Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Ob-2336/20, Stran 1416
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis 
neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.
Skupna višina razpisanih sredstev je 700.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.
V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Investicija mora biti izvedena na področju navedenih občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013) ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma so najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč!
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma sklenitve pogodbe.
Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo.
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Ohranitev obstoječih delovnih mest – preverja se uresničitev napovedi o zaposlitvah.
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:
– materialne investicije – stroški za:
– nakup opreme, 
– gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora,
– komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, 
– nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alineje tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov); 
– nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
Nakup osebnega vozila ni upravičen strošek, razen v primeru, da podjetje z osebnim vozilom opravlja gospodarsko dejavnost in mu vozilo nadomešča pomemben del poslovnega prostora (avtošola, taksi služba …).
2.5. Posojilni pogoji:
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.0001 EUR.
1 Okvirni znesek posojila do 1/2 čistih prihodkov od prodaje na podlagi predloženega S.BON-1 ozirma največ 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
– od 3 do 9 let z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec po tržni tarifi.
2.5. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se praviloma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 6. 2020 dalje. Rok za zaključek investicije oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi.
Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega bančnega kredita ali leasinga.
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: projekcija zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta, bonitetna ocena vlagatelja S.BON-1 AJPES in finančni kazalniki.
– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki prikazuje ekonomsko upravičenost projekta glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta ob upoštevanju finančnega položaja podjetja. Komisija lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja.
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede na višino posojila.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali več točk od možnih 100 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B).
V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako število točk iz kvantitativnih meril, se prednostno obravnava vloge, ki so prejele več točk iz merila o projekciji zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta.
V kolikor več vlog doseže enako število točk iz kvantitativnih meril in projekcije zaposlitev, se sredstva dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot perspektivnejše.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije (obr. 1-INV).
2. Poslovni načrt (samo za investicije v znesku 50.001 EUR ali več).
3. Dokazila glede na vrsto investicije:
– nakup opreme – pred(račun) ali kupoprodajna (pred)pogodba;
– nakup zemljišča – kupoprodajna (pred)pogodba;
– komunalno opremljanje zemljišča – ustrezen upravni dokument in (pred)račun oziroma (pred)pogodba;
– nakup poslovnega prostora – kupoprodajna (pred)pogodba;
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – gradbeno dovoljenje oziroma drugo upravno dovoljenje, v kolikor je potrebno, ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del;
– nakup patenta, licence in drugih pravic – kupoprodajna (pred)pogodba.
4. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
5. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2019 ali 2020, oddani na AJPES.
6. Bonitetna dokazila S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 ali 2020, oddanega na AJPES.
7. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše od 30 dni.
8. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
9. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil, potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3).
10. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje (obr. 4).
11. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
12. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij (obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 12.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 27. 8. 2021. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 27. 8. 2021, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 27. 8. 2021 ali objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana na sedežu Javnega sklada najkasneje na zadnji dan prijave.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po tel. 05/335-01-73 in 335-03-61.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje, s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2020 – gospodarstvo investicije.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

AAA Zlata odličnost