Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3160. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015, stran 10403.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 12. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I    R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2015.
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2015 v višini 394.052,69 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2016, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 113.348,39 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 85,43 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
– odškodnina Zavarovalnice Triglav za javne poti, poškodovane v plazovih 2014, v višini 15.281,76 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– sredstva vlaganj v JTKO, v višini 232.902,82 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2016-19
Kostanjevica na Krki, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija 2015
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.361.383
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.919.189
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.597.002
700 Davki na dohodek in dobiček
1.391.447
703 Davki na premoženje
140.790
704 Domači davki na blago in storitve
64.740
706 Drugi davki
25
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
322.186
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
136.833
711 Takse in pristojbine
2.480
712 Globe in druge denarne kazni
3.397
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
42
714 Drugi nedavčni prihodki
179.434
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
4.866
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
4.866
73
PREJETE DONACIJE (730+731) 
1.601
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.601
74
TRANSFERNI PRIHODKI
435.727
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
286.672
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
149.056
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.318.060
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
733.825
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
123.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.101
402 Izdatki za blago in storitve
562.024
403 Plačila domačih obresti
9.399
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
982.305
410 Subvencije
62.897
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
609.415
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
55.987
413 Drugi tekoči domači transferi
254.006
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
579.060
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
579.060
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
22.871
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
11.371
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
43.322
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
74.776
550 Odplačila domačega dolga
74.776
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–31.454
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–74.776
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–43.322
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
204.857

AAA Zlata odličnost