Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1711. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice, stran 3725.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18), 65. in 98. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 160., 160.a, 161. in 161.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 8. ter 10. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 12. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
S ciljem zavarovati naravne vrednote, ohraniti biotsko raznovrstnost in ohranjati ter krepiti krajinsko pestrost, se s tem odlokom zavaruje naravna vrednota Klevevška Toplica in njeno območje v Občini Šmarješke Toplice.
2. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– »kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala;
– »parkirišče« je zemljišče, ki je namenjeno parkiranju vozil in katerega raba je javna in je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
3. člen 
Na območju naravne vrednote Klevevška Toplica velja stroga prepoved prometa za vsa vozila, razen za pešce, lastnike in najemnike nepremičnin ter kolesa, katerih izraz opredeljuje 2. člen tega odloka.
Prepovedi ne veljajo tudi za intervencijske službe in invalide.
Kolesarjem je na območju naravne vrednote Klevevška Toplica strogo prepovedano voziti kolo po gozdnih poteh, gozdnih vlakah, peš poteh in površinah, ki za to niso namenjene.
4. člen 
Podrobnejšo urejenost prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti JP 798171 Klevevž ureja Odredba o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti JP 798171, Klevevž, na delu od km 0+78 m do km 0+405 m (Uradni list RS, št. 62/19).
5. člen 
Za parkiranje vozil namenjenih za obisk območja naravne vrednote Klevevška Toplica se uporablja javno parkirišče v Slapah, na parc. št. 967/1, k.o. 1462 Zbure in zato posebej označena parkirna mesta, določena na označevalni tabli parkirišča.
6. člen 
Na celotnem območju naravne vrednote Klevevška Toplica je strogo prepovedano:
– kurjenje na prostem;
– taborjenje in kampiranje;
– organiziranje zabave na prostem;
– povzročanje prekomernega hrupa;
– nabiranje zaščitenih rastlin;
– vznemirjenja divjih živali;
– prosto gibanje psov in njihovo kopanje;
– uporaba kemičnih sredstev in spreminjanje kemične značilnosti tal;
– odlaganje odpadkov v naravo.
Zadrževanje obiskovalcev na območju naravne vrednote Klevevška Toplica je dovoljeno:
– v mesecu juniju, juliju, avgustu in septembru med 6.00 in 22.00 uro;
– v mesecih od oktobra do vključno maja med 6.00 in 19.00 uro.
Izjemne dovoljene dopustnosti, občina uredi s posebno odredbo.
7. člen 
Nadzor nad spoštovanjem tega odloka na terenu izvaja pristojni medobčinski inšpektorat.
8. člen 
Z globo ali prekrškom se kaznuje vsaka fizična in pravna oseba, ki ravna v nasprotju s tem odlokom.
Višino globe ali prekrška pristojni medobčinski inšpektorat določa na podlagi področnih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2020-3
Šmarjeta, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti