Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1690. Sklep o določitvi plačljivega parkirišča pri ZD Lucija in tarif za parkirnine, stran 3683.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na predlog občinskega svetnika Davorina Petarosa in skupine občinskih svetnikov na 4. izredni seji dne 11. junija 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi plačljivega parkirišča pri ZD Lucija in tarif za parkirnine 
1. 
S tem sklepom se določi višina parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki se opredelijo v skladu z Odlokom o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/13), in sicer za parkirišče na območju Zdravstvenega doma Lucija.
2. 
Višine tarif za parkiranje so naslednje:
PARKIRANJE NA OBMOČJU ZDRAVSTVENEGA DOMA LUCIJA
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Obiskovalci ZD Lucija (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu in ga priložiti pristojni osebi v ZD Lucija oziroma lekarni)
BREZPLAČNO
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
0,10 EUR
Druga začetna ura parkiranja
0,50 EUR
Vsaka nadaljnja začetna ura parkiranja (do 10 ur)
0,50 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
5,00 EUR
Mesečni abonma za zaposlene v ZD Lucija
13,00 EUR
3. 
Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.
4. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 354-9/2020
Piran, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Visto l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, su proposta del consigliere comunale Davorin Petaros e di un gruppo di consiglieri comunali, nella 4ª seduta straordinaria dell'11 giugno 2020 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sulla determinazione del parcheggio a pagamento presso il Poliambulatorio di Lucia e delle tariffe di parcheggio 
1. 
Con la presente Deliberazione si determina l'ammontare delle tariffe di parcheggio sulle superfici di parcheggio pubblico, queste ultime stabilite conformemente al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/13) per quanto concerne il parcheggio nell'area del Poliambulatorio di Lucia.
2. 
Gli importi delle tariffe di parcheggio sono i seguenti:
PARCHEGGIO NELLA ZONA DEL POLIAMBILATORIO DI LUCIA
La tariffa di parcheggio si paga tutto l'anno.
Per i veicoli dei visitatori del Poliambulatorio di Lucia (è obbligatorio ritirare il biglietto al parchimetro e presentarlo alla persona competente al Poliambulatorio di Lucia o in Farmacia)
GRATUITO
La prima ora di sosta (è obbligatorio ritirare il biglietto al parchimetro o pagare la sosta tramite telefono cellulare)
0,10 EUR
Ogni seconda ora iniziata 
0,50 EUR
Ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore)
0,50 EUR
Sosta giornaliera (oltre 10 ore)
5,00 EUR
Abbonamento mensile per i dipendenti del Poliambulatorio di Lucia
13,00 EUR
3. 
La tariffe sono da intendersi IVA inclusa.
4. 
La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 354-9/2020
Pirano, 11 giugno 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost