Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 430-67/2016-1 Ob-3461/16, Stran 2617
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
Zaporedna št. 1
Parc. št. 684/16 v izmeri 98 m2, k.o. 1339 – Reštanj, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 2.989,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 207,40 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stoji del objekta (stavba št. 403), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 230/3 v izmeri 736 m2, k.o. 1936 – Radomlje, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena za nepremičnino znaša 94.281,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 163,48 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 152/25 v izmeri 39 m2, k.o. 446 – Jurovci, do deleža 480/1440, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 285,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 148,84 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 419/2 v izmeri 181 m2, k.o. 522 – Spodnji Žerjavci, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 4.416,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 56,51 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 419/2, k.o. Spodnji Žerjavci stoji del objekta (stavba št. 100), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 422/2 v izmeri 83 m2 in parc. št. 422/3 v izmeri 79 m2, obe k.o. 522 – Spodnji Žerjavci, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 3.952,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 113,02 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 44/6 v izmeri 61 m2, parc. št. 44/14, v izmeri 162 m2, parc. št. 44/15, v izmeri 86 m2 in parc. št. 48/3, v izmeri 398 m2, vse k.o. 1428 – Zagorica, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 26.738,74 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 130,78 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 44/11 v izmeri 880 m2, k.o. 1428 – Zagorica, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena za nepremičnino znaša 33.281,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 32,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 754/53 v izmeri 990 m2, k.o. 672 – Smolnik, na zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 305 in stavba št. 307), ki se prodajata skupaj z zemljiščem, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za zemljišče z objektoma skupaj znaša 14.474,08 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV), pri čemer znaša kupnina za zemljišče 7.844,60 EUR (z 22 % DDV), kupnina za oba objekta pa skupno znaša 6.629,48 EUR (z 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 242,78 EUR (z vključenim 22 % DDV), strošek energetske izkaznice za objekt (stavbna št. 305) znaša 131,17 EUR. Za nepremičnina je sklenjena najemna pogodba in sicer za objekt (stavba št. 305 in stavba št. 307) do 31. 12. 2025, za funkcionalno zemljišče k objektoma v površini 901 m2 pa do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1780/9 v izmeri 861 m2, k.o. 1257 – Bizeljsko, do deleža ½, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 12.605,04 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 173,41 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stoji objekt (stavba št. 776), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 10
Parc. št. 2398/1 v izmeri 779 m2, k.o. 400 – Ptuj, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 38.015,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 84,79 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 11
Parc. št. 2398/2 v izmeri 1007 m2, k.o. 400 – Ptuj, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 49.141,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 84,79 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 12
Parc. št. 948/5 v izmeri 476 m2, k.o. 1712 – Zapotok, osnovna namenska raba: območje stanovanj, na zemljišču stoji objekt, ki se prodaja skupaj z zemljiščem, izklicna cena za zemljišče z objektom skupaj znaša 54.920,52 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV), pri čemer znaša kupnina za zemljišče 49.361,20 EUR (z 22 % DDV), kupnina za objekt pa znaša 5.559,32 EUR (z 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 212,16 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 156/2 v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žabče, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 271.046,18 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 730,54 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 12328469, 12390495). Del nepremičnine v površini 290 m2 je do 31. 12. 2017 obremenjen z zakupom.
Zaporedna št. 14
Parc. št. 408/0 v izmeri 336 m2, k.o. 1847 – Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 18.446,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 15
Parc. št. 409/0 v izmeri 1844 m2, k.o. 1847 – Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 101.235,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 16
Parc. št. 410/4 v izmeri 344 m2, k.o. 1847 – Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 18.885,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 17
Parc. št. 421/0 v izmeri 1007 m2, k.o. 1847 – Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 55.284,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 18
Parc. št. 422/6 v izmeri 1976 m2, k.o. 1847 – Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 108.482,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 9. 12. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-67/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini s parc. št. 152/25, k.o. Jurovci uveljavljajo predkupno pravico, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini lahko uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom nepremičnine in občini na območju katere leži predmetna nepremičnina. O ponudbi se morajo solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastniki oziroma solastnik v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejeli solastniki oziroma solastnik, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo s solastniki oziroma solastnikom. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini s parc. št. 1780/9, k.o. Bizeljsko uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bodo kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, strošek izdelave energetske izkaznice, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 9. 12. 2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost