Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 1), stran 3679.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 Rebalans št. 1
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, 20/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.775.228
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.833.874
70
DAVČNI PRIHODKI
3.641.550
700 Davki na dohodek in dobiček
3.169.436
703 Davki na premoženje
327.512
704 Domači davki na blago in storitve
144.502
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.192.324
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
780.232
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.500
714 Drugi nedavčni prihodki
401.592
72
KAPITALSKI PRIHODKI
427.140
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
134.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
292.580
73
PREJETE DONACIJE
15.150
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.150
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.269.064
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
568.428
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
700.636
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
230.000
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
230.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.005.477
40
TEKOČI ODHODKI
1.497.898
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
444.719
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.775
402 Izdatki za blago in storitve
955.404
403 Plačila domačih obresti
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.061.438
410 Subvencije
117.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.140.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
186.608
413 Drugi tekoči domači transferi
617.730
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.358.837
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.358.837
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.304
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
64.904
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–1.230.249
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.190.993
50
ZADOLŽEVANJE
1.190.993
500 Domače zadolževanje
1.190.993
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.974
55
ODPLAČILA DOLGA
318.974
550 Odplačila domačega dolga
318.974
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–376.869
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
872.019
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.230.249
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
376.869
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 0,5 % prejemkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 50 % in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«
3. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine 1.000,00 EUR.«
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.190.993,00 € za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu (proračunska postavka 19002070), in sicer:
– z najetjem dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah do višine 1.100.000,00 €
– z najetjem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin v višini 90.993,00 €.
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2020-1
Miren, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost