Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1674. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje – pokopališki red, stran 3638.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. in 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15, 10/17), 72. in 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje – pokopališki red 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(opredelitev ter razdelitev pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
(1) S tem odlokom se ureja pogrebna in pokopališka dejavnost v Občini Kočevje.
(2) Pogrebna dejavnost obsega:
a) 24-urno dežurno službo, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju GJS);
b) pogrebno dejavnost, ki se izvaja kot tržna dejavnost pod pogoji in pravili, določenimi z zakonodajo in s tem odlokom:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, skladno z zakonodajo, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem občine in zakonodajo na področju pokopališke dejavnosti. Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, oddajo v najem pokopališke infrastrukture, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. Pokopališka dejavnost obsega tudi storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva.
2. člen 
(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
(1) Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s spoštovanjem in pieteto do pokojnic ali pokojnikov (v nadaljevanju pokojnik) in njihovih svojcev.
(2) Pogrebna dejavnost se na območju Občine Kočevje izvaja na način:
a) 24-urno dežurno službo izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec GJS);
b) pogrebno dejavnost, ki se izvaja kot tržna dejavnost, lahko izvaja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec pogrebne dejavnosti).
(3) Pokopališko dejavnost v skladu s 33. členom tega odloka opravlja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča).
2. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
3. člen 
(24-urna dežurna služba) 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti, če je kraj smrti v Občini Kočevje, do hladilnih prostorov izvajalca GJS ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca GJS, vključno z uporabo le-teh.
4. člen 
(način izvajanja gospodarske javne službe) 
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se na območju Občine Kočevje izvaja s podelitvijo pooblastil javnemu podjetju, kot je opredeljeno v točki a drugega odstavka 2. člena tega odloka.
(2) Izvajalec GJS zagotavlja štiriindvajset urno dosegljivost po telefonu. Dežurne telefonske številke se objavijo na spletni strani izvajalca GJS ter na vseh pokopališčih, ki jih ima izvajalec GJS v upravljanju kot upravljavec pokopališč v skladu s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka. Odzivni čas izvajalca GJS je prispetje na kraj dogodka od klica, ko mrliški preglednik pripravi dokumente. Odzivni čas izvajalca je lahko največ do 90 minut po prejemu obvestila o smrti vse dni v tednu vseh 24 ur na dan, razen v izrednih okoliščinah, ki nastanejo zaradi višje sile.
(3) Izvajalec GJS vzpostavi ekipo za prevzem in prevoz pokojnika skladno z določili, ki urejajo pogrebno dejavnost.
(4) Prevoz ali prenos pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti v skladu s predpisi o mrliški pregledni službi.
(5) Pri prevozu pokojnika morata sodelovati najmanj dve osebi.
(6) Pokojnik je lahko do pokopa v hladilnem prostoru izvajalca GJS največ 60 dni. Izvajalec GJS je dolžan najkasneje 15 dni pred iztekom tega roka obvestiti Občino Kočevje.
(7) Pokojnika lahko pri izvajalcu GJS prevzame le izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba. Ta mora pred prevzemom izvajalcu 24-urne dežurne službe predložiti vso potrebno dokumentacijo in pisno potrditi prevzem.
5. člen 
(obveznosti izvajalca GJS) 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec GJS dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev GJS,
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje GJS,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem GJS,
– pripravljati predloge cene storitev GJS in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
6. člen 
(pogodba o izvajanju GJS) 
(1) Z izvajalcem GJS Občina Kočevje sklene pogodbo o izvajanju GJS, s katero podrobneje opredeli način izvajanja GJS.
(2) Izvajalec GJS mora ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje, ki jih za izvajanje pogrebne dejavnosti predpisuje ZPPDej.
7. člen 
(financiranje GJS) 
(1) GJS se lahko financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz občinskega proračuna,
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev GJS se na predlog izvajalca GJS določi z aktom Občinskega sveta Občine Kočevje, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev GJS.
8. člen 
(naročnik storitev GJS) 
(1) Naročnik storitev GJS je naročnik pogreba, tj. oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti. Naročnik pogreba je lahko tudi pooblaščenec osebe iz prejšnjega stavka tega odstavka, ki se mora izkazati s pooblastilom.
(2) Naročnik storitev GJS je lahko drug izvajalec pogrebne dejavnosti po pooblastilu naročnika pogreba.
(3) Naročnik storitev GJS je v primeru prevoza na obdukcijo naročnik obdukcije, ki je tudi plačnik prevoza na obdukcijo in z obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo. Naročnik storitev GJS je v primeru odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku naročnik prevoza, ki je tudi plačnik teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
(4) Naročniki storitev GJS so le-te dolžni plačati. Podrobnejša pravila o zagotavljanju plačilne discipline se opredelijo v Pravilniku o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki ga pripravi izvajalec GJS, ki je hkrati tudi upravljavec pokopališča, in potrdi župan Občine Kočevje.
9. člen 
(objekti, naprave in druga sredstva GJS) 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje GJS, so poslovni prostori, hladilni prostori, vozila in druga potrebna sredstva.
3. POGREBNA DEJAVNOST, KI SE IZVAJA NA TRGU 
10. člen 
(posebne določbe o izvajanju pogrebne dejavnosti) 
Določbe od 11. do 13. člena tega odloka se nanašajo na urejanje razmerij med uporabniki GJS oziroma naročniki pogreba in med upravljavcem pokopališča po tem odloku, ki opravlja tudi pogrebno dejavnost, in ne veljajo za izvajalce pogrebne dejavnosti, ki niso upravljavec pokopališča po tem odloku.
11. člen 
(naročnik pogreba) 
(1) Naročnik pogreba je oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti.
(2) Naročnik pogreba je lahko tudi pooblaščenec osebe iz prejšnjega odstavka, ki se mora izkazati s pooblastilom.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti lahko zahteva dokazila, s katerimi se izkaže razmerje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec pogrebne dejavnosti za naročnika pogreba smatra osebo, ki izpolnjuje pogoje po tem členu in zakonodaji in se je prva oglasila pri izvajalcu z namenom urediti pokop pokojnega.
(5) Izvajalec pogrebne dejavnosti lahko pred začetkom opravljanja storitev brez soglasja naročnika pogreba zamenja le-tega z osebo, ki izpolnjuje pogoje po tem členu in spada v isti dedni red, a je prišla pozneje, v primeru, da ima prvo prispeli naročnik pogreba neporavnane obveznosti do izvajalca pogrebne dejavnosti.
(6) Naročnik pogreba se po podpisu naročila lahko zamenja pod pogojem, da novi plačnik pogreba nima neporavnanih obveznosti do izvajalca pogrebne dejavnosti. V primeru menjave naročnika pogreba je novi naročnik pogreba dolžan plačati stroške, ki nastanejo ob menjavi, prejšnji naročnik pa je poleg soglasja o zamenjavi dolžan podpisati tudi poroštveno izjavo za plačilo obveznosti novega naročnika.
12. člen 
(stroški pogreba) 
(1) Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba, kot je opredeljeno v 11. členu.
(2) Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop.
(3) Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača naročnik teh storitev.
(4) Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v poslovnih prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti ter objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih opravljenih pogrebnih storitev in prodanega materiala na računu izvajalca pogrebne storitve.
(5) V primeru, da pogrebno storitev opravlja drug izvajalec, ki ni upravljavec pokopališča, se mora ta z upravljavcem predhodno dogovoriti o izvajanju pogrebne slovesnosti, poskrbeti za vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter poravnati obveznosti, nastale iz opravljenih storitev upravljavca.
(6) V primeru, da izvajalec pogreba presodi, da obstaja tveganje plačilne nediscipline, je upravičen zahtevati od naročnika pogreba avansno plačilo na podlagi predračuna. Podrobnejša pravila o zagotavljanju plačilne discipline se opredelijo v internem pravilniku o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki ga pripravi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki je hkrati upravljavec pokopališča in potrdi župan Občine Kočevje.
13. člen 
(način pogreba, če je plačnik Občina Kočevje) 
(1) Če je plačnik pogreba Občina Kočevje, se pogreb izvede v osnovnem obsegu, ki je določen v 18. členu tega odloka, in brez vseh dodatnih storitev (npr. pevci, trobenta ipd.), razen v primeru soglasja občine k izvedbi dodatnih storitev. Izvajalec pogrebne dejavnosti in občina se dogovorita o minimalnem obsegu pogreba glede na storitve, ki jih je izvajalec za izvedbo osnovnega pogreba moral opraviti. Dodatno se poravnajo tudi stroški, ki so nastali v okviru opravljanja storitev 24-urne dežurne službe.
(2) V primeru, da je plačnik pogreba občina, je izvajalec pogrebne dejavnosti Komunala Kočevje, d.o.o.
3.1. Prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba
14. člen 
(prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba) 
(1) Prevoz, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, je lahko prevoz pokojnika iz hladilnih prostorov izvajalca GJS za namene prevoza do izvajalca pogrebne dejavnosti, prevoz na upepelitev, prevoz do mrliške vežice ipd.
(2) Prevoz pokojnika je dovoljen samo s posebnimi pogrebnimi vozili, namenjenimi izključno za prevoz pokojnikov. V težko dostopnih krajih in izrednih razmerah se sme pokojnik prenesti tudi na drug krajevno običajen način.
(3) V kolikor ne gre za prevoz pokojnika v žari, morata pri prevozu pokojnika sodelovati najmanj dve osebi.
(4) Prevoz pokojnika čez mejo Republike Slovenije se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz posmrtnih ostankov.
3.2. Priprava pokojnika
15. člen 
(priprava pokojnika) 
(1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom.
(2) Priprava pokojnika se lahko opravlja v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti, lahko pa tudi:
– v ustreznih prostorih zdravstvene ustanove ali
– ustreznih prostorih v domovih za ostarele,
(3) Če pokojnik pred pogrebom v skladu z zakonom leži doma, se priprava pokojnika lahko opravi na domu.
(4) Pri pripravi pokojnika morata sodelovati najmanj dva urejevalca.
3.3. Upepelitev pokojnika
16. člen 
(upepelitev pokojnika) 
Upepelitev pokojnika se opravi v upepeljevalnici, ki izpolnjuje zakonske zahteve za upepelitev pokojnika.
4. IZVEDBA POGREBA 
17. člen 
(izvedba pogreba) 
Pogreb se izvaja v sklopu pogrebne dejavnosti na trgu in pokopališke dejavnosti.
18. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni obseg pogrebov in minimalna pogrebna slovesnost, ki so določeni v drugem do šestem odstavku tega člena, se opravijo na način in z opremo, kot jih predvidevajo osnovni standardi in normativi za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Osnovni pogreb z žaro vključuje prijavo pokopa, krsto za upepelitev, pripravo pokojnika, žaro, začasno nagrobno obeležje pri novem grobu, pripravo grobne jame z zasutjem, štiričlansko pogrebno moštvo, minimalno pogrebno slovesnost.
(3) Osnovni pogreb s krsto obsega prijavo pokopa, krsto za pokop, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame z zasutjem, začasno nagrobno obeležje pri novem grobu, šestčlansko pogrebno moštvo, minimalno pogrebno slovesnost.
(4) Osnovni pogreb z raztrosom pepela na pokopališču obsega prijavo pokopa, krsto za upepelitev, pripravo pokojnika, žaro za raztros pepela, štiričlansko pogrebno moštvo, minimalno pogrebno slovesnost.
(5) Vse vrste osnovnih pogrebov vključujejo tudi en dan uporabe mrliške vežice, kjer je ta zagotovljena, ter se opravijo le na delovni dan med ponedeljkom in petkom do 14. ure.
(6) Minimalna pogrebna slovesnost se izvaja v skladu s pokopališkim redom. Zajema žalni obred, sprevod pogrebnega moštva iz vežic do groba oziroma do prostora za raztros, položitev krste ali žare v grob oziroma raztros pepela ter pozdrav s slovensko zastavo.
4.1. Prijava pokopa
19. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop pomeni pokop krste oziroma žare ali raztros pepela.
(2) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba, pooblaščenec naročnika pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba. Upravljavec pokopališča določi postopek in listine, ki so potrebne za prijavo pokopa.
(3) Če pokojnika, ki leži v hladilnih prostorih izvajalca GJS, nihče, ki je po tem odloku upravičen do naročila pogreba, ne prevzame v 5 dneh od dneva smrti, lahko pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena. Pokojnik lahko v hladilnih prostorih izvajalca GJS leži največ 60 dni. Po poteku tega roka mora občina, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, prijaviti pokop pokojnika.
(4) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino o ugotovljenem nastopu smrti, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(5) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop, oziroma skleniti najemno pogodbo za novo grobno mesto.
(6) Če bo pokojnik pokopan v grob, katerega najemnik je bil sam, mora naročnik pogreba prevzeti najem tega groba, v kolikor ni drugega najemnika.
4.2. Pogrebna slovesnost
20. člen 
(način izvedbe pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti. Pogrebna slovesnost traja največ 45 minut.
(3) Slovo od pokojnika in pogrebna slovesnost lahko potekata v ožjem zasebnem krogu. Pokopališče se za čas pogrebne slovesnosti lahko tudi zapre s soglasjem upravljavca pokopališča. O tem odloči naročnik pogreba oziroma svojci pokojnika.
21. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Uporaba mrliške vežice, kjer ta je, je obvezna razen iz razloga verske ali kulturne narave, ko pokojnik zaradi narave verskega ali kulturnega obreda leži drugje in je na pokopališče pripeljan tik pred začetkom pogrebne slovesnosti.
(2) Uporaba vežice je obvezna na način, da se krsta oziroma žara s pokojnikom položi v mrliško vežico pred pričetkom pogrebne slovesnosti.
(3) Z mrliško vežico upravlja upravljavec pokopališča. Upravljavec pokopališča določi način in čas uporabe mrliške vežice.
(4) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se največ dva dni pred pogrebno slovesnostjo oziroma najpozneje na dan pogreba ob 9. uri zjutraj položi v mrliško vežico.
22. člen 
(ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer ni mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, oziroma v primeru izjeme skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena, so pokojniki do pogreba lahko:
– v mrliški vežici na mestnem pokopališču Kočevje,
– v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali
– doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.
(2) Verske skupnosti lahko izjemoma položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
23. člen 
(potek pogrebne slovesnosti) 
(1) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba, ki je določen s strani izvajalca pogrebne dejavnosti, pripelje svojce.
(2) Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične s prihodom krste oziroma žare na prostor, ki ga je v ta namen določil upravljavec pokopališča.
(3) Pogreb opravi šestčlansko pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča v primeru pokopa s krsto oziroma štiričlansko v primeru žarnega pokopa oziroma raztrosa pepela.
(4) Če umrli leži drugje kot v mrliški vežici na pokopališču pogreba in je razdalja do pokopališča daljša od enega kilometra, se pogrebni sprevod opravi z vozilom upravljavca pokopališča.
(5) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se pogrebna slovesnost zaključi.
(6) Pogrebna slovesnost se lahko izvede tudi na drugačen način po željah naročnika pogreba oziroma pokojnika, pod pogojem, da se ohranja spoštovanje in pieteta pokojnika ter se ne krši pokopališki red oziroma javni red in mir.
24. člen 
(obredi pri pogrebni slovesnosti) 
(1) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi organizacije in združenja s svojimi obredi oziroma častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu.
(3) Vsi obredi morajo biti predhodno najavljeni in dogovorjeni med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča. V primeru obredov, pri katerih sodeluje več oseb, je obvezna določitev vodje obreda.
(4) Za varnost in morebitno škodo, povzročeno na infrastrukturi ali tretjim osebam, je odgovoren vodja obreda oziroma poveljnik enote.
25. člen 
(pogrebni sprevod) 
(1) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
26. člen 
(zaključek pogrebne slovesnosti) 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu oziroma prostoru za raztros pepela.
(3) Najpozneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
4.3. Pokop
27. člen 
(način in čas pokopa) 
(1) Na območju Občine Kočevje so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, pri čemer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob na pokopališču,
– pokop z žaro, pri čemer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob na pokopališču,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pokojnikom ni dovoljeno.
(3) O vrsti pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(4) Pokop se opravi, ko je poteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.
(5) Pokopi se opravljajo v poletnem času med 1. 3. in 31. 10. praviloma med 9.00 in 18.00 uro, v zimskem času med 1. 11. in 29. 2. pa praviloma med 9.00 in 16.00 uro.
(6) Pokop pokojnika se ne sme opraviti na isto mesto v grobu, kjer še teče mirovalna doba.
28. člen 
(raztros pepela) 
(1) Raztros pepela je možen le na prostoru, ki je namenjen za raztros pepela na Mestnem pokopališču Kočevje.
(2) Raztros pepela zunaj pokopališča ni možen.
29. člen 
(anonimni pokop) 
(1) Anonimni pokop se opravi po volji pokojnika. Pokojnik lahko svojo voljo izrazi na način, da še za časa življenja pri upravljavcu pokopališča naroči anonimni pokop oziroma da z oporoko ali drugim aktom določi osebo, ki v njegovem imenu uredi vse potrebno za anonimni pokop.
(2) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar. Prostor je urejen v travnati izvedbi. Anonimni pokop se lahko izvede tudi v obliki raztrosa brez napisne ploščice.
(3) Prostor za anonimni pokop se zagotavlja na Mestnem pokopališču v Kočevju.
(4) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča.
(5) Na prostoru za anonimne pokope se uredi skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Drugod prižiganje sveč, polaganje cvetja in druga spominska obeležja niso dovoljena.
4.4. Prekop
30. člen 
(prekop) 
(1) Prekop se izvede na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes in so pridobili vsa potrebna dovoljenja.
(2) Pokojnik se izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču.
(3) Prekop se lahko izvede le s soglasjem najemnika groba, iz katerega se posmrtni ostanki pokojnika izkopljejo, oziroma najemnika groba, v katerega se pokopljejo, v kolikor to ni oseba, ki je podala zahtevo za prekop.
(4) Stroške prekopa skladno s cenikom upravljavca pokopališča pred izvedbo prekopa poravna oseba, ki je podla zahtevo za izvedbo prekopa.
(5) Upravljavec pokopališča je dolžan s ploščicami iz žar oziroma ostanki žar po prekopu ravnati pietetno.
(6) Podatke o pokojnikih, ki so bili prekopani, vodi upravljavec pokopališča.
31. člen 
(potek prekopa) 
(1) Prekop posmrtnih ostankov je dovoljen samo v navzočnosti pooblaščenega zdravnika.
(2) Osebe, ki delajo pri prekopu posmrtnih ostankov, razen pri prekopu žar, morajo čez zaščitno obleko nositi gumijasti predpasnik, dolge gumijaste rokavice in gumijaste škornje. Obleka in obutev se ne smeta uporabljati v druge namene.
(3) Prekop pokojnika izvede grobar oziroma pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča.
(4) Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
32. člen 
(dovoljenje za prekop) 
Dovoljenje za prekop pokojnika izda organ občinske uprave, pristojen za GJS, na vlogo naročnika.
5. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
5.1. Upravljanje in urejanje pokopališč
33. člen 
(seznam pokopališč) 
(1) V Občini Kočevje so naslednja pokopališča:
a) Mestno pokopališče Kočevje
b) Dolga vas
c) Stara Cerkev
d) Koprivnik
e) Klinja vas
f) Videm
g) Kočevska Reka
h) Zajčje Polje
i) Stari Log
j) Polom
k) Livold
l) Mozelj
m) Morava
n) Novi Lazi
o) Spodnji Log.
(2) S pokopališči od točke a do točke j iz prejšnjega odstavka upravlja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o., pri čemer Občina Kočevje in upravljavec pokopališča skleneta pogodbo o upravljanju skladno s predpisi, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Pokopališča od točke k do točke o prvega odstavka tega člena so v upravljanju posamezne pristojne krajevne skupnosti.
(4) Za objekte, ki jih je Občina Kočevje zgradila ter so v njeni lasti Občina Kočevje in upravljavec pokopališča skleneta najemno pogodbo.
(5) Za pogrebe, ki se izvedejo na pokopališčih v Občini Kočevje, Občinski svet Občine Kočevje lahko določi višino pogrebne pristojbine, ki jo v imenu Občine Kočevje naročniku pogreba zaračuna upravljavec pokopališča.
34. člen 
(zgraditev ali razširitev pokopališča) 
(1) Občina v svojih prostorskih aktih določi zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let. Pri tem mora upoštevati potrebe po večjem številu pokopov ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
(2) Občina zagotovi sredstva za zgraditev ali razširitev pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na območju, ki je določeno z občinskim prostorskim aktom.
35. člen 
(vzdrževanje pokopališč ter objektov, naprav, infrastrukture) 
(1) Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
(2) Vzdrževanje pokopališč izvaja upravljavec pokopališč skladno s programom letnega vzdrževanja, ki ga sprejme upravljavec in potrdi občinska uprava Občine Kočevje.
(3) V skladu z dogovorom med Občino Kočevje in upravljavcem pokopališča se sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje pokopališč v lasti občine zagotavljajo iz občinskega proračuna in plačanih grobnin, ki jih zbere upravljavec pokopališča.
36. člen 
(obveznosti upravljavca) 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje na podlagi naročila lastnika,
– oddaja v najem mrliške vežice in poslovilne dvorane,
– oddaja v najem grobove in prostore za napisno ploščico v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
5.2. Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva
37. člen 
(storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva) 
(1) Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, vgrajevanje, odpiranje in zapiranje žarne niše, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
5.3. Grobovi
38. člen 
(zvrsti grobov in prostorov za pokop) 
(1) Na pokopališčih v Občini Kočevje so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni,
– dvojni oziroma družinski grobovi,
– žarni grobovi.
(2) Poleg pokopa v zgoraj naštete vrste grobov je možen pokop na naslednjih vrstah prostorov:
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(3) Možnost ureditve zvrsti groba na posameznem delu pokopališča lahko določa ureditveni načrt grobnih prostorov, kar upošteva upravljavec pokopališča pri izdaji soglasja oziroma določitvi zvrsti groba.
(4) Spreminjanje zvrsti groba je dovoljeno le s soglasjem upravljavca pokopališča ter če to dopušča ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove oziroma v skladu z optimalno izkoriščenostjo prostora na pokopališču, o kateri odloča upravljavec pokopališča.
39. člen 
(tehnični normativi za grobove) 
(1) Enojni grob je širok 1 m, dolg 2,2 m, globok pa praviloma vsaj 1,80 m.
(2) Dvojni oziroma družinski grob je širok najmanj 1,40 m, dolg 2,2 m, globok pa praviloma vsaj 1,80 m, pri čemer se širina lahko prilagodi glede na razpoložljiv prostor do največ 2 m in se določi v soglasju upravljavca pokopališča.
(3) Žarni grob je širok 1 m, dolg 1 m.
(4) Grobovi, zgrajeni do uveljavitve tega odloka, ki presegajo dimenzije enojnega groba, se obravnavajo kot dvojni grobovi.
(5) Napisna ploščica, ki jo naročnik pogreba lahko naroči ob izvedbi pogreba, se pri raztrosu pepela postavi na mesto, predvideno v ureditvenem načrtu, je široka 25 cm, visoka 10 cm in mora biti narejena skladno s specifikacijo upravljavca pokopališča, ki jo tudi dobavi in obračuna po ceniku, ki ga na predlog upravljavca pokopališča potrdi Občinski svet Občine Kočevje. S soglasjem upravljavca pokopališča lahko napisno ploščico naroči tudi druga fizična ali pravna oseba za pokojnika, katerega pepel ni bil raztresen na prostoru za raztros pepela.
(6) Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne smejo segati preko dimenzij grobnega prostora.
(7) Postavljanje nagrobnikov, podrobnejše dimenzijske ureditve grobov in nagrobnikov ter sajenje okrasnega rastlinja mora biti v skladu z ureditvenim načrtom, ki ga potrjuje župan Občine Kočevje, in ne sme posegati v prostor sosednjih grobov ali omejevati prehodne poti med grobovi.
40. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
(4) Odstranitev nagrobnega obeležja se ne šteje za prekop. Za odstranitev nagrobnega obeležja mirovalna doba ne velja, opravi pa se lahko na način in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki ga pripravi upravljavec pokopališča in potrdi župan Občine Kočevje.
5.4. Oddaja grobov v najem
41. člen 
(oddaja grobov in prostora za pokop v najem) 
(1) Upravljavec pokopališča odda v najem grobove in prostore za pokop (grobno mesto) najemniku s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
(2) Najemnik je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa, po dogovoru pa lahko tudi druga oseba.
(3) Grobno mesto lahko vzame v najem vsaka fizična ali pravna oseba, ki nima neporavnanih obveznosti do upravljavca pokopališča. Najem grobnega mesta ni vezan na izvedbo pogreba in se lahko odda v najem zgolj za namen rezervacije grobnega mesta. Grobno mesto se odda v najem najpozneje skupaj s prijavo pokopa.
(4) Nov najem pomeni najem novega groba oziroma prostora za pokop ali najem obstoječega groba oziroma prostora za pokop, ko ne gre za nadaljevanje ali prenos pravic iz najemnega razmerja za obstoječ grob ali prostor za pokop. V tem primeru mora najemnik plačati nadomestilo za novo uporabo groba.
(5) Prenos pravic iz najemnega razmerja pomeni jasen namen, da gre za nadaljevanje najema obstoječega groba ali prostora za pokop z novim najemnikom. V tem primeru najemnik ne plača nadomestila za novo uporabo groba.
(6) Višino nadomestila za novo uporabo groba na predlog upravljavca pokopališča potrdi Občinski svet Občine Kočevje.
(7) Upravljavec pokopališča pripravi Pravilnik o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki ga potrdi župan Občine Kočevje in ki je podlaga za urejanje najemnih razmerij.
42. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba ali prostora za raztros plačuje najemnik letno grobnino. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov ali prostorov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino letne grobnine, razmerja grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob in podlago za njen izračun na predlog upravljavca pokopališča potrdi Občinski svet Občine Kočevje.
(3) Grobnina se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let v skladu s trenutno veljavnim cenikom, pri čemer se letna grobnina pomnoži s številom let, za katera bo grobnina plačana.
(4) Za najem prostora za raztros se obračunava grobnina, kot je določena za grobna mesta žarnih grobov.
(5) Za najem prostora za anonimni pokop se obračuna desetkratna grobnina, kot je določena za enojni grob v skladu s trenutno veljavnim cenikom, in je tako plačana za deset let vnaprej.
(6) Po prvem najemu se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(7) Upravljavec pokopališča izstavi letni račun za najem grobov za tekoče leto praviloma v prvi polovici leta.
(8) Spremembe zneska letne grobnine ne pomenijo morebitnih vračil ali doplačil v primerih plačanih grobnin za več let vnaprej.
(9) Ukrepi za vzpostavitev nadzora nad plačilno nedisciplino (obvestila na nagrobno obeležje, ovijanje nagrobnega obeležja v folijo, odstranitev nagrobnega obeležja itd.) in pogoji zanje so določeni v Pravilniku o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki ga potrdi župan Občine Kočevje.
43. člen 
(prenehanje najema) 
(1) Upravljavec pokopališča lahko prekine najemno razmerje v naslednjih primerih:
– če grobnina za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik groba ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(2) Najemnik lahko prekine najemno razmerje kadarkoli, pri čemer mora biti poravnana grobnina za obdobje desetih let od zadnjega pokopa, razen v primeru, da gre za prenos pravic iz najemnega razmerja na drugega najemnika. V primeru novega najema se šteje za zadnji pokop tisti pokop, ki je bil opravljen v času trajanja novega najema. Najemnik ob prekinitvi najemnega razmerja ni upravičen do morebitnih vračil grobnine, ki je bila plačana vnaprej.
(3) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske ploščice, lučke, vaze in podobno.
(4) Po prekinitvi najemnega razmerja lahko upravljavec pokopališča grob odda v nov najem tudi pred potekom mirovalne dobe. V nov najem lahko odda tudi grob z obstoječim nagrobnim obeležjem v primeru, da je bil lastnik nagrobnega obeležja predhodno pozvan k odstranitvi in tega ni storil v danem roku. Nov najemnik mora pri uporabi groba upoštevati mirovalno dobo.
(5) Če napisne ploščice po prekinitvi najemnega razmerja in poteku obdobja, za katerega je bila vnaprej plačana grobnina, pri upravljavcu pokopališča v roku treh mesecev nihče ne prevzame, upravljavec pokopališča napisno ploščico ustrezno odstrani.
(6) Upravljavec pokopališča po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro pepel iz žare raztrese na prostoru za raztros pepela.
44. člen 
(cenik za izvajanje nalog upravljanja s pokopališči) 
(1) Upravljavec pokopališča predlaga višino stroškov in način obračunavanja storitev za:
– stroške prijave pokopa iz 19. člena tega odloka;
– stroške zaprtja pokopališča zaradi izvedbe pogrebne slovesnosti iz 20. člena tega odloka;
– stroške najema in uporabe pokopaliških objektov, pri čemer upravljavec predlaga tudi višino stroškov pri najemu mrliške vežice iz 21. člena tega od odloka (npr. čiščenje, dodatno čiščenje, dodatni dnevi uporabe, podaljšan obratovalni čas ipd.);
– stroške prevoza, ko pokojnik ne leži v mrliški vežici na pokopališču, kjer bo izveden pogreb, v skladu z 22. členom tega odloka;
– stroške storitev pokopališko pogrebnega moštva pri izvedbi pogreba iz 38. člena tega odloka (v skladu z načinom in časom pokopa);
– storitve grobarjev iz 38. člena in 30. člena tega odloka;
– stroške napisne ploščice (material in postavitev) iz 40. člena tega odloka;
– stroške grobnine po vrstah grobov in prostorov za pokop iz 43. člena tega odloka;
– višino nadomestila za novo uporabo groba iz 42. člena tega odloka;
– stroške odstranitve nagrobnega obeležja iz 43. člena tega odloka;
– stroške odprave nepravilnosti iz 46. člena tega odloka;
– stroške izdaje soglasij iz 46. člena tega odloka;
– stroške odprave odstranitve drevja, grmovnic, cvetlic idr. iz 51. člena tega odloka.
(2) Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči, oblikuje upravljavec pokopališč, potrdi pa Občinski svet Občine Kočevje.
(3) Cenik se objavi na spletnih straneh upravljavca pokopališča ter na vseh pokopališčih, ki jih ima upravljavec pokopališča v upravljanju.
5.5. Pokopališki red
45. člen 
(pokopališki red) 
(1) Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču upravljavec pokopališča določi s tem odlokom, podrobneje pa ga opredeli in določi v posebnem aktu, ki mora biti na voljo na vidnem mestu na pokopališču, ki ga ima upravljavec pokopališča v upravljanju.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z določbami pokopališkega reda, ki je v skladu s tem odlokom objavljen na pokopališču.
46. člen 
(postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča, kjer se grob nahaja.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika groba pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
(4) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.
(5) Napisne ploščice z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela lahko postavlja le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna napisna ploščica, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(6) Izdajo soglasij za postavitev, popravilo, odstranitev in spremembo spomenikov ter drugih nagrobnih obeležij, ki pomeni tudi spremembo vrste groba, plača najemnik oziroma oseba, ki jo najemnik pooblasti.
(7) Cenik za obračun storitev izdaje soglasij po tem členu oblikuje upravljavec pokopališča, potrdi pa ga Občinski svet Občine Kočevje.
47. člen 
(prepovedi) 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih. Na pokopališčih ter v njihovi neposredni okolici ni dovoljena glasna glasba, kričanje, uporaba naprav, ki povzročajo hrup ter kakršnokoli vedenje, ki moti pogrebce, žalujoče in obiskovalce pokopališča.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno. Izjema so sporočila izvajalca GJS in upravljavca pokopališča po tem odloku.
(4) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
48. člen 
(časovne omejitve) 
(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ko je pokopališče odprto. Pokopališča so odprta od 7:00 do 20:00 v poletnem času ter od 8:00 do 18:00 v zimskem času.
(2) Prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del se ne sme opravljati v času, ko je pokopališče zaprto, v bližini napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
49. člen 
(prepoved vstopa živalim) 
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
50. člen 
(prepoved dostopa z vozili) 
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in organa občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. Dovoljen je dostop z invalidskimi vozički ali z vozili, ki so namenjena pomoči gibalno oviranim in so tudi ustrezno označena.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Prevoz z motornim vozilom brez soglasja ni dovoljen.
(4) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
51. člen 
(obveznosti najemnikov grobov, naročnikov pogreba in drugih izvajalcev storitev na pokopališču) 
(1) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja ali drugega rastlinja, ki zrastejo več kot meter in pol. Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
(2) Najemniki morajo skleniti najemno pogodbo, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni od nastale spremembe sporočiti spremembo bivališča in vse druge okoliščine, ki vplivajo na najemno razmerje.
(3) Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, kar pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrb za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrb za grobno opremo, redno odstranjevanje plevela in odpadkov, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta, ter skrb za red in čistočo na pokopališču. Za nagrobnimi obeležji je prepovedano odlaganje oziroma spravljanje stvari, te lahko upravljavec lahko odstrani brez opozorila. Če najemnik zasaditev, ki posegajo na sosednje grobove ali poti, ne odstrani v 15 dneh od izdanega opozorila, lahko to stori upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
(4) Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno s stroški storitev grobarjev, pokopališko pogrebnega moštva in upravljavca pokopališča.
(5) Najemniki so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
(6) Izvajalci, ki jih najamejo najemniki, so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del na območju pokopališča, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).
(7) Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela in na prostoru za anonimne pokope ne smejo postavljati nikakršnih spominskih obeležij in prinašati drugih stvari, razen cvetja in sveč na temu namenjen prostor. Na zelenico teh prostorov ni dovoljeno polagati ničesar.
(8) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, tretjim, petim ali sedmim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim, petim, šestim ali sedmim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
52. člen 
(prepovedne sankcije) 
(1) Če najemnik ali njegov izvajalec postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča, organ občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva z odločbo odredi prepoved izvajanja del in vrnitev v prejšnje stanje, v kolikor ne pridobi soglasja upravljavca v roku 15 dni.
(2) Če najemnik ali njegov izvajalec postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem, organ občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
6. NADZOR 
53. člen 
(nadzor) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ Občine Kočevje pristojen za GJS.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja Organ občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva.
7. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
54. člen 
(roki za sklenitev pogodb) 
Občina Kočevje in izvajalec GJS oziroma upravljavec pokopališč skleneta pogodbe skladno s tem odlokom v roku šestih mesecev po uveljavitvi odloka.
55. člen 
(roki za ureditev lastniških razmerij) 
Za pokopališča, ki so navedena v tem odloku in pri katerih zemljišča, na katerih ležijo, niso v lasti (delno ali v celoti) Občine Kočevje, se v roku petih let od uveljavitve tega odloka izvede vse potrebno za pridobitev stvarne pravice, ki omogoča uporabo in obratovanje pokopališča (lastninska pravica ali stavbna pravica).
56. člen 
(podrejeni akti) 
Upravljavec pripravi predloge podrejenih aktov in cenikov na podlagi tega odloka v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
57. člen 
(prenos pokopališč v upravljanje) 
Pokopališča iz 32. člena tega odloka, ki so na dan uveljavitve tega odloka v upravljanju posameznih krajevnih skupnosti ali vaških skupnosti, se prenesejo v upravljanje Komunali Kočevje, d.o.o. v roku petih let po uveljavitvi tega odloka.
58. člen 
(uveljavitev) 
(1) Ta odlok stopi v veljavo petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/85).
Št. 007-0013/2020-2(631)
Kočevje, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost