Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

Ob-2350/20, Stran 1429
Na podlagi prvega odstavka 13. člena v zvezi s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11) ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01410-15/2020/3 z dne 24. 6. 2020 objavljamo
javni poziv 
Vlade Republike Slovenije kandidatom za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) poziva zainteresirane, da kandidirajo za člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: STA), ki ga imenuje Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) na predlog Vlade.
Rok za oddajo vloge je 15 dni po objavi tega javnega poziva!
V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11; v nadaljnjem besedilu: ZSTAgen) Vlada objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana nadzornega sveta STA.
Kandidat, ki se bo javili na javni poziv, mora v skladu z ZSTAgen izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravni strokovnjak;
– imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in vsaj deset let delovnih ali pet let vodstvenih izkušenj na področju, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA;
– ob nastopu funkcije mora imeti potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji.
V skladu s sedmim odstavkom 12. člena ZSTAgen član nadzornega sveta STA ne more biti:
– oseba, ki opravlja funkcijo v organih politične stranke;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanec v Državnem zboru ali Evropskem parlamentu, član Državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, generalni sekretar vlade, državni sekretar in drugi funkcionar v državnih organih ali v institucijah in organih Evropske unije;
– generalni direktor direktorata ministrstva, generalni sekretar ministrstva, predstojnik organa v sestavi ministrstva in predstojnik vladne službe, načelnik upravne enote ter direktor občinske uprave;
– oseba, ki je član ali zaposlen v organu, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo medije;
– oseba, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ne more biti imenovana za člana organa vodenja ali nadzora v delniški družbi;
– oseba, zaposlena na STA;
– oseba, ki je član organa vodenja, upravljanja ali nadzora ali je v delovnem razmerju oziroma pogodbeno sodeluje s podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov;
– oseba, ki je ožji družinski član oseb, ki sestavljajo organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov.
Kot ožji družinski član se v skladu z določbo osmega odstavka 12. člena ZSTAgen šteje zakonec ali oseba, s katero živi oseba iz osme alinee prejšnjega odstavka v zunajzakonski skupnosti ali sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, njen otrok, vnuk in starš ter druga oseba, ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu.
Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v predpisani obliki. Vlogi morajo kandidati priložiti:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis, iz katerega so razvidne strokovne izkušnje s pravnega področja;
– dokazilo o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe;
– dokazilo o delovnih oziroma vodstvenih izkušnjah, iz katerega so razvidna leta delovne dobe oziroma leta vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA;
– potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji; v kolikor kandidat potrdila še nima, ga bo v skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZSTAgen moral predložiti Državnemu zboru najkasneje ob nastopu funkcije člana nadzornega sveta STA. V tem primeru kandidat vlogi priloži izjavo, v kateri navede, da bo zahtevano potrdilo dostavil najkasneje ob nastopu funkcije in da se strinja z imenovanjem za člana nadzornega sveta STA z odložnim pogojem, da najkasneje ob nastopu funkcije člana nadzornega sveta STA predloži Državnemu zboru – potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji;
– izjavo, da izpolnjujejo zahteve iz sedmega odstavka 12. člena ZSTAgen (izjava je Priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega javnega poziva);
– izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava je 8. točka Priloge 1).
Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – prijava za člana nadzornega sveta STA«, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi javnega poziva. Prijavo je možno oddati tudi v glavno (oziroma sprejemno) pisarno Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 15.30 uro, v petek pa med 8.00 in 14.30 uro, ali na elektronski naslov: gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava in obvezne izjave na Prilogi 1 morajo biti obvezno lastnoročno podpisane.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila:
Skender Adem, +3861-36-95-985, skender.adem@gov.si
Komisija bo izmed vseh prispelih vlog izločila prepozne in nepopolne vloge ter pripravila seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu STA in ga poslala Vladi. Vlada bo najkasneje v 15 dneh po preteku roka za prijavo na javni poziv Državnemu zboru poslala predlog kandidata za člana nadzornega sveta. Člana nadzornega sveta bo imenoval Državni zbor z večino glasov vseh poslancev.
Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja. V postopku izbire kandidata ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Vlada Republike Slovenije 
Priloga 1

AAA Zlata odličnost