Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 5442-142/2016/14 Ob-3492/16, Stran 2606
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, EURatom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, EURatom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1; Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/13), Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 22/16), Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (http://www.zrss.si/?rub=9129), Kriterijev za usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami (http://www.zrss.si/pdf/051113080917_priloga7.pdf) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori št. 9-1/3/MIZŠ/0 javnemu razpisu, z dne 22. 11. 2016 (št. 3032-143/2016/9), Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regije izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014–2020), prednostne osi 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostne naložbe 9.1: Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti; specifičnega cilja 9.1.3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
V skladu z OP 2014–2020 gre v okviru javnega razpisa za ukrep, ki predvideva razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc, ki se lahko izvaja tudi v okviru mreže strokovnih institucij. Mreža strokovnih institucij oziroma t. i. strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam bo omogočila celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Gre za skupino otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost, saj gre za ranljivo skupino, ki se težje vključuje v širše okolje in družbo ter tudi na trg dela. V okviru strokovnih centrov bomo omenjeno ciljno skupino opolnomočili oziroma povečali njihove zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc, pri čemer bodo navedene aktivnosti v skladu z OP 2014–2020 izvedene v okviru mreže strokovnih institucij.
b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti za vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki bodo povezani v nacionalno mrežo strokovnih institucij.
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Strokovni centri bodo središče visoko kompetentnih strokovnjakov, ki bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Strokovni centri bodo povezovalne institucije med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino.
Osrednjega pomena je delo z otrokom oziroma mladostnikom s posebnimi potrebami, ki tvega socialno izključenost zaradi svojih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in zato potrebuje celostno obravnavo.
V okviru javnega razpisa je predvidena vzpostavitev 10 strokovnih centrov, ki so natančneje opredeljeni v nadaljevanju javnega razpisa.
Vzpostavitev nacionalne mreže strokovnih institucij, ki jo bodo sestavljali strokovni centri, je pilotni projekt, s katerim bodo opredeljene potrebne kadrovske in materialne vire za izvajanje storitev strokovnega centra, ustrezne normative in potrebna sredstva za zagotavljanje podpore celostni obravnavi otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami.
Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so: celovita podpora vrtcem in šolam, izdelava individualiziranih programov, svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč celotni družini, tako staršem kot otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami.
Strokovni centri bodo institucije, ki v okviru javne službe že izvajajo javno-veljavne programe za otroke oziroma mladostnike s posebnimi potrebami.
V Sloveniji imamo 6 javnih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 27 osnovnih šol s prilagojenim programom (v nadaljevanju: OŠPP) in 21 osnovnih šol, ki imajo tudi oddelke s prilagojenim programom osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom za otroke oziroma mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Te šole in zavodi v okviru javne službe sicer že nudijo dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrokom oziroma mladostnikom, ki so vključeni v redne vrtce in šole ali zavode. Drugih oblik pomoči, kot so celovita podpora šolam, izdelava individualiziranih programov, svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč družinam in otroku oziroma mladostniku, ki so nujne in ključne za otrokov optimalen razvoj, pa se ne izvajajo v celoti, torej v obliki celostne pomoči.
Vključenost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v redno izobraževanje je ključna, vendar je treba rednim vrtcem in šolam pri tem nuditi strokovno podporo in pomoč. Strokovni delavci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in v OŠPP so usposobljeni za delo s posameznimi skupinami otrok in mladostnikov glede na vrsto njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj, za katere so zavodi in šole ustanovljeni. Če imajo otroci oziroma mladostniki, ki obiskujejo programe v teh institucijah, več motenj, si med seboj izmenjujejo strokovno pomoč tudi ti zavodi in šole.
Z vzpostavitvijo mreže strokovnih centrov se bo v skladu z OP 2014–2020 spremljalo naslednje kazalnike učinka in rezultata:
– Kazalnik učinka:
Kazalnik (naziv kazalnika) 
Merska enota 
Sklad 
Kategorija regije 
Ciljna vrednost (2023)
Vir podatka 
Pogostost poročanja 
Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v mrežo
Število 
ESS 
Celotna Slovenija 
50
Spremljanje 
Letno 
V kazalnik se štejejo sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi, opredeljeni v točki 2.3.b) tega razpisa, s katerimi ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju pri celostni obravnavi otroka oziroma mladostnika s posebnimi potrebami.
– Kazalnik rezultata:
Kazalnik 
Kategorija regije 
Merska enota za kazalnik 
Izhodiščna vrednost 
Merska enota za izhodišče 
in cilj 
Ciljna vrednost (2020)
Vir podatkov 
Pogostost poročanja 
Delež vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo 6 mesecev po zaključku podpore vključeni v mrežo
Celotna Slovenija
Odstotek 
1
Razmerje 
50
Spremljanje 
Enkrat letno 
Kot navedeno, v Sloveniji šole in zavodi otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami že nudijo dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbami o usmeritvi, vendar je delež teh storitev v okviru predvidene mreže strokovnih centrov težko izmeriti. V okviru projekta predvidevamo, da bo tudi druge storitve strokovnih centrov, ki bodo zagotavljale celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izvajalo in uporabljalo okoli 50 % vzgojno-izobraževalnih zavodov in bodo sodelujoči v projektu vsaj 6 mesecev po zaključku projekta.
Poleg navedenih kazalnikov bomo v okviru javnega razpisa spremljali še naslednje:
– število vključenih otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami,
– število vključenih družin,
– število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog,
– število izvedenih izobraževanj s številom udeležencev,
– število podpisanih dogovorov s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi ali drugimi institucijami (točka 2.3.b) tega javnega razpisa).
Ciljne skupine so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki tvegajo socialno izključenost ter njihove družine in strokovni delavci, ki delajo z njimi.
2.3. Prijavitelji, sodelujoči
a) Prijavitelji so zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: zavodi OPP) ter OŠPP.
Izbranih bo 10 projektov za sofinanciranje, ki jih bo prijavilo 10 prijaviteljev.
Prijavitelji lahko po potrebi k sodelovanju pozovejo tudi konzorcijske partnerje (oblikujejo konzorcij in sklenejo konzorcijsko pogodbo) ali posamezne strokovnjake:
– za specialno-pedagoško diagnostiko,
– s področja praktičnega dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami,
– ki imajo reference na področju razvojnega oziroma raziskovalnega dela za celostno obravnavo določene skupine otrok in mladostnikov,
– ki imajo reference na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,
– ki imajo pridobljene licence za delo z otroki oziroma mladostniki določene skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
– ki imajo uveljavljeno prakso vzpostavljanja podpornega okolja za otroke oziroma mladostnike s posebnimi potrebami,
– ki imajo didaktične pripomočke in izdelane prilagoditve,
– ki izvajajo posebne inovativne projekte za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (npr. umetnost, šport in podobno) …
Če bo prijavitelj k sodelovanju povabil konzorcijske partnerje, mora že v okviru prijave oblikovati konzorcij, kar izhaja iz konzorcijske pogodbe, ki se mora v tem primeru priložiti prijavi.
Konzorcijski partnerji v projektu so lahko zavodi OPP, OŠPP, osnovne šole, ki imajo oddelke s prilagojenim programom in svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše. V tem primeru je prijavitelj na razpis poslovodeči konzorcijski partner. Poslovodeči konzorcijski partner je v imenu konzorcija podpisnik pogodbe o sofinanciranju in je odgovoren za izvedbo projekta ter poroča o izvajanju projekta ministrstvu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Konzorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo projekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je priložena k razpisni dokumentaciji točka 8.5.a).
Prijavitelj bo lahko sodeloval tudi s posameznimi zunanjimi strokovnjaki. Razmerje z njimi bo uredil v okviru upravičenih stroškov, navedenih v 11. točki javnega razpisa.
b) Sodelujoči
Sodelujoči v operaciji so lahko vrtci, šole, zavodi OPP, družine z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami in druge institucije, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Ti sodelujejo v operaciji brez finančnih posledic, to pomeni, da do uveljavljanja stroškov niso upravičeni. Z njimi, razen z otrokovo družino, prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner (v primeru konzorcija) podpiše dogovor o sodelovanju (vzorec je del razpisne dokumentacije opredeljene v točki 8 javnega razpisa, Priloga 6).
Sodelovanje temelji na pomoči posameznemu otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami v skladu z nalogami strokovnega centra.
Vsak strokovni center mora zagotoviti storitve vsaj petim vzgojno-izobraževalnim sodelujočim zavodom ali drugim institucijam (iz točke 2.3.b tega razpisa).
2.4. Regijska opredelitev strokovnih centrov
Aktivnosti javnega razpisa se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju: KRVS) in kohezijski regiji Zahodne Slovenije (v nadaljevanju: KRZS).
V okviru javnega razpisa bo financiranih 10 strokovnih centrov:
a) 4 strokovni centri za celotno državo glede na posamezne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z ZUOPP-1:
– 1 center za gluhe in naglušne otroke in mladostnike ter otroke in mladostnike z govorno-jezikovnimi motnjami,
– 1 center za otroke in mladostnike z avtističnimi motnjami,
– 1 center za gibalno ovirane otroke in mladostnike,
– 1 center za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Skladno z navedbo v OP 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov glede števila otrok v vrtcih, števila učencev v osnovnih šolah (skupaj z otroki s posebnimi potrebami) in dijakov v srednjih šolah (skupaj z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami) po kohezijskih regijah, ki znaša 45,40 % za KRVS in 54,60 % za KRZS. Za navedene 4 centre se načrtuje poraba 40 % razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa, torej največ 1.600.000,00 EUR.
b) 6 strokovnih centrov po območjih znotraj kohezijske regije, pri čemer vsak center vključuje otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju iz posameznega območja, in sicer 4 strokovni centri v KRVS in 2 strokovna centra v KRZS.
Natančneje so regijska območja prikazana na Sliki 1: Regijska opredelitev strokovnih centrov:
Slika 1 
* Občina Litija se za namene izvajanja Operativnega programa 2014–2020 uvršča v KRZS (Osrednjeslovenska regija).
Način delitve sredstev po območjih znotraj kohezijske regije je določen glede na lokacijo izvajanja aktivnosti (to je sedež centra), in sicer na podlagi razmerja OŠPP v celotni Sloveniji (v KRZS 9 OŠPP in 18 OŠPP v KRVS).
Razmerje delitve sredstev po kohezijskih regijah je 66,67 % za KRVS in 33,33 % za KRZS. Za navedenih 6 regijskih centrov se načrtuje poraba v višini 60 % sredstev razpoložljiv sredstev tega javnega razpisa, torej največ 2.400.000,00 EUR.
Vsak izbrani prijavitelj (upravičenec) bo opravljal naloge enega strokovnega centra. Pod točko 2.4.a) bodo izbrani prijavitelji opravljali naloge strokovnega centra za opredeljene skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za celotno Slovenijo. Pod točko 2.4.b) bodo izbrani prijavitelji nudili storitve strokovnega centra znotraj opredeljenega regijskega območja (v nadaljevanju: regijsko območje delovanja centra), kot je prikazano na sliki 1: Regijska opredelitev strokovnih centrov.
2.5. Pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati
a) Naloge strokovnih centrov
Strokovni centri izvajajo naslednje dejavnosti:
– specialno-pedagoško diagnostiko,
– svetovanje in strokovno podporo,
– izdelavo in izposojo didaktičnih pripomočkov in opreme,
– razvoj strokovnega dela.
b) Področja delovanja strokovnega centra
Strokovni centri se, glede na potrebe posameznega otroka oziroma mladostnika, aktivno vključujejo že v pomoč otrokom oziroma mladostnikom z razvojnimi zaostanki in otrokom oziroma mladostnikov z rizičnimi dejavniki v porodnišnici, pri obravnavi v okviru razvojnih ambulant in vrtcev. Ob sodelovanju z vrtcem se pomoč lahko izvaja v vrtcu, v strokovnem centru ali na domu. V program pomoči se vključujejo strokovnjaki različnih področij, kar je odvisno od individualnih potreb otroka oziroma mladostnika.
Pomoč strokovnega centra večinskim šolam in vrtcem temelji na oblikovanju tesnejših povezav med strokovnim centrom ter vrtci in šolami, na podpori inkluzivnemu izobraževanju s pomočjo svetovanja, izvajanja konkretne pomoči in izobraževanja.
Strokovni center s svojimi strokovnimi delavci zagotavlja dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju: DSP) za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in svetovalne storitve, vendar lahko v okviru razpisa izvaja le dodatne ure, ki ne izhajajo iz odločb o usmeritvi. Temeljni cilji pri zagotavljanju DSP so: visoka strokovnost, timsko delo, izvajanje DSP v razredu z učiteljem in drugimi sovrstniki, fleksibilnost sistema in zagotavljanje izvajalcev različnih profilov.
Poleg izvajanja DSP je v šolah in vrtcih nujna pomoč pri načrtovanju in izdelavi ter spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa.
Učinki pomoči otroku oziroma mladostniku (DSP in prilagoditev) so načrtno in ves čas spremljani, da se lahko sproti prilagaja individualizirani program. Timski sestanki vseh, ki sodelujejo z otrokom oziroma mladostnikom, so obvezna oblika sodelovanja in so praviloma organizirani v ustanovi, v katero je otrok oziroma mladostnik vključen.
Strokovni center svetuje šoli pri organizaciji pouka, pripravi učnih gradiv, preizkusov znanja ter motivaciji za učenje. Pomaga pri vključitvi otroka oziroma mladostnika v skupino oziroma oddelek, pri razvijanju pozitivne samopodobe in iskanju močnih področij otroka oziroma mladostnika.
Strokovni center nudi strokovno podporo, tako da daje podporo za razvoj lastnega znanja strokovnih delavcev, organizira in izvaja seminarje in delavnice za družine z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami, strokovne delavce ter druge zainteresirane javnosti, npr.: nevladne organizacije, izvajalci zunajšolske dejavnosti, strokovnjaki drugih področij in podobno.
Strokovni center razvija in izposoja didaktične pripomočke.
Strokovni center se aktivno vključuje v svetovanje in podporo vrtcu ali šoli pred sprejemom otroka in v celotnem obdobju njegovega izobraževanja, tako da:
– sodeluje z vrtcem, osnovno šolo, zavodom OPP,
– sodeluje s svetovalno službo osnovne šole pri prehodu v srednješolsko izobraževanje,
– nudi pomoč pri izbiri poklica oziroma poklicni orientaciji,
– nudi pomoč srednji šoli pri vzpostavitvi podpornega okolja za dijaka (predstavitev dijaka in njegovih posebnih potreb učiteljskemu zboru in razredu, svetovanje pri pripomočkih in opremi, pri pripravi individualiziranega programa ipd.),
– nudi pomoč v času prehoda v višje in visokošolsko izobraževanje,
– nudi pomoč pri usposabljanju za delo,
– nudi pomoč pri prehodu na trg dela.
Strokovni center lahko izvaja tudi druge oblike terapij in dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi, npr. glasbene, športne, plesne dejavnosti, hipoterapije in druge terapije z živalmi. Svoje delovanje lahko širi tudi z drugimi dejavnostmi, projekti ali v povezavi z drugimi resorji.
c) Sodelovanje pri vzpostavitvi nacionalne mreže strokovnih centrov
V okviru projekta bo ministrstvo z izbranimi strokovnimi centri vzpostavilo nacionalno mrežo. Zaključki izvajanja projekta in ocene zunanjih evalvacij bodo predstavljene na zaključni konferenci, ki jo bo v sodelovanju z upravičenci organiziralo ministrstvo.
Naloga vsakega strokovnega centra je:
– obvezna udeležba na zaključni konferenci,
– obvezen prispevek (predstavitev) na zaključni konferenci s predstavitvijo evalvacije in predlogi kadrovskih in materialnih potreb.
d) Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih projekta in rezultatih
Izdelava in spletna objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta do konca januarja za preteklo leto (letna poročila) ter ob koncu projekta (zaključno poročilo).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno prijavo. Če bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala prva prispela na ministrstvo, ostale prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene. Popolna prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico s prilogami iz razpisne dokumentacije.
Prijavitelj se lahko pred prijavo poveže tudi z drugimi zavodi OPP, OŠPP, osnovnimi šolami, ki imajo oddelke s prilagojenim programom in svetovalnimi centri za otroke, mladostnike in starše ter v imenu konzorcija partnerjev prijavi projekt.
Prijavitelj ne more biti hkrati konzorcijski partner drugega prijavitelja za razpisano skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz točke 2.4.a) oziroma v razpisanem regijskem območju iz točke 2.4.b).
V posameznem razpisanem regijskem območju delovanja centra iz točke 2.4.b) lahko konzorcijski partner kandidira kot konzorcijski partner le pri enem prijavitelju.
Pri strokovnih centrih iz točke 2.4.a) se konzorcijski partnerji lahko povezujejo na območju celotne Slovenije. Pri strokovnih centrih iz točke 2.4.b) se konzorcijski partnerji lahko povezujejo znotraj posameznega razpisanega regijskega območja delovanja centra (glede na sedež centra).
3.1. Obvezni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene obvezne pogoje, medtem ko morajo konzorcijski partnerji izpolnjevati spodaj navedene obvezne pogoje pod točko 2 do 4.
Pogoji
Dokazila
1.
Prijavitelj je lahko zavod OPP ali OŠPP, ki je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
– Pogoji se bodo preverili v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu.
2.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso sofinancirani za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
3.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso prejeli drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
4.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji imajo na dan oddaje prijave poravnane vse davke in prispevke.
– Dokazilo FURS-a*.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kateregakoli prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
3.2. Ostali pogoji
Pogoji
Dokazila
1.
Projekt je skladen s cilji na ravni prednostne osi in prednostne naložbe.
– Prijavnica: točka 2.1.
2.
Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem območju, ki vsebuje najmanj pregled potreb po razpisanih aktivnostih za posamezno skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za celotno državo, opredeljenimi v točkah 2.4.a) oziroma v posameznem razpisanem regijskem območju delovanja centra iz točke 2.4.b), koncept delovanja strokovnega centra, ki vključuje zunanjo evalvacijo ter razpoložljive kadrovske in materialne vire in druge zmogljivosti in predlog povezovanja s sodelujočimi, navedenimi v točki 2.3.b) tega razpisa.
– Prijavnica: točki 2.2. in 2.3.
3.
Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora: aktivnosti projekta upoštevajo časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom.
– Prijavnica: točka 2.4.
– Finančni načrt
4.
Ustreznost ciljnih skupin: predlagane ciljne skupine v projektu so skladne s ciljnimi skupinami v javnem razpisu.
– Prijavnica točka 2.5.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter pogoje v 3. točki tega razpisa, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če je pri posameznem merilu navedeno drugače:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno
3
v večji meri ustrezno
2
v srednji meri ustrezno
1
v manjši meri ustrezno
0
povsem neustrezno
MERILO
Število točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 32 točk
1.1. Utemeljitev projekta
 
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Projekt je ustrezno utemeljen in skladen s prepoznanimi potrebami otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa je jasno navedeno na kakšen način bo strokovni center prispeval v največjo korist otroka oziroma mladostnika.
0–4
1.2. Usklajenost in ustreznost aktivnosti glede na namen in cilje javnega razpisa
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Projekt predvideva izvajanje aktivnosti iz točke 2.5.a) javnega razpisa, ki se izvajajo na področjih iz točke 2.5.b).
0–4
1.3. Dodatne aktivnosti
Projekt predvideva izvajanje dodatnih aktivnosti iz zadnjega odstavka točke 2.5.b) javnega razpisa.
0–4
1.4. Način vključevanja ciljnih skupin
 
 
 
 
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
a) Način vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je ustrezen, saj vključuje delo z otroki in mladostniki, njihovimi družinami
in strokovnimi delavci, ki delajo z njimi.
b) Projekt predstavlja inovativne rešitve na področju vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje, v družbeno okolje in na trg dela.
0–4
0–4
1.5. Vrednotenje (spremljanje projekta)
Projekt ima načrtovane kazalnike za ugotavljanje uspešnosti programa, iz katerih je razvidno doseganje ciljev projekta, pokrivanje potreb ciljnih skupin in doslednost izvedbe aktivnosti.
0–4
1.6. Finančna ustreznost
 
 
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
a) Finančni načrt prijavljenega projekta je realno ovrednoten (stroški so potrebni in smotrno načrtovani). 
b) Nakup materialov za izdelavo didaktičnih pripomočkov in opreme je utemeljen in potreben za uspešno izvedbo projekta.
0–4
0–4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 4 točk
2.1. Metode dela
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Metode dela so jasno predstavljene in zagotavljajo učinkovito izvedbo aktivnosti/projekta.
0–4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 16 točk
3.1. Reference in izkušnje
prijavitelja s področja dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami
Prijavitelj ima reference pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami s področja, za katerega se prijavlja.
0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc
2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc
3.2. Reference in izkušnje prijavitelja s področja vodenja ali koordinacije mednarodnih projektov
(vpišite tudi reference, kjer ste sodelovali kot partner)
Prijavitelj je že vodil in koordiniral projekt, sofinanciran iz sredstev EU ali drugih mednarodnih virov. 
0 – 0 sofinanciranih programov
1 – 1 sofinanciran program
2 – 2 sofinancirana programa
3 – 3 sofinancirani programi
4 – 4 ali več sofinanciranih
programov
3.3. Reference in izkušnje
konzorcijskih partnerjev 
Konzorcijski partnerji imajo reference pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami s področja, za katerega se v okviru konzorcija prijavlja.
0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc
2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc
3.4. Reference in izkušnje zunanjega evalvatorja
 
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Zunanji evalvator ima reference s področja delovanja strokovnega centra: strokovna usposobljenost, poznavanje področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, prispevki, članki, objave …
0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc
2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc
4. TRAJNOST PREDVIDENIH REZULTATOV
Možnih največ 4 točk
4.1. Zagotavljanje trajnosti projekta
Projekt predvideva rešitve, ki bodo lahko osnova za sistemsko ureditev.
0–4
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 56. Izbranih bo 10 prijaviteljev, ki bodo prejeli najvišje skupno število točk, in sicer po eden za vsako skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, opredeljenih v točki 2.4.a) za območje celotne Slovenije ter po eden v posameznem razpisanem regijskem območju delovanja centra, opredeljenem v točki 2.4.b).
V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako najvišje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri sklopu meril 2. »Izvedljivost projekta«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri podmerilu 1.4.b). »Projekt predstavlja inovativne rešitve«, nadalje pri merilu 1.1. »Utemeljitev projekta« in nadalje pri merilu 1.3. »Dodatne aktivnosti«. V primeru, da je število še vedno enako, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri sklopu meril 3. »Usposobljenost za izvedbo projekta«.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila po dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, član strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 4.000.000,00 EUR.
Predvidena razdelitev sredstev za posamezni strokovni center sledi številu usmerjenih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v osnovni šoli na dan 30. 9. 2015, in sicer:
– Za center, ki bo izbran v Gorenjski, Goriški in Obalno-kraški regiji 312.581,00 EUR (7,81 % razpisanih sredstev),
– Za center, ki bo izbran v Osrednjeslovenski regiji 489.363,00 EUR (12,23 % razpisanih sredstev),
– Za center, ki bo izbran v Notranjsko-kraški, Spodnje-posavski in JV Sloveniji 355.513,00 EUR (8,89 % razpisanih sredstev),
– Za center, ki bo izbran v Zasavski, Savinjski in Koroški regiji 550.401,00 EUR (13,76 % razpisanih sredstev),
– Za center, ki bo izbran v Podravski regiji 532.640,00 EUR (13,32 % razpisanih sredstev),
– Za center, ki bo izbran v Pomurski regiji 159.502,00 EUR (3,99 % razpisanih sredstev),
– Za centre, ki bodo izbrani za delo s posameznimi skupinami otrok in mladostnikov iz točke 2.4.a) vsak po 400.000,00 EUR (vsak po 10 % razpisanih sredstev).
Prijavitelji dinamiko sofinanciranja po letih načrtujejo v deležu, ki je opredeljen pri strokovnem centru, za katerega se prijavljajo.
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih pa je naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 1.265.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 735.724,00 EUR, od tega:
– 588.579,20 EUR s PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 147.144,80 EUR PP 150062 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 529.276,00 EUR, od tega:
– 423.420,80 EUR s PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 105.855,20 EUR s PP 150063 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 1.000.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 581.600,00 EUR, od tega:
– 465.280,00 EUR s PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 116.320,00 EUR PP 150062 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 418.400,00 EUR, od tega:
– 334.720,00 EUR s PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 83.680,00 EUR s PP 150063 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 1.000.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 581.600,00 EUR, od tega:
– 465.280,00 EUR s PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 116.320,00 EUR PP 150062 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 418.400,00 EUR, od tega:
– 334.720,00 EUR s PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 83.680,00 EUR s PP 150063 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 735.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 427.476,00 EUR, od tega:
– 341.980,80 EUR s PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 85.495,20 EUR PP 150062 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 307.524,00 EUR, od tega:
– 246.019,20 EUR s PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 61.504,80 EUR s PP 150063 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto: 4133.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Končni finančni načrt bo usklajen z ministrstvom pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa do dne 30. 9. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa do dne 30. 10. 2020.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam,
2. Obrazec za oddajo vloge,
3. Navodila za prijavo na javni razpis,
4. Prijavnica za projekt,
5. Priloge k prijavnici:
a) Vzorec konzorcijske pogodbe,
b) Finančni načrt,
c) Izračun urne postavke stroškov osebja,
d) Izjava prijavitelja
e) Izjava konzorcijskega partnerja,
6. Vzorec dogovora s sodelujočim vzgojno-izobraževalnim zavodom ali drugo institucijo,
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
8. Ocenjevalni list,
9. Seznam kazalnikov,
10. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, časovnica,
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami, verzija 2.1,
12. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020,
13. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavnica za projekt
– Priloge k prijavnici:
a) Podpisana konzorcijska pogodba, če je relevantno,
b) Finančni načrt,
c) Izračun urne postavke stroškov osebja,
d) Izjava prijavitelja,
e) Izjava konzorcijskega partnerja.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov (operacij) izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja projekta, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja,
– Stroški za službena potovanja,
– Stroški informiranja in komuniciranja:
– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (npr. stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih …), 
– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, 
– Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, 
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– Delo po pogodbi o opravljanju storitev,
– Delo po podjemni pogodbi, 
– Delo po avtorski pogodbi, 
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva za izvajanje operacije (oprema, ki je nujno potrebna zaradi prilagoditev dela otrokom oziroma mladostnikom s posebnimi potrebami in za izvajanje aktivnosti operacije, strokovna gradiva in didaktični pripomočki),
– Investicije v neopredmetena sredstva (licence za izvajanje metod dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami),
– Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje,
– Davek na dodano vrednost (DDV).
Davek na dodano vrednost: pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 2. 6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (točka 3. 3. 5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek posrednega stroška v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja in stroškov osebja zunanjih izvajalcev (strošek dela po avtorski in podjemni pogodbi).
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja: v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU ter Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov naj prijavitelj, ki kandidira na javni razpis določi urno postavko stroška za osebje. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Podrobneje je izračun urne postavke stroškov osebja opredeljen v Obračunu stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, časovnica, ki je del razpisne dokumentacije opredeljene v točki 8 javnega razpisa, Priloga 10 in v točki 14 Navodil za prijavo na javni razpis. Zaradi pričakovanih rasti cen (inflacije) ter iz razloga, da gre za večletni projekt, se bo metodologija skladno s Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov meseca januarja, leta 2018 revidirala in prilagodila glede na zadnje letne bruto bruto stroške zaposlenih. Z revidiranjem metodologije bo posledično določena in uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto za izvedbo projekta, navedena sprememba pa bo stopila v veljavo z dnem 1. 2. 2018.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (točka 14 Navodil za prijavo na javni razpis, točki 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in točka 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja projekta izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju projekta, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje projekta, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU. Z upoštevanjem načela enakih možnosti, s hkratnim upoštevanjem drugačnosti, upravičenec omogoča in zagotavlja preseganje posledic motenj, primanjkljajev ali ovir.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za projekte, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Uredbe 1304/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so del razpisne dokumentacije (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. 1. 2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo prispeti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, ki je del razpisne dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
24. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 9. 1. 2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izmed vseh prijaviteljev na posameznem področju delovanja strokovnega centra, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo izbran po en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo na podlagi meril zbral najvišje skupno število točk v skladu s 4. točko javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 3. točke razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki bodo pri točki 4 pri izločitvenih podmerilih prejeli 0 točk,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem področju delovanja centra podanih prijav več, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
25. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
26. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov tjasa.kotar@gov.si ali pokličete Tjašo Kotar (tel. 01/400-52-52).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost