Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 430-68/2016-1 Ob-3460/16, Stran 2616
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 
parc. št. 652/3, v izmeri 17653 m2, k.o. 429 – Dragonja vas, do 1/1. Po planu občine se nepremičnina večinoma nahaja v območju energetske infrastrukture (E), ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike (92 %), severni in južni del parcele pa se nahaja v območju najboljših kmetijskih zemljišč-K1 (8 %). Nepremičnina se nahaja v območju, za katerega velja Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2x400 kV Cirkovce – Pince (Uradni list RS, št. 55/12). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 339.615,48 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki se po planu občine nahaja v območju energetske infrastrukture znaša 317.019,64 EUR (z 22 % DDV) oziroma 259.852,16 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki se po planu občine nahaja v območju kmetijskih zemljišče pa znaša 22.595,84 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 169,58 EUR (z 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2018.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 9. 12. 2016 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Dragonja vas – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-68/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, na delu nepremičnine, ki je po planu občine opredeljen kot stavbno zemljišče pa ima na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora, občina na območju katere leži nepremičnina, predkupno pravico. Sklad KZG RS bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedene nepremičnine na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 9. 12. 2016 ob 12.45, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti