Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3199. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, stran 10480.

  
Na podlagi petega odstavka 55. člena in za izvrševanje 60. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda 
1. člen 
V Uredbi o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09 in 36/13) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa podrobnejšo vsebino, način priprave načrtov upravljanja voda in njihovo obliko v skladu z:
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 32),
– Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27. 12. 2006, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/80/EU z dne 20. junija 2014 o spremembi Priloge II k Direktivi 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 182 z dne 21. 6. 2014, str. 52), in
– Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike (UL L št. 226 z dne 24. 8. 2013, str. 1).«.
2. člen 
V 2. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. območja s posebnimi zahtevami so varstvena in ogrožena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode, odseki površinskih voda, pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib, ter občutljiva in ranljiva območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, zavarovana in varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda, območja za gojenje morskih organizmov v skladu s predpisi, ki urejajo morsko ribištvo, in druga območja, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda;«.
V 18. točki se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:
»19. okoljski standard kakovosti je okoljski standard kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: OSK), in
20. druga onesnaževala so druga onesnaževala v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.«.
3. člen 
V drugem odstavku 3. člena se 6. točka črta, dosedanji 7. in 8. točka pa postaneta 6. in 7. točka.
4. člen 
4. člen se črta.
5. člen 
15.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»15.a člen 
(ocena verjetnosti doseganja ciljev za vodna telesa podzemnih voda) 
(1) Ocena verjetnosti doseganja ciljev za vodna telesa podzemnih voda mora vključevati tudi povzetek načina uporabe postopka za določitev vrednosti praga v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, še zlasti podatke o vseh vodnih telesih podzemnih voda ali skupinah vodnih teles podzemnih voda, za katera je v skladu s prejšnjim členom ocenjeno, da ne bodo dosegla dobrega kemijskega stanja, skupaj z naslednjimi podatki:
– velikostjo vodnih teles podzemnih voda,
– onesnaževalih ali kazalcih onesnaženja, zaradi katerih je ocenjeno, da vodna telesa podzemnih voda ne bodo dosegla dobrega kemijskega stanja,
– okoljskimi cilji kakovosti, s katerimi je povezana ocena iz prejšnje alinee, vključno z obstoječimi in možnimi obremenitvami ali funkcijami vodnih teles podzemnih voda, ter razmerjem med vodnimi telesi podzemnih voda in z njimi povezanimi površinskimi vodami ter kopenskimi ekosistemi, ki so neposredno odvisni od podzemnih voda,
– v primeru naravno prisotnih snovi vrednostjo naravnega ozadja v vodnih telesih podzemnih voda in
– o preseganjih, kadar so vrednosti praga presežene.
(2) Kadar podatki iz prejšnjega odstavka niso vključeni v načrte upravljanja voda na vodnih območjih, se v teh načrtih navedejo razlogi za to.«.
6. člen 
V 19. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Opis monitoringa vodnih teles površinskih voda lahko vključuje dodatne karte, ki podatke o kemijskem stanju površinskih voda za eno ali več snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, prikazujejo ločeno od podatkov za druge snovi, in sicer ločeno za:
– prednostne snovi, ki se obnašajo kot splošno prisotne snovi, ki so obstojne, se kopičijo in so strupene ter so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
– prednostne snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov in ki so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe, ter
– prednostne snovi, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeni spremenjeni OSK in ki so določene v preglednici 3 iz priloge 1 te uredbe.
(6) Opis monitoringa vodnih teles površinskih voda lahko vključuje tudi dodatne karte s prikazom obsega vsakega odstopanja od vrednosti OSK iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, za snovi iz prejšnjega odstavka, primerljive z drugimi kartami na ravni povodja in Evropske unije.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
7. člen 
Peti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V opisu monitoringa vodnih teles podzemnih voda morajo biti v zvezi z onesnaževali in kazalci onesnaženja navedeni tudi naslednji podatki:
1. o vrednosti praga na državni ravni, ravni vodnega območja ali ravni dela mednarodnega vodnega območja na ozemlju Republike Slovenije ali na ravni vodnega telesa podzemnih voda ali skupine vodnih teles podzemnih voda;
2. o razmerju med vrednostmi praga in:
– vrednostmi naravnega ozadja pri naravno prisotnih snoveh,
– povezanimi površinskimi vodami ter kopenskimi ekosistemi, ki so neposredno odvisni od podzemnih voda,
– okoljskimi cilji kakovosti ter drugimi standardi varstva voda na državni ravni, ravni Evropske unije ali mednarodni ravni ter
– drugimi pomembnimi podatki o toksičnosti, ekotoksičnosti, obstojnosti, bioakumulacijskem potencialu in disperziji onesnaževal;
3. opis uporabljene metodologije za določanje vrednosti naravnega ozadja, ki mora temeljiti na načelih za določanje vrednosti naravnega ozadja v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
4. opis razlogov, zaradi katerih vrednosti praga za onesnaževala in kazalce onesnaženja, določene v predpisu, ki ureja stanje podzemnih voda, niso določene;
5. o ključnih sestavinah ocene kemijskega stanja podzemnih voda, vključno s stopnjo, metodo in obdobjem agregacije rezultatov monitoringa;
6. opredelitev sprejemljivega preseganja in metode za njegov izračun, v skladu s postopki za ugotavljanje dobrega kemijskega stanja podzemnih voda iz predpisa, ki ureja stanje podzemnih voda.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kadar podatki iz prejšnjega odstavka niso vključeni v načrte upravljanja voda, se v teh načrtih navedejo razlogi za to.«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
8. člen 
Za 29.b členom se doda nov 29.c člen, ki se glasi:
»29.c člen 
(ukrepi za posamezne snovi) 
(1) V program ukrepov se vključijo ukrepi, s katerimi se zagotovi, da bo najpozneje do 22. decembra 2021 doseženo dobro kemijsko stanje površinskih voda, in sicer za snovi iz preglednice 3 iz priloge 1 te uredbe.
(2) Da se do 22. decembra 2027 doseže dobro kemijsko stanje površinskih voda in za preprečitev poslabšanja kemijskega stanja površinskih voda za snovi iz preglednice 2 iz priloge 1 te uredbe, se pripravita predhodni program ukrepov in končni program ukrepov.«.
9. člen
Za tretjim odstavkom 40. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Nov, spremenjen ali dopolnjen načrt upravljanja voda mora v okviru opisa monitoringa površinskih voda iz 19. člena te uredbe vsebovati tudi:
1. preglednico, ki prikazuje meje določljivosti uporabljenih analitskih metod in podatke o zmogljivosti teh metod v zvezi z minimalnimi izvedbenimi merili v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda;
2. za snovi, pri katerih se za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda uporabi izjema v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, podatke o:
– razlogih in podlagi za uporabo te izjeme,
– po potrebi nadomestnih OSK, dokazu, da bodo ti OSK zagotovili najmanj enakovredno raven varstva kot OSK iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, vključno s podatki in metodologijo, ki so bili uporabljeni pri določitvi nadomestnih OSK, ter vrstah površinskih voda, za katere bi se ti OSK uporabljali,
– za primerjavo s podatki iz 1. točke tega odstavka mejah določljivosti analitskih metod za medije, določenih v predpisu, ki ureja stanje površinskih voda, vključno s podatki o zmogljivosti teh metod v zvezi z minimalnimi izvedbenimi merili iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda;
3. utemeljitev pogostosti monitoringa za snovi, za katere se uporablja OSK za sediment ali organizme, če so časovni presledki med vzorčenji daljši od enega leta.
(5) Nov, spremenjen ali dopolnjen načrt upravljanja voda mora vsebovati tudi rezultate in učinke ukrepov za preprečevanje kemijskega onesnaževanja površinskih voda ter začasno poročilo, v katerem je opisan napredek pri izvajanju načrtovanega programa ukrepov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
10. člen 
Tretji odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dostop do digitalne oblike načrta upravljanja voda ter podatkov in informacij iz načrta upravljanja voda se zagotovi prek spletnih strani ministrstva.«.
Četrti odstavek se črta.
11. člen 
44. člen se črta.
12. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(roki za prehodni in končni program za posamezne snovi) 
(1) Predhodni program ukrepov iz drugega odstavka novega 29.c člena uredbe se izdela najpozneje do 22. decembra 2018.
(2) Končni program ukrepov iz drugega odstavka novega 29.c člena uredbe se izdela najpozneje do 22. decembra 2021 ter izvede in postane operativen najpozneje do 22. decembra 2024.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2016
Ljubljana, dne 24. novembra 2016
EVA 2016-2550-0067
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost