Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3152. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, stran 10388.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 15. redni seji dne 11. 11. 2016 sprejel
S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) se v 6. členu in v vseh ostalih členih beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se črta besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine«.
3. člen 
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo »ali na zahtevo četrtine članov sveta«.
4. člen 
V tretjem stavku prvega odstavka 22. člena se črta besedilo »osebnim telefonskim glasovanjem ali«.
5. člen 
V drugem odstavku 26. člena se za prvim stavkom doda novo besedilo, ki se glasi: »Občani morajo svojo prisotnost napovedati županu en dan pred sejo sveta. Občinska uprava v ta namen pripravi prostor v dvorani, na način, ki ne moti delo sveta.«.
6. člen 
Četrti odstavek 43. člena se črta.
7. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
Razloge za izločitev člana sveta iz odločanja o posamezni zadevi zaradi pristranosti ureja zakon.«.
8. člen 
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Seja sveta se zvočno ali slikovno snema. Za snemanje sej je pristojna občinska uprava. Na zahtevo prisotnih na seji pripravi občinska uprava dobesedni prepis zvočnega zapisa poteka dela seje (magnetogram), za katerega se zahteva prepis.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Seje sveta ne sme nihče zvočno ali slikovno snemati, razen v primerih, določenih s tem poslovnikom. Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo alinejo 39. člena tega poslovnika.«.
9. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 98. člena se besedilo »najmanj četrtine članov« nadomesti z besedo »člana«.
10. člen 
V prvem odstavku 99. člena se beseda »župan« nadomesti z besedilom »komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« v vseh sklonih.
11. člen 
Podpoglavje 3 pred 101. členom se spremeni tako, da se glasi »Odstop«.
12. člen 
101. člen se črta.
13. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-02-15
Bistrica ob Sotli, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost