Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3186. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska, stran 10458.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
1. člen 
(namen sklepa in pravna podlaga) 
S predmetnim sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (v nadaljevanju: OPPN). Pravno podlago za uvedbo postopka predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev) 
Dovžanova soteska je bila leta 1988 razglašena za naravni spomenik – Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (Uradni list SRS, št. 12/88). Od 20. 4. 2013 dalje pa za zavarovano območje velja Odlok oobčinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Uradni list RS, št. 30/13) – v nadaljevanju: OPPN. Hkrati s pripravo OPPN je že potekala priprava novega Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič – v nadaljevanju: OPN, ki se je zaključila s sprejemom OPN 21. 4. 2016.
V postopku priprave OPN je bilo potrebno na podlagi uskladitve dejanskega stanja, naravnih omejitev, ki izhajajo iz stanja prostora ter podanih smernic nosilcev urejanja prostora, na območju OPPN, spremeniti namembnost posameznim zemljiščem. V postopku priprave OPN se je ugotovilo, da je OPPN z OPN-jem neskladen v posameznih delih.
3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
Spremembe in dopolnitve obsegajo uskladitev obstoječega OPPN z OPN-jem, in sicer je potrebno uskladiti neskladja v posameznih delih OPPN-ja. 146. člen OPN-ja določa, da je v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Uradni list RS, št. 30/13), na območjih enote urejanja prostora EUP v OPN: ČAD 01/2 in DOL 01, namensko rabo stavbnih zemljišč, namenjenih poselitvi, potrebno uskladiti z OPN, posledično pa se za območje namenske rabe razpršene poselitve (A) določijo prostorski izvedbeni pogoji. Hkrati se z OPN-jem uskladi tudi naziv OPPN-ja in ostala določila na podlagi smernic in mnenja nosilcev urejanja prostora..
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN se upošteva:
– veljavni OPN,
– obstoječe strokovne podlage k OPPN,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, ki bi jih v postopku zahtevali upravljavci prostora.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPPN potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza
Rok
Sklep župana o začetku priprave
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev
30 dni
Objava gradiva na MOP
Prvo mnenje nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
30 dni
Prva obravnava na OS
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava in sprejem stališč
15 dni
Priprava predloga
30 dni
Objava gradiva na MOP
Drugo mnenje nosilcev urejanja prostora
30 dni
Sprejem odloka in objava v UL RS
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
Državni nosilci
1. 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, (za poselitev),
2. 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (za področje kmetijstva),
3. 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
4. 
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
5. 
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, (za področje varstva kulturne dediščine),
6. 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, (za področje energetike),
7. 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
8. 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
9. 
MINISTRSTVO ZA ZADRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Lokalni nosilci
10. 
TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
12. 
ZAVOD ZA GOZDOVE, OE KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj,
13. 
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE KRANJ, Planina 3, 4000 Kranj,
14. 
ZAVOD ZA VARSVO KULTURNE DEDIŠČINE, OE KRANJ, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj,
15. 
OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
16. 
ELEKTRO GORENJSKA, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
17. 
KOMUNALA TRŽIČ, (vodovod, kanalizacija, odpadki), Mlaka 6, 4290 Tržič,
Drugi udeleženci
26. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se tudi te vključi v postopek.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Vse stroške povezane s pripravo sprememb in dopolnitev OPPN nosi Občina Tržič.
8. člen 
(objava sprememb) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič.
Št. 350-0010/2016(203)
Tržič, dne 4. novembra 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost