Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1658. Zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2019, stran 3627.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS18/19) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 11. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Horjul za leto 2019 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2019, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun občine Horjul za leto 2019 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
KONTO
OPIS
Realizacija proračuna 2019 v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.458.343
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.344.077
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.900.884
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
N DOBIČEK
1.777.653
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
94.388
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
28.843
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
443.194
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
138.802
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.376
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
25.812
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
39.380
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
236.823
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.450
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.450
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
112.815
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
112.815
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.247.426
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
827.126
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
181.339
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
29.631
402
 
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
616.156
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
0
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
897.759
410
 
SUBVENCIJE
40.741
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
691.900
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
53.648
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
111.470
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
476.803
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
476.803
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
45.738
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
43.483
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.255
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
210.917
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
210.917
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–210.917
 
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH 31. 12. 2019
3.405.719,43
3. člen 
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 3,412.210,96 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2020 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2019 in 2020.
Kot namenska sredstva se iz leta 2019 prenašajo sredstva požarne takse v višini 1.087,67 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 97.572,56 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
4. člen 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2019 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen 
Zaključni račun Občine Horjul brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi. Priloge se objavijo na spletni strani Občine Horjul.
Št. 450-0001/2020-2
Horjul, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti