Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3190. Odlok o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj, stran 10462.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redniseji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/16) se prvi odstavek 2. člena odloka spremeni tako, da se na novo glasi:
»V okviru odloka so uporabljeni pojmi, ki imajo naslednji pomen:
a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Črnomelj;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c. »uporabniki« oziroma »upravljavci« objektov so javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Črnomelj in ki za izvajanje svoje javne dejavnosti uporabljajo objekte v lasti Občine Črnomelj;
d. »pripravljalne storitve« so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki jih koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve;
e. »glavna storitev« je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije in energetsko upravljanje objektov;
f. »druge storitve« so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev;
g. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« pomeni pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.«
2. člen 
Tretji odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Po zaključeni izvedbi in uspešno izvedenem prevzemu izvedenih investicijskih ukrepov bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih koncedenta izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov, storitve vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka ter storitve energetskega upravljanja objektov koncedenta, kot so opredeljeni v 6. členu tega odloka.«
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz:
a. sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov;
b. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti;
c. lastnih sredstev koncesionarja.«
4. člen 
Prvi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti:
a. izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje prihrankov energije in energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v 6. členu tega odloka;
b. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodne alineje (na primer vodenje evidenc, obveščanje, itd.), v obsegu, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja in sklenjena koncesijska pogodba;
c. izvajanje drugih obveznosti, opredeljenih v koncesijski pogodbi.«
5. člen 
Tretji odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da se na nov glasi:
»Koncedent mora v postopku izbire preveriti ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev, pri čemer morajo le-ti izkazati, da imajo zadostne reference s področja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.«
6. člen 
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016
Črnomelj, dne 24. novembra 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost