Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje, stran 3647.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena v povezavi s 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15), skladno s 157.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 3. in 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15 in 10/17; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
(1) V tretjem odstavku 48. člena Odloka se besedilo »Z globo 2.000 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo 3.000,00 EUR« in besedilo »z globo 200 EUR« nadomesti z besedilom »z globo 300,00 EUR«.
(2) V četrtem odstavku se besedilo »Z globo 1.250 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo 2.000,00 EUR« in besedilo »z globo 125 EUR« nadomesti z besedilom »z globo 200,00 EUR«.
(3) V petem odstavku se besedilo »Z globo 750 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo 1.250,00 EUR in besedilo »z globo 75 EUR« nadomesti z besedilom »z globo 125,00 EUR«. Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi: »– ravna v nasprotju s četrtim, sedmim in osmim odstavkom 32. člena,«. Peta alineja se spremeni tako, da se glasi: »– ravna v nasprotju s četrto, peto, šesto, enajsto, dvanajsto, trinajsto ali štirinajsto alinejo prvega odstavka 37. člena ali z drugim odstavkom 37. člena«.
(4) V šestem odstavku se besedilo »Z globo 375 EUR« nadomesti z besedilom »Z globo 700,00 EUR« in besedilo »z globo 75 EUR« nadomesti z besedilom »z globo 150,00 EUR«. Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi: »– ravna v nasprotju s četrtim, sedmim in osmim odstavkom 32. člena,«. Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi: »– ravna v nasprotju s četrtim, sedmim in osmim odstavkom 32. člena,«.
(5) Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
» Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjo alinejo prvega odstavka 37. člena.«.
(6) Zdajšnji osmi odstavek postane deveti. Druga alineja se spremeni tako, da se glasi: »ravna v nasprotju s četrtim, sedmim in osmim odstavkom 32. člena«. Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi: »ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka 37. člena.«
(7) Zdajšnji deveti odstavek postane deseti. Druga alineja se spremeni tako, da se glasi: »ravna v nasprotju s četrto, peto, šesto, enajsto, dvanajsto, trinajsto ali štirinajsto alinejo prvega odstavka 37. člena ali z drugim odstavkom 37. člena.«.
3. člen 
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0014/2020-2
Kočevje, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti