Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1696. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019, stran 3690.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 9. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rogatec za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019 je izkazan v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(v EUR)
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 
3.345.308,34
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
3.215.787,30
III
Proračunski presežek (I.–II.)
129.521,04
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje (500)
137.736,70
VIII.
Odplačila dolga (550)
148.980,53
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.– II.–V.–VIII.) 
118.277,21
X.
Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
–11.243,83
XI.
Neto financiranje (VI.+X.–IX.)
–129.521,04
XII.
Stanje sredstev na računu dne 31. 12. 2019 (del 9009 Splošni sklad za drugo)
253.132,67
4. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2019–2022, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0003/2020
Rogatec, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost