Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Ob-3496/16, Stran 2695
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15 (v nadaljevanju: ZPOP), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), v nadaljevanju: ZDIJZ), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadaljevanju: OP 2014-2020), Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014); Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 651/2014), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: ZRRD), Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II z dne 5. 5. 2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016): trajanje: do 31. 12. 2020), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, Sporazuma o načinu izvajanja nalog med MGRT in SPIRIT, podpisanega 9. 5. 2016, Pogodbe SPIRIT-2016/PILOTNI DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI, št. 4300-19/2016-1 o izvajanju in financiranju javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti-I. sklop« z dne 11. 7. 2016, Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16), odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-150/2016/13, z dne 24. 11. 2016, Spirit, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«
1. Neposredni proračunski uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). Agencija nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi izvajalskega organa.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«) »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi:
– pospeševanja inovacij,
– skrajšanja časa od ideje do trga,
– pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.
Namen javnega razpisa je tudi testiranje oziroma demonstracija v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
Cilj javnega razpisa, ki izhaja in je skladen s ciljem S4, je vzpostavitev vsaj dveh PD projektov na področju energetike, ki jih bodo izvedla podjetja ali konzorciji podjetij in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij.
Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4 in v okviru katere se lahko uvrstijo v sledeče prednostno področje uporabe: Pametna mesta in skupnosti; Fokusno področje: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije.
Natančna opredelitev navedenega področja uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: www.eu-skladi.si.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.
PD projekti morajo biti na prednostnem področju S4 Pametna mesta in skupnosti ter na fokusnem področju Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerjeni morajo biti vsaj v eno izmed sledečih konceptualnih področij:
– spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij),
– aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,
– celostno upravljanje z energijo.
V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:
– razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju (npr. v energetskem omrežju),
– razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
– razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika.
2.3. Regija izvajanja
Operacije (potrjeni PD projekti) se bodo izvajale v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila med Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bo upravičenec (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju), izvajal aktivnosti operacije (kar pomeni: kje bo sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice, kjer se izvaja aktivnost v času ob oddaji vloge oziroma ob prvem črpanju sredstev za upravičence, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji). Prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju, ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v katerikoli od obeh regij.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) bo v celoti izvajal aktivnost.
3. Upravičenci/ciljne skupine
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Javne raziskovalne organizacije2 niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci. Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan z upravičencem. V primeru konzorcija partner v konzorciju ne more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.
1 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
2 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob prvem črpanju sredstev poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v davčni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14). Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis v davčni register, ter o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj do oddaje prvega zahtevka za izplačilo vpisa ne izvede, bo agencija odstopila od pogodbe.
V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje aktivnosti PD projekta vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o dodelitvi sredstev in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih partnerjev.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne raziskovalno razvojne in pilotne demonstracijske aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati dinamiko doseganja ciljev. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne3. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju, se pogodba ne sklene. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po sklenitvi pogodbe, pa bo agencija odstopila od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun (v nadaljevanju: »TRR«) do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
3 V primeru zavrnitve ali zavržbe vloge s sklepom je zoper sklep dopusten upravni spor.
Vlogo na javni razpis odda prijavitelj PD projekta. Prijavitelj PD projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija podjetij.
Konzorcij: Na javnem razpisu lahko sodelujejo konzorciji podjetij, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo PD projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem PD projektu ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij napram agenciji in z agencijo sklene pogodbo. Ker se podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od njih.
Posamezno podjetje lahko nastopa na javnem razpisu največ v okviru dveh vlog, in sicer: enkrat kot prijavitelj (sam ali v okviru konzorcija) in enkrat kot partner v okviru konzorcija. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da navedeni pogoj ni spoštovan, se zavržejo vse vloge, v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavi krši navedeno določilo.
Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v pojasnilih k javnemu razpisu, ki so del razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: pojasnila k javnemu razpisu).
Agencija bo lahko pogoje preverjala iz javno dostopnih evidenc ali zahtevala dodatne obrazložitve ter dokazila s strani prijavitelja.
A. Splošni pogoji za prijavitelja in vse partnerje konzorcija
Prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa in za katera velja, da:
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8),
– so bila ustanovljena vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na javni razpis (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja,
– so na dan 31. 12. 2015 zaposlovala najmanj 10 oseb (v primeru konzorcija pogoj velja le za vodilnega partnerja oziroma prijavitelja konzorcija, vsak od partnerjev v konzorciju pa mora na dan 31. 12. 2015 zaposlovati najmanj 3 osebe), pri čemer podjetje kot dokazilo k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta, ali, za podjetja, ki za navedeno obdobje še niso bila registrirana v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo,
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13 in 56/13 in 27/16) in niso podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– niso za iste stroške in iste aktivnosti pridobila ali niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije in ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2),
– dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl. US: U-I-54/06-32 (48/09 – popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgovorno osebo podjetja),
– ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in prijaviteljem oziroma partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča.
Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24).
Pomoč ni dovoljena za prejemnike pomoči, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim povezanim z izvozom.
Pomoč se ne sme dodeliti za ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena za ukrepe pomoči, ki bi upravičencem omejevali možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
B. Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcije kot celoto
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji in konzorciji (v kolikor gre za prijavo konzorcija), ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– iz vloge prijavitelja in priloženih dokazil mora biti razvidno, da so zagotovljeni ustrezni pogoji za demonstracijo rezultatov PD projekta v realnem okolju. V kolikor se bo demonstracija rezultatov PD projekta izvajala na infrastrukturi, ki ni v lasti prijavitelja ali partnerjev v primeru konzorcija, mora prijavitelj do oddaje vloge na javni razpis skleniti in priložiti pismo o nameri oziroma pogodbo o zagotovitvi ustreznih pogojev za izvedbo testiranj oziroma demonstracij novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okviru pilotnih/demonstracijskih aktivnosti (podpisano z lastnikom/upravljavcem infrastrukture).
C. Pogoji za PD projekt
Prijavljeni PD projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– PD projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– PD projekt mora biti uvrščen v prednostno področje uporabe veljavne S4 Pametna mesta in skupnosti in fokusno področje Pretvorba, distribucija in upravljanje energije,
– PD projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o sofinanciranju s strani agencije,
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije lahko znaša največ 2.500.000,00 EUR in ne manj kakor 500.000,00 EUR,
– v okviru PD projekta se morajo izvajati tako raziskovalno-razvojne aktivnosti kot tudi pilotno demonstracijske aktivnosti, v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,
– PD projekt mora zagotoviti postavitev, ob njegovem zaključku pa tudi predstavitev zainteresiranim javnostim,
– iz predložene finančne konstrukcije prijavljenega PD projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,
– PD projekt ne sme biti predmet prijave na katerega izmed domačih ali tujih javnih razpisov kot tudi pozivov za enak namen,
– PD projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe,
– pri PD projektu mora biti upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za PD projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, po kateri se izvaja predmetni javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II z dne 5. 5. 2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016): trajanje: do 31. 12. 2020),
– prijavitelji in vsi partnerji v konzorciju morajo voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 1 A oziroma 1 B vloge na javni razpis.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila Strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), s katero bodo lahko kot ocenjevalci sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki bodo, glede na domače in mednarodne reference, izbrani za razpisano prednostno področje S4 Pametna mesta in skupnosti. Strokovno komisijo in zunanje strokovnjake s sklepom imenuje direktor agencije ali od njega pooblaščena oseba.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merila
Najvišje možno 
št. točk
1
KAKOVOST IN TRŽNI POTENCIAL PROJEKTA: 
Utemeljitev PD projekta na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja, razvoj proizvodov, storitev, inovativnost in celovitost načrtovanih proizvodov, storitev in procesov, tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije), prispevek k doseganju ciljev S4 v PD projektu.
– 1.1. Stopnja tehnološke odličnosti
40
– 1.2. Stopnja inovativnosti PD projekta
– 1.3. Tržni potencial in ciljni trgi predlaganega PD projekta
– 1.4. Prispevek k doseganju ciljev S4: dvig dodane vrednosti na zaposlenega, povečan delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov ali storitev z visokim deležem znanja v izvozu
2
SPOSOBNOST UPRAVIČENCA: 
Usposobljenost upravičenca za izvedbo PD projekta (npr. inovacijska in upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost).
– 2.1. Upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev v konzorciju
30
– 2.2. Raziskovalno – inovacijska sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev v konzorciju
– 2.3. Sestava – uravnoteženost – konzorcija
– 2.4. Razvojna osnova za izvedbo PD projekta
– 2.5. Bonitetna ocena prijavitelja
3
METODOLOGIJA: 
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost.
– 3.1. Projektno vodenje
– 3.2. Terminski plan PD projekta
– 3.3. Finančna konstrukcija PD projekta
20
4
ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV: 
Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive. 
– 4.1. Vpliv PD projekta na okolje in prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo
– 4.2. Trajnostna naravnanost podjetja oziroma partnerjev v konzorciju ter prispevek k družbeni odgovornosti
10
SKUPAJ
100
Način uporabe meril za ocenjevanje je natančneje opredeljen v točki II.5. »Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje« pojasnil k javnemu razpisu.
5.2. Postopek izbora
Ocenjevanje vlog, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa, bo izvedla strokovna komisija, s katero bodo kot ocenjevalci lahko sodelovali zunanji strokovnjaki.
Prag števila točk, od katerega naprej bo odobreno sofinanciranje, znaša najmanj 60 točk, pod pogojem, da je vloga v okviru merila »Kakovost in tržni potencial projekta« dosegla vsaj 20 točk.
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, pod pogojem, da bo vloga v okviru merila »Kakovost in tržni potencial projekta« dosegla vsaj 20 točk, razvrsti in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene vloge na način, da bodo za sofinanciranje izbrane vloge prijaviteljev iz posamezne regije, za katere bodo v celoti razpoložljiva sredstva, kar velja tako za vlogo posameznega prijavitelja kot za vlogo prijavitelja in vseh ostalih partnerjev v primeru prijave konzorcija. Izbrane bodo vloge, ki bodo dosegle najvišje število točk, do višine razpoložljivih sredstev za posamezno regijo (vzhod ali zahod)4.
4 To pomeni, da bodo v primeru konzorcijev sofinancirane le tiste vloge na javni razpis, pri katerih se prijavitelji in vsi partnerji konzorcija uvrstijo v sofinanciranje glede na razpoložljiva sredstva za Vzhodno ali Zahodno kohezijsko regijo po tem javnem razpisu.
V primeru, da bo več PD projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »1. Kakovost in tržni potencial projekta«. V primeru, da bo še vedno več PD projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »2. Sposobnost upravičenca«. V primeru, da bo še vedno več PD projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »3. Metodologija« in v primeru, da bo še vedno več PD projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »4. Širši družbeni vpliv«.
Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, v kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih PD projektov, znaša skupaj 5.000.000,00 EUR, in sicer:
– 2.317.200,00 EUR – namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 1.682.800,00 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 579.300,00 EUR – slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
– 420.700,00 EUR – slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva:
– 160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
– 160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
– 160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
– 160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba.
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do vključno 2020, oziroma do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:
– leto 2017: 1.500.000 EUR,
– leto 2018: 1.800.000 EUR,
– leto 2019: 1.200.000 EUR,
– leto 2020: 500.000 EUR,
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih PD projektov.
Operacija se lahko prične izvajati z dnem izdaje sklepa o sofinanciranju s strani agencije in se lahko izvaja največ 36 mesecev, v katerih morajo biti izvedene vse aktivnosti operacije.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja PD projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedenih proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Če bi se višina razpisanih sredstev spremenila, bo pred izdajo sklepov o sofinanciranju v Uradnem listu RS objavljena sprememba javnega razpisa.
7. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI).
Državna pomoč po shemi državnih pomoči RRI ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja PD projekta.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju) mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za PD projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči RRI.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02.pdf) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
8.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Raziskovalno-razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti v okviru industrijskih raziskav5 in/ali eksperimentalnega razvoja6
Upravičeni stroški
– Stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru PD projekta.
– Amortizacija opreme: stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v PD projektu. Če se instrumenti in oprema ne uporabljajo samo za PD projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju projekta.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev uporabljenih izključno za projekt. Stroški v tej kategoriji ne smejo presegati 25 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije.
– Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja PD projekta. Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na PD projektu.
Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj): 
– velika podjetja: do 25 %
– srednje velika podjetja: do 35 %
– mikro in mala podjetja: do 45 %
5Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih  proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov in lahko zajemajo izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotih linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije.
6 Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve ali potrjevanja. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje.
Velikost vsakega posameznega podjetja (in s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in na dan oddaje vloge na javni razpis, kar je podrobneje predstavljeno v pojasnilih k javnemu razpisu.
Če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da je velikost kateregakoli prijavitelja ali partnerjev v skupini napačno opredeljena, se takšna vloga zavrne.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih proizvodov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.
Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen od dosežnih ciljev operacije, ki bodo navedeni v pogodbi o sofinanciranju operacije.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju PD projekta, skladno z navodili agencije,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije po sklopih upravičenih stroškov in načini poročanja so podrobneje predstavljeni v točki II.6.3. »Način financiranja in dokazovanje upravičenih stroškov« pojasnil k javnemu razpisu.
V primeru, da upravičenec (in vsi partnerji v konzorciju, v kolikor gre za konzorcij) ne predložijo dokazil o upravičenosti stroškov operacije, lahko agencija zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
8.2. Način dokazovanja upravičenih stroškov
8.2.1. Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške osebja se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela, skladno z usmeritvami v Smernicah o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI) predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Metodologija izračuna standardne lestvice stroškov na enoto za stroške dela na operaciji ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v točki II.6.3. »Način financiranja in dokazovanja upravičenih stroškov« pojasnil k javnemu razpisu ter točki III. »Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške osebja« razpisne dokumentacije.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice na enoto za stroške dela, je vrednost enote:
Enota
Standardna lestvica stroška na enoto 
v EUR
Strošek dela raziskovalcev na uro opravljenega dela na PD projektu
20,60 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na PD projektu
13,70 EUR
Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja PD projekta.
8.2.2. Dokazovanje upravičenih stroškov z dokazili
Za stroške pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, ter stroške svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z navodili Organa upravljanja.
Za stroške instrumentov in opreme (amortizacija) v obsegu in za obdobje kot se uporabljajo v PD projektu, se za uveljavljanje upravičenosti uporablja ustrezna dokazila, ki utemeljujejo njen nastanek, skladno z navodili Organa upravljanja.
8.2.3. Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na PD projekt
Posredni stroški, vezani na PD projekt, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na PD projektu.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v pojasnilih k javnemu razpisu.
8.3. Izdaja Sklepa o sofinanciranju in sklenitev Pogodbe o sofinanciranju
Izbranim prijaviteljem bo agencija izdala Sklep o sofinanciranju.
V primeru, da se po izdaji Sklepa o sofinanciranju ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev javnega razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, agencija pogodbe ne podpiše, sklep o sofinanciranju se razveljavi.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene Pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Agencija si pridržuje pravico do spremembe vzorca pogodbe.
Izbrane prijavitelje bo agencija pozvala k podpisu pogodb. Če se izbrani prijavitelji v roku osmih dni od prejema poziva na poziv ne odzovejo se šteje, da so odstopili od kandidature na javnem razpisu in izgubijo pravico do sredstev odobrenih s sklepom o sofinanciranju.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje od leta 2017 do leta 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem, ko agencija izda sklep o sofinanciranju.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju 36 mesecev od izdaje sklepa o sofinanciranju s strani agencije. Obdobje upravičenosti za izdatke (plačila) navedenih upravičenih stroškov je do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec lahko izstavi največ 6 zahtevkov.
10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji, z vsemi zahtevanimi prilogami.
V primeru nepopolne vloge se prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Vsakega prijavitelja se k dopolnitvi pozove le enkrat. Če dopolnitev ni popolna in/ali posredovana v predvidenem času, se vloga prijavitelja kot formalno nepopolna zavrže.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge oziroma vsebino PD projekta,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev.
Agencija sme ob pisnem soglasju prijavitelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Posamezno podjetje se lahko na javni razpis prijavi največ enkrat kot prijavitelj in enkrat kot član konzorcija. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da navedeni pogoj ni izpolnjen, se zavržejo vse vloge, v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavo krši navedeno določilo.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem 7, in prispeti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Vlogo na javni razpis odda prijavitelj PD projekta. Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se za presojo upošteva tiskani izvod.
11. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci, skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
13. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani agencije.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj kot tudi vsi partnerji v primeru konzorcija voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo upravičenec dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije v vlogi izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Organ upravljanja in/ali posredniški organ pa lahko opravita tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih podatkov, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja, ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v vlogi na javni razpis.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje PD projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in predmet pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih PD projektov, lahko agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, agencija lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj in posamezen partner v konzorciju je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahtevala agencija v vlogi izvajalskega organa, ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
23. Predložitev in odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Prijavitelj mora oddati vlogo v fizični obliki bodisi osebno bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati v razpisni dokumentaciji predpisane obrazce in priloge. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni skladno z navodili na obrazcih in navodili iz razpisne dokumentacije. Razen tega mora prijavitelj predložiti celotno vlogo še na elektronskem nosilcu podatkov. Fizična in elektronska vloga morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva fizična oblika vloge.
Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2017.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno agencije, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in 13. uro ali
2. prispela po navadni pošti, na naslov agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog ali
3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan roka za oddajo vlog, tj. do 23.59 ure tega dne.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Odpiranje vlog bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo potekalo na naslovu agencije in ne bo javno.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 10. točko tega javnega razpisa.
Neustrezno označene, nepravočasno prispele in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov prekliče. Preklic se objavi v Uradnem listu RS.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O dodelitvi sredstev odloči direktor agencije oziroma pooblaščena oseba s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa predvidoma obveščeni v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletu.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila odobrena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pridobijo razpisno dokumentacijo; besedilo javnega razpisa in obrazce na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
26. Dodatne informacije: uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci agencije na podlagi pisnega zaprosila, ki ga lahko posredujete najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: pilot@spiritslovenia.si. Odgovori na vprašanja veljajo kot sestavni del razpisne dokumentacije in bodo objavljeni na spletni strani agencije v roku 3 delovnih dni.
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost