Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3165. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, stran 10406.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Investitor PGD Zbilje, Zbilje 44, 1215 Medvode je podal pobudo za spremembo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje.
Investitor želi obstoječemu gasilskemu domu, ki stoji na zemljišču parc. št. 1/4 k.o. Zbilje, prizidati garažo in dodatne prostore za potrebe delovanja gasilcev.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na naslednjo plansko celoto in morfološko enoto:
– planska celota 12 Zbilje, območje urejanja S 12/5 Zbilje, morfološka enota 2D/1.
3. člen 
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Sprememba in dopolnitev posebnih določil prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje se nanaša na pogoj glede stopnje pozidanosti gradbene parcele in odstotka zelenih površin na gradbeni parceli za gradnjo na zemljišču parc. št. 1/4, k.o. Zbilje. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminjata.
4. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta) 
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 12 Zbilje bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu Sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitev PUP za plansko celoto 12 Zbilje, Občina Medvode pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na Občinskem svetu Občine Medvode javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka odloka.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Za predlagano spremembo in dopolnitev odloka ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem) 
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev odloka, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-44/2016-2
Medvode, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost