Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3142. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 10364.

  
Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) se 8.a člen spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen 
(vzdrževanje igral in igrišča) 
Vrtec izvaja vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško igrišče, objavljen na spletni strani http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf.
Ravnatelj za pripravo programa pregledov igral in igrišča ter organizacijo in izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu. Za izvajanje letnega pregleda igral in igrišča ravnatelj določi posebno komisijo ali letni pregled poveri zunanjemu izvajalcu.
Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter ugotavljanju morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov.
Periodični pregled je namenjen podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in igrišča ter se opravi najmanj enkrat na tri mesece.
Letni pregled igral vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral.
Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se mora zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler napaka, obraba oziroma okvara ni odpravljena ali pa se igralo odstrani z igrišča vrtca.
O opravljenih pregledih in o opravljenih vzdrževalnih posegih na igralih in igrišču se vodi evidenca.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 57. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se vrtec uredi iz mobilnih enot, ki ne upoštevajo v celoti določil za novogradnjo vrtca, se objekt šteje za nenamensko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ 20 let.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2016
Ljubljana, dne 11. oktobra 2016
EVA 2016-3330-0020
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti