Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 511-10/2016-4 Ob-3479/16, Stran 2621
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016 in št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Namen javnega razpisa
Evropski raziskovalni svet (European Research Council; v nadaljevanju ERC) je v skladu z usmeritvijo za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev ERC ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vodjah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo prijaviteljev in vodij ERC projektov. Skladno z navedenim ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen tega javnega razpisa spodbuditi prijave raziskovalcev na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostojne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; v angleškem jeziku: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) in povečati delež vodij ERC projektov ter s tem sredstev ERC.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ta razpis izvaja skladno s smernicami »Fellowship to visit ERC Grantee« – ERC Guidelines, European Research Council, 19. 1. 2016, ki so dosegljive na spletni strani: https://erc.europa.eu/sites/default/files/2016/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf.
3. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) trajajo najmanj tri in največ šest mesecev s pričetkom v letu 2017.
Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, tj. prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
5. Prijavitelj in gostujoči raziskovalec morata ob prijavi na razpis izpolnjevati naslednje pogoje
5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Ob oddaji prijave na javni razpis mora biti gostujoči raziskovalec zaposlen pri raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj, oziroma imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več kot eno vlogo za posameznega raziskovalca.
(3) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku gostovanja, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa.
(4) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči raziskovalec prijavil na razpis ERC znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostovanju, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.
5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči raziskovalec
(1) Gostujoči raziskovalec mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(2) Gostujoči raziskovalec mora imeti številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija.
(3) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se bo znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.
(4) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov.
6. Prijava mora obvezno vsebovati:
(a) osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC;
(b) izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil: https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes;
(c) izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa;
(d) življenjepis – curriculum vitae – ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca, kot sledi iz 8.b. točke javnega razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC;
(e) pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:
– seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
– seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
– opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu;
(f) izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.
7. Ocenjevalni postopek
Ocenjevanje vodi in izvaja panel za ocenjevanje prijav za gostovanje pri vodjah ERC projektov. Panel je načeloma sestavljen iz 18 članov, ki so člani Znanstvenih svetov ved, tuji recenzenti ter slovenski recenzenti projektov ERC na razpisih Obzorja 2020, in sicer po trije člani za vsako znanstveno vedo, ki tvorijo panel za posamezno vedo (v nadaljevanju: podpanel). Sestava panela pokriva vse znanstvene vede, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja. Panel imenuje ZSA s sklepom o imenovanju panela in določi njihove naloge ter trajanje mandata.
V okviru podpanela vsako prijavo praviloma ocenjujeta dva člana panela – recenzenta. Eden izmed recenzentov je recenzent – poročevalec. Član panela lahko v primeru konflikta interesov ali iz vsebinskih razlogov predlaga vključitev zunanjega recenzenta. Zunanji recenzent je bodisi član Znanstvenih svetov ved bodisi tuji recenzent.
Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne in opisne ocene po posameznih kazalnikih – individualno poročilo.
Recenzent – poročevalec slogovno in vsebinsko uredi združeno delovno poročilo ter uskladi skupno oceno za vsak kriterij in kazalnik. Usklajeno poročilo podpišeta oba recenzenta.
V primeru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni prag za uvrstitev v izbor za sofinanciranje, s čimer so presežena razpoložljiva sredstva javnega razpisa, je sestavni del ocenjevalnega postopka tudi ustna predstavitev (intervju). Ustna predstavitev je namenjena samo za tiste prijave, katerih skupna ocena je enaka spodnjemu mejnemu pragu, ki se v tem primeru določi glede na razpoložljiva sredstva javnega razpisa. Pri ustni predstavitvi sodelujeta vsaj dva člana podpanela, ki predstavitev ocenita z usklajeno oceno od 0 do 5. Ocena predstavitve dopolnjuje skupno oceno.
Panel ob zaključku ocenjevalnega postopka pripravi končno oceno prijav in finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, pri čemer upošteva načelo zastopanosti vseh znanstvenih ved na način, da je na prednostni seznam uvrščena vsaj ena pozitivno ocenjena prijava za vsako znanstveno vedo. Pri nadaljnjem razvrščanju prijav na prednostni seznam panel upošteva skupno oceno, kot izhaja iz 8. točke javnega razpisa, in oceno morebitne ustne predstavitve. Panel nato pripravi in sprejme predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje ter ga posreduje ZSA v obravnavo. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje na predlog ZSA sprejme direktor agencije.
8. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje
V postopku izbora prijav za sofinanciranje gostovanja se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:
a.) Za ocenjevanje po kriteriju kakovost dispozicije raziskovalnega projekta se skladno z 99. členom Pravilnika o postopkih uporablja naslednje kazalnike:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
– Ambicioznost ciljev (na primer nove metode in pristopi k razvoju področij) in potencial za preseganje obstoječega stanja v znanosti (kazalnik 4.2.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Primernost predlagane metodologije raziskave za doseganje ciljev (kazalnik 4.5.).
b.) Za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost raziskovalca se skladno z 99. členom Pravilnika o postopkih uporablja naslednje kazalnike:
– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.), ki se nanašajo na raziskovalno področje oziroma cilje, kot so opredeljeni v osnutku dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta;
– Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja (kazalnik 1.7.);
– Sposobnost priprave predloga raziskave in vodenja raziskav (kazalnik 1.11.).
c.) Kriterij kakovosti partnerstva se ocenjuje na podlagi prijavne vloge in pisma podpore vodje ERC projekta iz točke 6.e., pri čemer se upošteva:
– Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in gostujočega raziskovalca;
– Kakovost načrta vključitve gostujočega raziskovalca v dejavnosti vodje ERC projekta;
– Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskovalne organizacije vodje ERC projekta.
Vsak kriterij je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5 skladno s petim odstavkom 33. člena Pravilnika o postopkih. Za uvrstitev v izbor za sofinanciranje mora posamezna prijava doseči mejni prag treh točk za posamezen kriterij in hkrati skupno 10 točk. V primeru, da prijava ne doseže mejnega praga, se zavrne.
9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje gostovanj
Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 240.000 EUR.
(So)financiranje v letu 2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov (so)financirala:
– nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in nazaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stroške prehrane med delom v skupnem znesku 1.550 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.
Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskovalcev na podlagi razpisa najmanj tri mesece in največ šest mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.
Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, po zaključku gostovanju odda zaključno poročilo o izvedenem delu pri vodji ERC projekta. Zaključno poročilo o opravljenem gostovanju podpišeta gostujoči raziskovalec in vodja ERC projekta.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in raziskovalec).
(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.
(3) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane na spletnem portalu do 1. 3. 2017 do 15. ure.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2016) in odda v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in raziskovalca ter žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 1. 3. 2017 do 15. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 1. 3. 2017 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. 3. 2017 do 15. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in papirna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (razen če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 3. 3. 2017 ob 10. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po tel. 01/400-59-73, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti