Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3134. Avtentična razlaga četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ORZNVP48)

Odloki

3135. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (OdPSD17–19-A)

Sklepi

3136. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2017
3137. Sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov
3138. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3139. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
3198. Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
3199. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda

Sklepi

3200. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper

MINISTRSTVA

3140. Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
3141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil
3142. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
3143. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Klasika

USTAVNO SODIŠČE

3144. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in sodb Upravnega sodišča
3145. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016

BANKA SLOVENIJE

3146. Kolektivna pogodba Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3147. Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija
3201. Poročilo o gibanju plač za september 2016
3202. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3148. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
3149. Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije
3150. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3151. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli
3152. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli

Bovec

3153. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
3154. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilu stroškov

Braslovče

3155. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)

Cankova

3156. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova
3157. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova

Črnomelj

3158. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku
3190. Odlok o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj
3191. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku

Hodoš

3192. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2017

Ig

3159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016

Kostanjevica na Krki

3160. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015

Kranj

3193. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta območja PL8 Planina vzhod – SD OLN 1

Lendava

3161. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi, 13. 11. 2016

Medvode

3162. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode
3163. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
3164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3165. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje

Metlika

3166. Sklep o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika
3167. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Gradac

Mežica

3194. Odlok o spremembi Odloka II. o proračunu Občine Mežica za leto 2016
3195. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Mokronog-Trebelno

3168. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mokronog - Trebelno

Mozirje

3169. Avtentična razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje
3170. Odlok o imenovanju ulice Podrožnik
3171. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje

Murska Sobota

3196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota«

Nova Gorica

3172. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
3197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba

Pivka

3173. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke
3174. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3175. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnine (št. 10.1)
3176. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnine (št. 10.2)

Slovenska Bistrica

3177. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica
3178. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016
3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci

Šentjur

3182. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun, Planina pri Sevnici

Tolmin

3183. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017

Tržič

3184. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič
3185. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič
3186. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska

Turnišče

3187. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016

Žalec

3188. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
3189. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

3203. Popravek Ukaza o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO)
3204. Popravek Slovenskih računovodskih standardov 2016
3205. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
3206. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti