Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1677. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kočevje, stran 3648.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(1) Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kočevje (v nadaljevanju: pravilnik) določa merila za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna, za subvencioniranje prevozov pitne vode občanom Občine Kočevje, s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen
(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva oziroma uporabniki s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode pa uporabljajo vodnjak, ki se polni s kapnico, oziroma so priključeni na drug, v sušnem obdobju presihajoč vodni vir. Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(2) Subvencionirana oskrba s pitno vodo ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Za pridobitno dejavnost v kmetijstvu se štejejo kmetije z nad 5 glav živine (GVŽ) ali nad 15 glav drobnice ter vse vrste farm. Določitev GVŽ za ostale živali se preračuna v skladu s standardi kmetijske stroke.
(3) Subvencioniran prevoz vode ne pripada uporabnikom, katerim je omogočen priklop na zgrajeno vodovodno omrežje, vendar priklopa še niso izvedli. Prav tako subvencioniran prevoz vode ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE 
3. člen
(1) Subvencioniran prevoz pitne vode se izvaja v sušnem obdobju, ko uporabnik ne razpolaga s potrebno količino pitne vode za lastne potrebe.
(2) Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, kateremu je bila na podlagi vloge izdana odločba o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode. Vloga se poda pri občinski upravi Občine Kočevje, pristojni za gospodarske javne službe. Iz vloge mora izhajati, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa ta pravilnik, in sicer:
– da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: izvajalec),
– da gre za porabo vode za lastne potrebe,
– da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
– da se voda dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(3) V kolikor so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode (v nadaljevanju: Evidenca). V nasprotnem primeru se vloga z odločbo zavrne. Zoper odločbo o zavrnitvi je možna pritožba pri županu Občine Kočevje.
(4) Občina Evidenco sproti ažurira in jo posreduje dobavitelju pitne vode. Vpis uporabnika v Evidenco je pogoj za subvencioniranje prevoza pitne vode.
4. člen 
(1) Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno občinski upravi. Naročilo se s strani občinske uprave dnevno posreduje dobavitelju.
(2) Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej, oziroma najkasneje v oseminštiridesetih urah po prejemu naročila.
(3) Dobavitelj je pravna ali fizična oseba, ki ima ali upravlja s cisterno in pripadajočo opremo za polnjene in za distribucijo pitne vode ali se ukvarja s prevozom pitne vode.
(4) Občina in dobavitelj skleneta pogodbo, s katero dogovorita naloge ter medsebojne pravice in obveznosti glede subvencioniranega prevoza pitne vode.
5. člen 
(1) Uporabnik je dolžan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja.
(2) Uporabnik je odgovoren za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.
(3) Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter v lastnih cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
(4) Dobavitelj mora spoštovati zakonodajo s področja pitne vode in priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
6. člen 
(1) Odvzem pitne vode lahko dobavitelj opravi samo na za to določenih polnilnih mestih, ki so opremljena z merilniki iztočene vode in po predhodno pridobljenem pisnem soglasju izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe za prevzeto pitno vodo izstavi račun uporabniku.
IV. SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE 
7. člen
(1) Ob vsakem opravljenem prevozu vode izda dobavitelj dobavnico oziroma nalog o količini dobavljene vode ter jo preda uporabniku v potrditev.
(2) Dobavitelj na podlagi potrjene dobavnice izstavi občini račun za subvencijo prevoza pitne vode, potrjeno dobavnico posreduje izvajalcu javne službe, na podlagi katere le-ta izda uporabniku račun za dostavljeno pitno vodo.
(3) Dobavitelj občini izstavi račun iz prejšnjega odstavka praviloma enkrat mesečno. Računu za subvencijo mora dobavitelj priložiti tudi kopijo dobavnice oziroma naloga, potrjenega s strani uporabnika.
8. člen 
(1) Uporabniki so na podlagi prejetega računa dolžni poravnati strošek dobavljene pitne vode po ceni, ki velja za gospodinjstva v Občini Kočevje z vsemi predpisanimi dajatvami vključno z omrežnino.
(2) Vse ostale nastale stroške, povezane prevozom, plača Občina Kočevje iz namenske proračunske postavke.
9. člen 
(1) Uporabniku oziroma posameznemu gospodinjstvu občina subvencionira največ šest prevozov na leto. V primeru, da je uporabnik v gospodinjstvu s štirimi ali več člani, občina subvencionira največ deset prevozov na leto.
(2) Število prevozov je vezano na naslov stalnega prebivališča uporabnika oziroma gospodinjstva.
10. člen 
Uporabniki, ki naročajo vodo izven v prejšnjem členu navedenih določil, krijejo sami vse stroške oskrbe, to je ceno vode in prevozne stroške.
V. KONČNE DOLOČBE 
11. člen
(1) Občina Kočevje ima pravico nadzirati namensko porabo vode, kot tudi stanje vodnjakov in drugih naprav za zbiranje deževnice (žlebovi, cevi …).
(2) Kolikor se ugotovi, da uporabnik neprimerno skrbi za te naprave in mu je zaradi tega potrebno pogosteje dovažati vodo, se kaznuje z odvzemom statusa upravičenca do subvencioniranega prevoza pitne vode, dokler ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi.
(3) Občina Kočevje ima pravico nadzirati izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti iz 5. člena tega pravilnika.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2020-2(631)
Kočevje, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost