Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3182. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun, Planina pri Sevnici, stran 10449.

  
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun, Planina pri Sevnici
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na podlagi pobude lastnika zemljišč, TAJFUN d.o.o. iz Planine pri Sevnici, se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za območja enot urejanja prostora (EUP) PL9/1, PL9/3 in PL9/5, po postopku in na načinu, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Občina Šentjur je leta 2013 sprejela Odlok o strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur (OdOPN-s; Uradni list RS, št. 114/13) ter Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (OdOPN-i; Uradni list RS, št. 114/13). Na podlagi sprejetih odlokov je za ureditveno območje enote urejanja prostora (EUP) z oznakami PL9/1, PL9/3 in PL9/5, predviden postopek izdelave OPPN. Podrobna namenska raba zemljišč je določena po posameznih EUP:
– PL9/1 – območje centralnih dejavnosti (C)
– PL9/3 – območje proizvodnih dejavnosti (I)
– PL9/5 – območje centralnih dejavnosti (C).
Predmet izdelave OPPN je prostorska ureditev obravnavanega območja, ki se nameni gradnji objektov namenjenih proizvodnji ter poslovni in raziskovalni dejavnosti.
2. člen 
(območje OPPN) 
Območje predvidenega urejanja meri 42.614 m2 in obsega zemljiške parcele št. 47/4, 49, 51/1, 56/3, 57/10, 57/11, 57/12, 57/13, 62/2, 62/3, 63/2, 63/4, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18, 63/19, 51/11, 51/10, 57/18, 57/16, 57/17, 57/19 in 51/9-del, vse k.o. Planina.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO). Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku
Rok izvedbe
Objava sklepa o izdelavi OPPN 
november 2016
Priprava osnutka OPPN 
november 2016
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
november 2016
*Izdelava OP
december 2016
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
december 2016
Javna razgrnitev in javna obravnava
december 2016
Opredelitev občine do stališč, pripomb 
in predlogov 
januar 2017
Priprava predloga OPPN 
januar 2017
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
februar 2017
Priprava usklajenega predloga OPPN 
marec 2017
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
april 2017
*– v primeru pridobitve odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki izkazuje potrebo po izdelavi okoljskega poročila (OP)
4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN) 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
5. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Lava 1, 3000 Celje
6. JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur
7. Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
5. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih podlag, strokovnih rešitev, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzema pobudnik izdelave OPPN Tajfun Planina, d.o.o., Planina pri Sevnici 41A, 3225 Planina pri Sevnici.
6. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/0012/2016(261)
Šentjur, dne 14. novembra 2016
 
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti