Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3166. Sklep o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika, stran 10407.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 37. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je župan Občine Metlika sprejel
S K L E P 
o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 31/13) (v nadaljevanju: SD OPN 1).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 1) 
(1) V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v aprilu 2013 so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Metlika, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene posamezne nejasnosti in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN.
(2) Od sprejetja OPN in po objavi javnega poziva konec leta 2015, s katerim je bila zainteresirana javnost pozvana k podaji pobud za spremembo OPN, je Občina Metlika prejela večje število pobud za spremembo namenske rabe, ki jih je potrebno skladno z zakonom obravnavati v SD OPN 1.
(3) Od uveljavitve OPN dalje so se spreminjali tudi predpisi, zato je potrebno določila OPN uskladiti tudi z njimi.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) SD OPN 1 se nanašajo na celotno območje Občine Metlika.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN 1 so vsebine, ki okvirno obsegajo:
a) spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
b) uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
c) uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
d) ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
(3) V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 1 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
(4) SD OPN 1 bodo pripravljene po rednem postopku v skladu z ZPNačrt.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
(2) Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za SD OPN 1 se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s predpisi.
5. člen 
(roki za pripravo SD OPN 1 in njegovih posameznih faz) 
Okvirni rok za pripravo in sprejem SD OPN 1 je 24 mesecev od dneva uveljavitve tega sklepa.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave SD OPN 1 sodelujejo tisti državni NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajo smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP:
– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
5. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno
– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
– Za področje ohranjanja narave:
8. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
– Za področje varstva kulturne dediščine:
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
– Za področje okolja (hrupa, kakovosti zraka in ravnanja z odpadki):
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
13. Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Za področje cestnega prometa, trajnostne mobilnosti:
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za cestni promet in logistiko Langusova 4, 1535 Ljubljana
16. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1102 Ljubljana
– Za področje železniškega prometa:
17. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana
18. Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
– Za področje zračnega prometa:
19. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
20. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
– Za področje energetike:
21. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije,Langusova 4, 1535 Ljubljana
22. ELES d.o.o., Hajdrihova 2a, 1001 Ljubljana
23. Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
24. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
25. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
26. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
27. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje informatike:
28. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
– Za področje razvoja gospodarstva:
29. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
30. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Sektor za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
31. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za proizvode in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– Za področje zdravstva:
32. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
33. Zavod za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, OE Novo mesto, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto
– Za področje sociale in varstvo vojnih grobišč:
34. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
35. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja (za varstvo vojnih grobišč), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
– Za področje izobraževanja:
36. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za investicije v visokošolsko, znanstveno in športno infrastrukturo, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
– Za področje notranjih zadev:
37. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Za področje zunanjih zadev:
38. Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za evropske politike, Sektor za sosednje države, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
– Za področje lokalne infrastrukture:
39. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
40. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto
41. Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika
42. Evi d.o.o., Kanižarica 42a, 8340 Črnomelj
– Za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave) lokalnega pomena, turizma in kmetijstva ter varstvo okolja in urejanje prostora:
43. Občina Metlika, (pristojni uradi za posamezno področje), Mestni trg 24, 8330 Metlika.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) V postopku priprave SD OPN 1 sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči, ali je za SD OPN 1 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Metlika, pošlje pa se tudi ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 3500-1/2014
Metlika, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost