Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1666. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020, stran 3632.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19, 12/20 in 59/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.267.408
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
24.026.104
70
DAVČNI PRIHODKI
21.321.871
700 Davki na dohodek in dobiček
18.085.871
703 Davki na premoženje
2.640.000
704 Domači davki na blago in storitve
596.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.704.233
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.786.794
711 Takse in pristojbine
18.000
712 Globe in druge denarne kazni
70.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
77.000
714 Drugi nedavčni prihodki
752.439
72
KAPITALSKI PRIHODKI
523.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
20.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
503.000
73
PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.571.224
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.164.916
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
406.308
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
146.580
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
146.580
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.185.504
40
TEKOČI ODHODKI
8.390.264
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.774.530
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
280.455
402 Izdatki za blago in storitve
4.466.279
403 Plačila domačih obresti
13.000
409 Rezerve
1.856.000
41
TEKOČI TRANSFERI
11.588.922
410 Subvencije
191.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.777.641
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.068.416
413 Drugi tekoči domači transferi
3.551.365
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.214.118
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.214.118
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
992.200
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
423.950
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
568.250
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.918.096
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
40.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
40.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
40.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–40.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.260.527
50
ZADOLŽEVANJE
1.260.527
500 Domače zadolževanje
1.260.527
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.040
55
ODPLAČILA DOLGA
387.040
550 Odplačila domačega dolga
387.040
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.084.609
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
873.487
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.918.096
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.084.609
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 410-0023/2019
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost