Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Ob-3458/16, Stran 2624
Javni razpis 
za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije z namenom energetske sanacije in upravljanja dela javne razsvetljave v lasti koncedenta.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta www.radlje.si, pod zavihkom Razpisi in natečaji.
2. Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
2.1. Informacije o koncedentu
Naziv: Občina Radlje ob Dravi
Naslov: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
Internetni naslov: www.radlje.si
Zakoniti zastopnik: mag. Alan Bukovnik
2.2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi
Številka javnega razpisa: 430-0006/2016-14
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2016), v nadaljevanju: koncesijski akt.
Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.
Raba energije za delovanje javne razsvetljave predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in energetsko neučinkovitih svetilk javne razsvetljave se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški rabe električne energije. Prav tako je zaradi dotrajanosti svetilk velika možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. S tem se višajo tudi vzdrževalni stroški. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje razsvetljave, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja, izboljšuje se osvetljenost cest in ulic, posledično se povečuje varnost ter bivalni pogoji. Zastarele, energetsko neučinkovite svetilke niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremembami) in s svojim delovanjem svetlobno onesnažujejo okolje.
Cilj projekta Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi je zamenjava dotrajanih in okoljsko neustreznih svetilk javne razsvetljave, ki niso v skladu z zakonodajo, zamenjava neustreznih konzol za nekatere svetilke in zamenjava nekaterih dotrajanih oziroma neustreznih drogov. Z novo razsvetljavo se predvidi tudi regulacijsko nadzorni sistem, ki bo omogočal nadzor in regulacijo svetilk.
Za manjši del svetilk (30) v mestnem središču Radlje ob Dravi je pri izboru oblike svetilk potrebno upoštevati izhodišča za varovanje kulturne dediščine in obliko nekaterih že obstoječih svetilk. Za te svetilke občina hkrati želi namestitev tehnologije z možnostjo spreminjanja barvnega spektra. Pri pripravljalnih storitvah se naj investicija v omenjene svetilke (lokacije in karakteristike so razvidne iz Priloge 1 in 1a) obravnava ločeno v smislu opredelitve finančnih izračunov (kot 2. faza).
Z obnovo javne razsvetljave bi pridobili boljšo osvetljenost cest in ulic v Občini Radlje ob Dravi ter posledično zmanjšali porabo električne energije in stroške vzdrževanja za potrebe javne razsvetljave.
Z zamenjavo svetilk javne razsvetljave z novo, energetsko in okoljsko učinkovitejšo razsvetljavo, bo občina dosegla sledeče cilje:
– imela bo kvalitetno osvetljenost cestnih, javnih in drugih površin,
– dosegla bo prihranke energije,
– izboljšala svetlobno tehnično stanje razsvetljave,
– znižala bo stroške za rabo električne energije,
– zmanjšala bo obseg vzdrževanja, saj imajo nove svetilke zelo dolge življenjske dobe,
– izboljšani bodo bivalni in delovni pogoji za občane in obiskovalce občine,
– večja bo varnost v prometu, osebna varnost na ulicah in cestah in
– razsvetljava bo v skladu z zakonodajo in okoljskimi standardi.
Območje izvajanja koncesije – Občina Radlje ob Dravi in svetilke, ki so podane v popisu svetilk – Priloga 1
Območje izvajanja se lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let od pričetka izvajanja glavne storitve na posameznem objektu, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. V prioritetni plan (1. fazo) sodijo svetilke pod zaporednimi številkami od 1 do 26, od 34 do 114, od 121 do 133, 142, 143, od 149 do 217 in od 222 do 387 (Priloga 1, Tabela 16). Ostale svetilke (30) sodijo v 2. fazo. To so svetilke, pri katerih je potrebno upoštevati izhodišča za varovanje kulturne dediščine in ki naj vključujejo LED tehnologijo z možnostjo spreminjanja barvnega spektra.
2.3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag:
– Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2016) v nadaljevanju: koncesijski akt);
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP);
– Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07);
– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13; v nadaljevanju: ZGD-1);
– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/12 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega razpisa.
Navedeno zakonodajo morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge in tudi koncesionar pri kasnejšem izvajanju pogodbenih določil.
2.4. Vprašanja
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pri kontaktni osebi: mag. Maša Peteržinek, e-pošta: masa.peterzinek@radlje.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 25. 1. 2017. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje tri delovni dni pred rokom za oddajo vlog.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Radlje ob Dravi: www.radlje.si, pod zavihkom Razpisi in natečaji.
2.5. Vloga
2.5.1. Vsebina in oblika vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:
1. Ovojnica
2. Vloga
3. Partnerska(e) pogodba(e) – v primeru relevantnosti, pripravi vlagatelj sam
4. Podatki o podizvajalcih s pripadajočim soglasjem – v primeru relevantnosti
5. Pooblastila za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc
6. Izjava vlagatelja
7. S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo
8. Potrdila bank o neblokiranosti poslovnih računov
9. Podatki o kadrovskih zmogljivostih
10. Podatki o referenčnem delu
11. Menica in menična izjava za resnost vloge
12. Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pripravljalnih storitev
13. Vzorec koncesijske pogodbe
14. Način izračuna prihrankov
15. Seznam svetil koncedenta
16. Program izvajanja koncesije, ki vključuje investicijski načrt s seznamom ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in zmanjšanje svetlobne onesnaženosti, ki jih bo izvajal koncesionar ter načrt upravljanja in vzdrževanja – pripravi koncedent ob upoštevanju določb predmetne razpisne dokumentacije.
Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.
Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po zgoraj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani vloge oštevilčene z zaporednimi številkami.
Vloga naj bo sestavljena iz enega originala in ene kopije ter kopije vloge v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«.
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec Ovojnica. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen obrazec Ovojnica, bo koncedent tako ovojnico odprl z namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrniti na naslov pošiljatelja. Tovrstna vloga ne bo predmet ocene.
Zaželeno je, da so vsi listi vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če vlagatelj predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima koncedent pridržano pravico, da vlagatelja pozove k predložitvi sodno overjenega prevoda v slovenski jezik.
Predložena vloga mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo vlog.
Denarne vrednosti v vlogi morajo biti podane v eurih (EUR).
Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosi vlagatelj.
2.5.2. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Radlje ob Dravi: www.radlje.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
2.5.3. Oddaja, sprememba, umik ter javno odpiranje vlog
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov koncedenta, opredeljenega v poglavju 2.1 razpisne dokumentacije.
Končni rok za oddajo vlog je 22. 2. 2017 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko vlagatelj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, vlagatelji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog.
Vsaka sprememba ali umik vloge mora biti opravljen na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (vlagatelj na ovojnico napiše »Umik vloge« in ime javnega razpisa) ali spremembo vloge (vlagatelj na ovojnico napiše »Sprememba vloge« in ime javnega razpisa). V spremenjeni vlogi mora biti jasno navedeno, kateri del vloge se spreminja in kateri del vloge ostaja nespremenjen.
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu koncedenta, opredeljenem v poglavju 2.1 razpisne dokumentacije, 22. 2. 2017 ob 14. uri.
2.6. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci
Vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev.
V primeru skupne vloge mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu Vloga in sklenjeno partnersko (konzorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire zadevnega vlagatelja za koncesionarja.
Iz partnerske (konzorcijske) pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje nosilca posla;
– pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis vloge ter podpis pogodbe;
– obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;
– izjava, da so vsi vlagatelji v skupni vlogi seznanjeni z navodili vlagateljem in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega razpisa in da z njimi v celoti soglašajo;
– določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;
– izjavo, da so vsi vlagatelji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
– navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo koncedentu neomejeno in solidarno.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega razpisa izločene vse vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni vlagatelj, drugič pa kot eden od vlagateljev v skupnem nastopu.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen vlagatelj oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen vlagatelj opravil kot podizvajalec v drugi vlogi.
V primeru vloge s podizvajalci, mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu Vloga, hkrati pa mora vlagatelj v vlogi predložiti ustrezna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
V primeru nominacije podizvajalcev je obvezna sestavina koncesijske pogodbe:
– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec;
– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
2.7. Pogoji
Vlagatelj, parter oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih pogojev (ekonomsko-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-tehničnih) se ugotavlja kumulativno, za vlagatelja, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.
Pogoj
Dokazilo
Dodatne določbe
Vlagatelj in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 157., 211.,
225. do 264. in 294. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1). Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje vloge.
Predložitev dokazil in/ali predložitev obrazca Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc.
V primeru partnerskih vlog mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
Vlagatelj na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Predložitev dokazil in/ali obrazca Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc.
V primeru partnerskih vlog mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
V primeru, če vlagatelj nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi predmeta javnega razpisa. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi predmeta javnega razpisa.
Vlagatelj na dan oddaje vloge: 
– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.
Predložitev dokazil in/ali predložitev obrazca Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc.
V primeru partnerskih vlog mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
Koncedent ne glede na določila citiranega pogoja iz javnega razpisa ne bo izločil vlagatelja, pri katerem je sodišče do roka za izdajo akta izbire pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Vlagatelj je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti koncedenta v roku
1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.
Vlagatelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje vloge.
Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Koncedent bo štel, da je vlagatelj s podpisom obrazca Izjava vlagatelja podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.
V primeru partnerskih vlog partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.
Vlagatelj je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2015, 2014 in 2013 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 500.000 EUR.
Predložitev dokazila (S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo) iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
V primeru partnerskih vlog partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti v predpisanem obdobju povprečni letni prihodek najmanj v višini 300.000 EUR.
Vlagatelj v zadnjih šestih mesecih pred datumom objave predmetnega javnega razpisa ni imel blokiranih poslovnih računov.
Predložitev potrdili vseh bank, pri katerih ima vlagatelj odprt poslovni račun ali obrazec BON-2 ali drugo enakovredno potrdilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerskih vlog mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
Vlagatelj ima zagotovljene vire financiranja v višini najmanj 200.000 EUR.
Kreditno pismo banke.
V primeru partnerskih vlog ali vlog s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno.
Vlagatelj je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel najmanj 3 referenčna dela, ki zajema načrtovanje in izvedbo energetske sanacije javne razsvetljave in kjer se že lahko preverjajo doseženi in dokazljivi prihranki in kjer je bila investicija v višini najmanj 150.000 EUR.
Vlagatelj izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem delu.
Koncedent ima pravico preveriti podatke, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od vlagatelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija, pogodbe oziroma vsebina pogodb itd.).
V primeru partnerskih vlog ali vlog s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se vlagatelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje vsaj dela del, za katere so podali reference.
Vodja projekta – Vlagatelj ima zaposlenega odgovornega projektanta strojnih instalacij ali odgovornega vodjo del ali pogodbeno vezanega zunanjega strokovnjaka, ki je v zadnjih 10 letih pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel najmanj 3 referenčna dela vodenja in izvedbe pripravljalnih ali glavnih storitev pri projektu energetske sanacije javne razsvetljave.
Vlagatelj izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazcev Podatki o kadrovskih zmogljivostih, Podatki o referenčnem delu.
Koncedent ima pravico preveriti podatke ali od vlagatelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija projektna dokumentacija, pogodbe oziroma vsebina pogodb itd.).
Vlagatelji lahko skladno z zakonskimi omejitvami isto osebo nominirajo na več funkcij.
V primeru partnerskih vlog ali vlog s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno.
2.8. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša (upoštevajo se točke na dve decimalni mesti natančno).
Merila za izbor najugodnejše vloge so:
1. Prihranki 1 à Relevanten je znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi iz obrazca Vloga. Upošteva se znesek na dve decimalni mesti natančno. Pri merilu prihranki 1 prejme vlagatelj, ki bo ponudil najvišji znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi, 70 točk, ostale vloge pa dobijo točke po formuli: število točk = (ponujeni znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi/najvišji znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi) X 70.
2. Prihranki 2 à Relevanten je odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih iz obrazca Vloga. Upošteva se odstotek na dve decimalni mesti natančno. Pri merilu prihranki 2 prejme vlagatelj, ki bo ponudil najvišji odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih, 20 točk, ostale vloge pa dobijo točke po formuli: število točk = (ponujeni odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih /najvišji odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih) X 20.
3. Ponujena dolžina koncesijskega razmerja à Relevantna je ponujena dolžina koncesijske pogodbe. Najkrajše trajanje, 5 točk.
4. Reference à Relevantne so reference, ki zajemajo glavno storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Pri predmetnem merilu prejme vlagatelj, ki izkazuje izvajanje glavne storitve zagotavljanja prihrankov za največ svetilk 5 točk, ostale vloge pa dobijo točke po naslednji formuli:
število točk = (število svetilk v javni lasti z glavno storitvijo zagotavljanja prihrankov / najvišje število svetilk z glavno storitvijo zagotavljanja prihrankov) x 5.
Maksimalno število skupnih točk je 100.
V primeru, da dve pravilni in samostojni vlogi dosežeta enako število točk (zaokroženo na dve decimalni mesti), bo koncedent med njima izbral tisto ponudbo, katere vlagatelj ima več točk pri Merilu 1. V primeru doseganja enakega števila točk pri Merilu 1 bo izbrana ponudba, katere vlagatelj dosega več točk pri Merilu 2. Po predstavljeni metodologiji bosta po potrebi obravnavani Merili 3 in 4.
2.9. Zavarovanja
2.9.1. Zavarovanje odgovornosti
Koncesionar je dolžan imeti ob sklenitvi koncesijske pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti sorazmerna višini investicije in veljavna do konca trajanja pogodbe. Vlagatelj je dolžan ob sklenitvi koncesijske pogodbe koncedentu predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta ali količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati veljavnost zavarovalne police.
2.9.2. Zavarovanje za resnost vloge
Vlagatelj mora vlogi predložiti zavarovanje za resnost vloge v obliki menične izjave in menice v višini 2000 EUR. Zavarovanje za resnost vloge mora veljati najmanj do 31. 3. 2017 z možnostjo podaljšanja na zahtevo koncedenta. V primeru, če vloga zahtevanega zavarovanja za resnost vloge ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo koncedent tako vlogo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja vlog. Zavarovanje za resnost vloge bo unovčeno, če vlagatelj umakne ali spremeni vlogo v času njene veljavnosti. Predložena zavarovanja za resnost vloge bodo neizbranim vlagateljem vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega razpisa. Izbranemu vlagatelju bo zavarovanje za resnost vloge vrnjeno po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pripravljalnih storitev.
2.9.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih storitev
Koncesionar bo moral najkasneje v 15 dneh od sklenitve koncesijske pogodbe koncedentu izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pripravljalnih storitev (z DDV), v obliki menične izjave in menice (tri), skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije in skladno z določbami vzorca pogodbe.
2.10. Tehnične specifikacije in temeljne zahteve
Investicijska, projektna in druga dokumentacija obsega:
– Prilogo 1 – Seznam svetilk koncedenta
– Prilogo 2 – Program izvajanja koncesije (navodila in obrazci)
– Prilogo 3 – Način izračuna dejanskega prihranka.
Ta dokumentacija je sestavni del razpisne dokumentacije in jo mora vlagatelj upoštevati in izpolnjeno v papirnati in elektronski obliki priložiti pri oddaji vloge.
V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko, vir ali standard, se pri takem sklicevanju skladno z 49. členom ZJZP upošteva, da lahko vlagatelj ponudi tudi druge proizvode ali storitve oziroma gradnje, čeprav je uporabljena drugačna tehnologija, kot je navedena v standardu, če končni rezultat, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, izpolnjuje vse zahteve glede uspešnosti, učinkovitosti oziroma funkcionalnih zahtev. Dokazno breme izkazovanja navedenega je na vlagatelju. Vse morebitne posledice (stroškovne, časovne itd.), nastale zaradi spremembe, bremenijo vlagatelja.
2.11. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. poglavja ZJZP in VI. poglavja Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2016).
2.11.1. Vrednotenje vlog
Po končanem odpiranju bo strokovna komisija pregledala vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Komisija sme zahtevati od kandidatov pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in vrednotenju vlog. Pri tem ne bo dovoljeno, da bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal svojo vlogo. Posebej ne bo dovoljeno, da bi spreminjal tiste dokumente iz vloge, ki vplivajo na vrednotenje vloge posameznega kandidata (sprememba predmeta, cena in druga merila). Komisija bo zahtevala le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge skladno s postavljenimi merili za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Koncedent sme v soglasju z vlagateljem popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu.
Po končanem pregledu in vrednotenju bo strokovna komisija sestavila poročilo, v okviru katerega bo navedeno, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve. Hkrati bodo v poročilu vloge razvrščene tako, da bo razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
Poročilo bo posredovano županu Občine Radlje ob Dravi.
2.11.2. Izdaja odločitve
O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku vrednotenja vlog odloči koncendent z izdajo akta izbire izvajalca skladno s 56. členom ZJZP.
Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Če koncedent v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno z 59. členom ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.
Koncedent sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe.
2.11.3. Pravno varstvo
Pravno varstvo zoper odločitve iz točke 2.11.2 predmetne razpisne dokumentacije je zagotovljeno v pritožbenem postopku skladno z 61. členom ZJZP.
Zoper dokončno odločbo o izbiri je skladno s 63. členom ZJZP mogoče začeti upravni spor.
2.11.4. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pogodbe v podpis koncendentu vrniti podpisano koncesijsko pogodbo, sicer koncendent lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s prijaviteljevo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pripravljalnih storitev.
Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim izvajalcem javno-zasebnega partnerstva v imenu koncendenta sklene župan.
Pogoj sklenitve pogodbe: Občina Radlje ob Dravi je v fazi prenosa lastništva delov javne razsvetljave iz privatnega v občinsko last. Predvidoma bo postopek končan do začetka leta 2017. Pogodba z izbranim izvajalcem se sklene, ko bo postopek prenosa lastništva zaključen.
Občina Radlje ob Dravi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti