Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016, stran 10401.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 15. redni seji dne 9. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/
podskupina 
kontov
NAMEN
REBALANS 2-2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.731.657,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.186.098,76
70
DAVČNI PRIHODKI
4.226.888,02
700 Davki na dohodek in dobiček
3.688.309,00
703 Davki na premoženje
406.872,62
704 Domači davki na blago in storitve
131.626,40
706 Drugi davki
80,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
959.210,74
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
177.656,71
711 Takse in pristojbine
7.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
62.170,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.931,26
714 Drugi nedavčni prihodki
675.952,77
72
KAPITALSKI PRIHODKI
184.863,94
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
184.863,94
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
360.694,83
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
305.741,97
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
54.952,86
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.270.067,22
40
TEKOČI ODHODKI
2.751.913,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
432.150,84
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
61.739,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.078.965,57
403 Plačila domačih obresti
48.414,17
409 Rezerve
130.644,20
41
TEKOČI TRANSFERI
2.460.427,11
410 Subvencije
167.601,48
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.514.933,93
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
229.803,59
413 Drugi tekoči domači transferi
548.088,11
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
789.119,66
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
789.119,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
268.606,67
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
157.592,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
111.014,67
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–538.409,69
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
331.138,04
55
ODPLAČILA DOLGA
331.138,04
550 Odplačila domačega dolga
331.138,04
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–869.547,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–331.138,04
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
538.409,69
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2015
1.563.607,09
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 85.974,86 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2016
Ig, dne 10. novembra 2016
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti