Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1669. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik, stran 3635.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila za dodeljevanje subvencije za otroke iz Občine Kamnik (v nadaljevanju: občina), ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov v skladu z Zakonom o vrtcih (v nadaljevanju: subvencija), določa upravičence in postopek dodelitve subvencije.
2. člen 
Subvencija po tem pravilniku so sredstva, s katerimi se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka.
3. člen 
Upravičenec do subvencije je otrok:
– ki ima vsaj z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v Občini Kamnik in se je starševski dopust enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika že iztekel;
– ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki jo predvideva zakon, ki ureja vrtce in Občina Kamnik zanj ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov;
– ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od 3 let.
Do subvencije ni upravičen otrok:
– ki ima varstvo pri varuhu predšolskih otrok, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
4. člen 
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z otrokom, ki ni vključen v vrtec, stalno prebivališče v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, je do uveljavljanja subvencije upravičen tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini Kamnik.
5. člen 
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije, v skladu z javnim pozivom, ki ga občina javno objavi v sredstvih javnega obveščanja in na njeni spletni strani, s pisno vlogo, ki jo odda na občini. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču ali na spletni strani občine: www.kamnik.si.
6. člen 
V vlogi iz 5. člena tega pravilnika morajo biti navedeni podatki o imenu in priimku otroka in vlagatelja, EMŠO otroka ter podatek o stalnem prebivališču otroka in vlagatelja. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko vlagatelja in otroka ter številko transakcijskega računa, kamor se bo mesečno nakazovala subvencija.
Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do subvencije.
7. člen 
Otrok je upravičen do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, potem ko so izpolnjeni vsi pogoji iz 3. člena tega pravilnika in pod pogojem, da je vloga popolna.
Subvencija predstavlja mesečni znesek. Za mesec, v katerem otrok vstopi v vrtec, oziroma ko ni več upravičen do subvencije glede na pogoje iz 3. člena pravilnika, se subvencija ne dodeli več.
8. člen 
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo.
9. člen 
Višina subvencije znaša 20 % ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, ki jo sprejme Občinski svet Občine Kamnik.
10. člen 
Subvencija iz prejšnjega člena se izplačuje upravičencem do 20. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
11. člen 
Vlagatelj je za otroka, ki je upravičen do subvencije, dolžan v roku 15 dni obvestiti občinsko upravo o morebitnih spremembah, ki vplivajo na upravičenost otroka do subvencije iz 3. člena tega pravilnika.
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ občinske uprave ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije, neupravičeno prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti občini z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni po pozivu občine.
12. člen 
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z aktualno zakonodajo.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2020 dalje.
Št. 602-3/2020-4/4
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost