Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 10447.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 15. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
V zadnji alineji prvega odstavka 47. člena Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 91/15) se spremeni besedilo tako, da alineja glasi:
»– ne sme posegati v vodovodni priključek.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2016-7
Slovenska Bistrica, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost