Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Ob-2335/20, Stran 1413
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis 
neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev gospodarskih subjektov na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti poslovanja.
Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja.
V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in največ 50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 8 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 4 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba vsaj eno leto pred prijavo na razpis.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za iste upravičene stroške.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013) ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma so najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč.
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma sklenitve pogodbe.
Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo.
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:
– Nakup materiala in trgovskega blaga.
– Nakup storitev.
– Najemi poslovnih prostorov in opreme.
– Stroški plač1.
Nakupi in najemi so dovoljeni le od tretjih oseb2 po tržnih pogojih.
1  Plače so upravičen strošek le v deležu, ki ni predmet refundacije iz katerega koli naslova.
2  Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (lastniški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem.
2.5. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR3.
3  Okvirna višina posojila do ½ čistih prihodkov od prodaje na podlagi predloženega S.BON-1 oziroma največ 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 3 leta z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške zavarovanja posojila po tržni tarifi poravnata posojilojemalec in Javni sklad, vsak ½.
2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis.
Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 1. 3. do 31. 8. 2020.
V primeru, da bo v v času do 30. 6. 2021 ponovno razglašena epidemija, se kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, nastali v obdobju od prvega dne meseca, ko je bila epidemija uradno razglašena, do zadnjega dne tretjega meseca po uradno razglašenem koncu epidemije.
Rok za predložitev dokazil o namenski porabi posojila se določi v posojilni pogodbi, ni pa daljši od 3 mesecev.
Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega bančnega kredita ali leasinga!
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: bonitetna ocena vlagatelja S.BON-1 AJPES.
– Kvalitativna merila: oblika zavarovanja glede na finančno poslovanje podjetja in preteklo finančno poslovanje. Komisija pri končni odločitvi lahko upošteva tudi elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja.
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede na višino posojila.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali več točk od možnih 60 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B).
V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako število točk iz kvantitativnih meril, se sredstva dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot ustreznejše glede na namen razpisa.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za posojila (obr. 1-COV).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Nakup materiala in trgovskega blaga – ponudba, predračun, račun ali kupoprodajna pogodba.
– Nakup storitev – ponudba, predračun, račun ali pogodba o opravljanju storitev.
– Najem prostora in opreme – pogodba o najemu in/ali račun najemodajalca.
– Stroški plač – poimenski seznam zaposlenih, veljavna pogodba o zaposlitvi, plačilna lista za mesec pred uradno razglašenim začetkom epidemije ter vse plačilne liste do datuma oddaje vloge za posameznega zaposlenega.
3. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2019 ali 2020, oddani na AJPES.
5. Bonitetna dokazila S.BON-1 na podlagi letnega poročila, oddanega na AJPES.
6. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše od 30 dni.
7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil, potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3) oziroma izjava prijavitelja, da nima nobenih posojil.
9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje (obr. 4).
10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij (obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 11.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 27. 8. 2021, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve vloge, se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana na sedežu Javnega sklada najkasneje na zadnji dan prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po tel. 05/335-01-73 in 335-03-61.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje, s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2020 – gospodarstvo – COVID19.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti