Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1668. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik, stran 3633.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005–2017, Odloka o odvajanju komunalne in padavinske vode v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 43/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje subvencij za nakup malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN), nepretočnih greznic ter hišnih črpališč za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb ter stavb, kjer nastaja odpadna voda na območju Občine Kamnik.
(2) Občina Kamnik bo skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo način ter roke odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Kamnik in v skladu s proračunskimi zmožnostmi, za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih, nepretočnih greznic in hišnih črpališč, zagotavljala proračunska sredstva.
(3) Za uporabo tega pravilnika je populacijski ekvivalent (PE) uporabljen kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje odpadnih voda.
II. VIŠINA SREDSTEV 
2. člen 
(1) Višina sredstev je določena v proračunu Občine Kamnik za posamezno proračunsko leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. V primeru, da višina dodeljenih subvencij presega razpoložljiva sredstva, se popolne in pravočasne vloge prenesejo in obravnavajo v naslednjem razpisnem obdobju v enakem vrstnem redu glede na datum in uro prispetja.
(2) Višina subvencije za nepretočno greznico znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV, vendar največ 2.500,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma drugo stavbo, kjer nastaja odpadna voda (v nadaljevanju stavba). V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stavb z eno MKČN so do sredstev upravičene vse stavbe v enaki višini, vendar največ do 2.500,00 EUR za posamezno stavbo. Skupna višina dodeljenih sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
(3) Višina subvencije za nepretočno greznico znaša 50 % nabavne vrednosti nepretočne greznice brez DDV, vendar največ do 2.500,00 EUR za posamezno stavbo. V primeru zbiranja odpadnih voda iz več stavb v eno nepretočno greznico, so do sredstev upravičene vse stavbe v enaki višini, vendar največ do 2.500,00 EUR. Skupna višina dodeljenih sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti nepretočne greznice brez DDV.
(4) Višina subvencije za hišno črpališče znaša 50 % nabavne vrednosti črpališča brez DDV, vendar največ do 2.500,00 EUR za posamezno črpališče. V primeru zbiranja odpadnih voda iz več stavb v eno hišno črpališče, so do sredstev upravičene vse stavbe v enaki višini, vendar največ do 2.500,00 EUR za posamezno stavbo. Skupna višina dodeljenih sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti hišnega črpališča brez DDV.
(5) Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se glede na razpoložljiva sredstva v posameznem proračunskem letu višina subvencije določi naknadno v razpisni dokumentaciji.
(6) V primeru povezovanja več stavb na skupno čistilno napravo, nepretočno greznico ali hišno črpališče, morajo lastniki oziroma investitorji podati skupno vlogo za sofinanciranje, v skladu z razpisno dokumentacijo.
3. člen 
Na podlagi določene višine nepovratnih sredstev se vsako leto objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za pridobitev sredstev. Če proračun občine za tekoče leto ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, se pravilnik ne izvaja. Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ treh let pred oddajo vloge za pridobitev subvencije.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(1) Do subvencije za nakup MKČN oziroma nepretočne greznice je upravičena fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev, planinske koče oziroma objekta, kjer nastaja odpadna voda in se nahaja na območju, kjer po državnem in po občinskem predpisu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti strošek samo enkrat.
(2) Do subvencije za nakup hišnega črpališča je upravičena fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, stavbe za kratkoročno nastanitev, planinske koče oziroma objekta, kjer nastaja odpadna voda. Upravičeni stroški za nakup hišnega črpališča so lahko nastali v obdobju največ treh let od oddaje vloge za pridobitev subvencije pod pogojem, da je hišno črpališče vgrajeno ter priključeno na javno kanalizacijsko omrežje, kar dokazujejo z zapisnikom o priklopu na javni kanalizacijski sistem.
(3) Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, strokovna služba Občine Kamnik prav tako lahko odobri subvencijo po tem pravilniku.
IV. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE 
5. člen 
(1) Pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev so naslednji:
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametra odpadnih voda, kot jih določa predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in predpis, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili predpisov, ki urejajo mejne vrednosti,
– nepretočna greznica mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami predpisov, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
– MKČN ali nepretočna greznica mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer se predvideva izgradnja kanalizacije,
– hišno črpališče mora biti zgrajeno v skladu s pravili, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
(2) Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo (ime in priimek vlagatelja, naslov, davčna številka, številka TRR, naziv ter matična številka podjetja, parcelna številka ter katastrska občina zemljišča, podatki lastnika zemljišča ter objekta, v kolikor je vlagatelj druga oseba),
– dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencija, legalno zgrajen,
– dokazilo o nakupu MKČN, nepretočne greznice oziroma hišnega črpališča, iz katerega mora biti razvidna cena, podatki vlagatelja ter potrdilo, da je račun plačan,
– potrdilo o vgradnji MKČN, nepretočne greznice oziroma hišnega črpališča, ki ga izda izvajalec gospodarske javne službe,
– oceno obratovanja (prve meritve) MKČN, ki jo izdela pooblaščeni laboratorij,
– vodno soglasje za vgradnjo MKČN oziroma nepretočno greznico, ki ga izda državni organ, pristojen za vode,
– vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
(3) Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Kamnik določi vsako leto posebej v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika in veljavne zakonodaje.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
6. člen 
Občina Kamnik vsako proračunsko leto objavi nov razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vlagatelji lahko vlogo oddajo le v času trajanja razpisa.
VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ 
7. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Seznam upravičencev za dodelitev sredstev pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Za dodelitev sredstev posameznemu upravičencu se odloči s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba županu. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve. Odločitev župana je dokončna.
(2) Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
(3) Medsebojno razmerje med Občino Kamnik in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o subvencioniranju.
8. člen 
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če pride do ugotovitve, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Kamnik upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
VII. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 59/13).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0036/2020
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti