi 2 tega odloka, s katero se v celoti nadomesti dosedanji akt o ustanovitvi zavoda, ter v družbeni pogodbi uredi status družbe, razmerje med družbeniki in ostalimi organi družbe ter druga temeljna vprašanja glede organizacije in delovanja družbe.
Ne glede na določilo o mandatu direktorja se za prvega direktorja družbe za obdobje do konca mandata, ki ga ima kot direktor zavoda, ki se preoblikuje, imenuje dosedanji direktor zavoda.
11. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati dosedanja določila Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 124/04 z dne 19. 11. 2004, in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/16 z dne 9. 5. 2016, ter Statut zavoda z dne 17. 1. 2006 s spremembami in dopolnitvami iz 19. 10. 2016, ki pa se uporabljajo do vpisa preoblikovanja zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo po tem odloku v sodni/poslovni register.
12. člen 
Za sprejetje izjav ustanoviteljev oziroma družbenikov v ustrezni obliki, izvedbo registracije in vpisa preoblikovanja v sodni register se pooblašča župane Občine Divača, Občine Hrpelje - Kozina, Občine Sežana in Občine Komen, kolikor niso dejanja v pristojnosti direktorja zavoda. Občinski svet ob tem župana pooblašča, da po potrebi ob podaji posameznih izjav družbenika za namen registracije sklepov v tem odloku in sprememb akta o ustanovitvi prilagodi besedilo posameznih določil, kolikor bi bilo to potrebno za izvedbo same registracije pri sodnem registru, kolikor pri tem takšne prilagoditve ne pomenijo sprememb bistvenih sestavin, kot so določene s tem odlokom in družbeno pogodbo.
Direktor zavoda poskrbi za vpis preoblikovanja zavoda v družbo po tem odloku in za uskladitev aktov družbe, pri čemer mora slednje storiti v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
13. člen 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
14. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti ustanoviteljev in začne veljati naslednji dan po objavi (s Prilogo 2) v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z dnem vpisa spremembe v sodni register.
Priloga št. 1: Podrobnejši opis premoženja, ki je predmet stvarnega vložka, z bilanco stanja in popisom osnovnih sredstev.
Priloga št. 2: Družbena pogodba družbe ORA Krasa in Brkinov d.o.o.
Št. 032-0006/2020-10
Divača, dne 10. junija 2020
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan
Št. 302-2/2019-8
Hrpelje, dne 17. junija 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 
Št. 032-10/2020-8
Komen, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 
Št. 032-3/2020-9
Sežana, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost