Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 100-0002/2016 Ob-3467/16, Stran 2706
Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 26. in 28. člena Statuta Centra za socialno delo Radlje ob Dravi ter sklepa 5. seje Sveta Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, z dne 30. 9. 2016, delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi 
Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti še življenjepis ter program razvoja oziroma vizijo dela centra za mandatno obdobje za katerega se prijavlja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Kandidat/ka bo nastopil/a delo s pridobitvijo soglasja k imenovanju ministra/ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter po sklepu sveta zavoda o imenovanju direktorja. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, z oznako »razpis za direktorja/ico – ne odpiraj)«. Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi 

AAA Zlata odličnost