Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci, stran 10448.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC ter 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 56/15) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16) sta Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 17. redni seji dne 10. 11. 2016 ter Občinski svet Občine Cerkvenjak na 14. redni seji dne 2. 11. 2016 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2008, 15/2010; v nadaljevanju: odlok) se drugemu odstavku 9. člena doda besedilo, ki se glasi: »Za šolski okoliš, ki obsega naselja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, izvaja izobraževanje učencev v 3. triletju.«
V tretjem odstavku 9. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: »za izobraževanje učencev v 1. in 2. triletju.«
2. člen 
V 10. členu Odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zavod opravlja dejavnost (prodaja kosil zunanjim odjemalcem) I 56.290 Druga oskrba z jedmi, kot tržno dejavnost.«
3. člen 
Prva alineja 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje ravnatelja javnega zavoda,«
Prav tako se v 15. členu črta deseta alineja.
Dosedanja enajsta do devetnajsta alineja postanejo deseta do osemnajsta alineja.
4. člen 
V 32. členu odloka se doda nova, peta alineja:
»– razrednik«.
Dosedanja peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
5. člen 
V 44. členu odloka se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata občini ustanoviteljici, in sicer glede presežkov POŠ in vrtca Vitomarci, odloča Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, glede presežkov OŠ Cerkvenjak in vrtca Cerkvenjak pa Občina Cerkvenjak.«
6. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občinski svet Občine Cerkvenjak. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-11/2016-10
Vitomarci, dne 10. novembra 2016
Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Darja Vudler l.r.
Št. 007-002/2008
Cerkvenjak, dne 2. novembra 2016
Župan 
Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc l.r.

AAA Zlata odličnost