Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3194. Odlok o spremembi Odloka II. o proračunu Občine Mežica za leto 2016, stran 10464.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 14. seji dne 23. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka II. o proračunu Občine Mežica za leto 2016 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans II 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.893.459
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.382.817
70
DAVČNI PRIHODKI
1.987.920
700 Davki na dohodek in dobiček
1.764.983
703 Davki na premoženje
179.769
704 Domači davki na blago in storitve
43.168
71
NEDAVČNI PRIHODKI
394.896
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
277.062
711 Takse in pristojbine
1.554
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
113.644
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
65.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
35.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
410.642
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
398.222
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
12.420
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.336.727
40
TEKOČI ODHODKI
1.102.470
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
185.433
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.914
402 Izdatki za blago in storitve
845.123
403 Plačila domačih obresti
14.000
409 Rezerve
31.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.206.010
410 Subvencije
13.842
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
648.148
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
154.429
413 Drugi tekoči domači transferi
389.591
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.014.296
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.014.296
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.950
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
13.950
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–443.268
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
400
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
400
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
400
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
400
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
526.190
50
ZADOLŽEVANJE
526.190
500 Domače zadolževanje
526.190
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
127.804
55
ODPLAČILA DOLGA
127.804
550 Odplačila domačega dolga 
127.804
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–44.482
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
398.386
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
443.268
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
44.482
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/0007-2016-2
Mežica, dne 23. novembra 2016
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost