Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3154. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilu stroškov, stran 10393.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 100/05 z dopolnitvami in spremembami) je Občinski svet Občine Bovec na 4. korespondenčni seji dne 15. 11. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilu stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 53/07) se beseda "nagradah" nadomesti z besedo "plačilih".
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 1. člena in se po novem glasi:
"Za ureditev plačil občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, odborov in komisij občinskega sveta ter članov delovnih teles, odborov in komisij se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 100/06 z dopolnitvami in spremembami)."
3. člen 
Spremeni se četrti odstavek 2. člena in se po novem glasi:
"Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se tako odloči po predhodnem soglasju župana."
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 3. člena in se po novem glasi:
"Za nepoklicno opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plačila za opravljanje funkcije v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi."
5. člen 
Spremeni se 4. člen in se po novem glasi:
"Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila oziroma plačni razred podžupanu določi župan glede na obseg določenih pooblastil, ki jih ima podžupan."
6. člen 
V naslovu II. poglavja se beseda "NAGRADE" nadomesti z besedo "PLAČIL".
7. člen 
Spremenita se prvi in drugi stavek v prvem odstavku 5. člena in se po novem glasita: "Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7,5 % plače župana brez dodatka za delovno dobo. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:"
Spremeni se zadnji stavek v drugem odstavku 5. člena in se po novem glasi:
"Plačilo ne sme letno preseči 7,5 % plače župana."
Ostalo besedilo v tem členu ostane nespremenjeno.
8. člen 
Črta se 6. člen.
9. člen 
V naslovu III. poglavja se beseda "NAGRADE" nadomesti z besedo "PLAČILA".
10. člen 
V prvem odstavku 8. člena se beseda "nagrada" nadomesti z besedilom "plačilo za udeležbo na seji".
V drugem odstavku 8. člena se beseda "nagrada" nadomesti z besedo "plačilo".
11. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se po novem glasi:
"Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za udeležbo na seji nadzornega odbora in predsedovanju nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora ima pravico do plačila za udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih teles, kadar je na sejo vabljen kot poročevalec."
V zadnjem stavku višino "15 %" nadomesti višina "7,5 %".
12. člen 
Spremeni se 11. člen in se po novem glasi:
"Sredstva za izplačevanje plačil in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Izplačila se izvajajo v roku od 20 do največ 45 dni."
13. člen 
V 12. členu se besedi "plače in nagrade" nadomestita z besedo "izplačila".
14. člen 
Ostala določila v Pravilniku ostajajo nespremenjena.
15. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-01/2007-2
Bovec, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost